Prof. Dr. Florian Colceag: Te-ai săturat de modul în care sistemul de învățământ tratează creșterea și educarea copiilor noștri? Te simți debusolat(ă) și fără repere, în mijlocul tuturor situațiilor de criză în care ne aflăm?

0
520

Prof. Dr. Flo­ri­an Col­ceag: Te-ai sătu­rat de modul în care sis­te­mul de învă­țământ tra­tea­ză creș­te­rea și edu­ca­rea copi­i­lor noș­tri? Te simți debusolat(ă) și fără repe­re în mij­lo­cul tutu­ror situ­a­ți­i­lor de cri­ză în care ne aflăm? Îți dorești să fii un părin­te­le sau un pro­fe­sor iubi­tor, con­ști­ent, rela­xat și capa­bil să își înțe­lea­gă și sus­ți­nă copi­ii, în cel mai potri­vit mod posi­bil pen­tru aceștia?

Vino ală­tu­ri de noi, înscri­in­du-te chiar acum la for­mă­ri­le noas­tre anu­a­le! Pentru Schim­ba­rea Para­dig­mei de Gân­di­re în Edu­ca­ție (for­ma­re în meto­da prof. Flo­ri­an Col­ceag, care se adre­sea­ză părin­ți­lor și spe­cia­liș­ti­lor, deo­po­tri­vă): https://invatasazbori.ning.com/programe/SPGEniv1

Pen­tru Dezvol­ta­rea Emis­fe­rei Cere­bra­le Drep­te (for­ma­re în neu­roști­in­țe, cu prof. dr. Flo­ri­an Col­ceag, care con­ti­nuă dpv al nive­lui de com­ple­xi­ta­te și apro­fun­dea­ză teme­le pre­zen­ta­te în for­ma­rea SPGE pre­cum și mul­te alte­le, care se adre­sea­ză atât părin­ți­lor cât și spe­cia­liș­ti­lor): https://invatasazbori.ning.com/programe/EDR

Am înce­put pe 1 noiem­brie, dar încă te mai poți înscrie, bene­fi­ci­ind și de un disco­unt de 25%, cu oca­zia Bla­ck Fri­day, până pe data de 06.11.2020. “Atâ­ta timp cât exis­tă via­ță, exis­tă și spe­ran­ță și posi­bi­li­ta­tea de a adu­ce în via­ța ta schim­bă­ri­le pe care ți le dorești cu adevărat!”

Un mesaj video din par­tea dom­nu­lui pro­fe­sor: “Româ­nia, acum nu mai are alte resur­se în afa­ră de inte­li­gen­ța noas­tră!” (cli­ck pe link-ul de mai jos pen­tru între­gul VIDEO). https://invatasazbori.ning.com/video/romania-acum-nu-mai-are-resurse-in-afara-de-inteligenta-noastra


Man­ga­lia News, 05.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply