Spitalul Municipal Mangalia: Situația gradului de ocupare (activitate COVID): 70 cazuri confirmate + 22 cazuri suspecte | Secția de Terapie Intensivă este pregătită să primească pacienții în stare gravă | Dr. Frangopol Sergiu coordonează de astăzi CPU

0
229

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia: Înce­pând cu data de 5 noiem­brie 2020, coor­do­na­rea acti­vi­tă­ții Com­par­ti­men­tu­lui de Pri­miri Urgen­țe va fi asi­gu­ra­tă de către dom­nul dr. Fran­go­pol Ser­giu. Pe aceas­ta cale îi urăm mult suc­ces si ne dorim ca, împre­u­nă, să efi­cien­ti­zăm actul medi­cal in cadrul spi­ta­lu­lui nos­tru.

Situ­a­tia gra­du­lui de ocu­pa­re (acti­vi­ta­te COVID): 70 cazuri con­fir­ma­te + 22 cazuri sus­pec­te.

De ase­me­nea, sec­ția de Tera­pie Inten­si­vă este pre­gă­ti­tă să pri­meas­că pacien­ții in sta­re gra­vă, având atri­bu­i­te 7 paturi com­plet uti­la­te cu ven­ti­la­toa­re si moni­toa­re vita­le (tera­pie inten­si­vă) + 3 paturi (tera­pie inter­me­di­a­ră).

Cabi­ne­te­le ambu­la­to­rii de spe­cia­li­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în pavi­li­o­nul A, cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le.

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia.

MN: Sănă­ta­te mul­tă și aveți gri­jă de dum­ne­a­voas­tră: Res­pec­tați regu­li­le sani­ta­re!


Man­ga­lia News, 05.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply