Orașul Ovidiu intră în CARANTINA, pentru următoarele 14 zile

0
352

Înce­pând din aceas­tă sea­ră, de la ora 20:00, ora­șul Ovi­diu intră în caran­ti­nă, în urma unui ordin sem­nat de șeful Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, Raed ARAFAT. Măsu­ra a fost lua­tă în urma unei ana­li­ze de risc rea­li­za­te de DSP Con­stan­ța, ana­li­ză avi­za­tă pozi­tiv și de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că.

Con­form Ordi­nu­lui pri­vind insti­tu­i­rea caran­ti­nei zona­le, emis de către șeful DSU, Raed ARAFAT, caran­ti­na­rea ora­șu­lui pre­su­pu­ne urmă­toa­re­le obli­ga­ti­vi­tăți:

·        se vor iden­ti­fi­ca toa­te per­soa­ne­le cu domi­ci­li­ul, reșe­din­ța ori adre­sa decla­ra­tă în Ovi­diu;

·        se limi­tea­ză la maxi­mum depla­sa­rea per­soa­ne­lor;

·        DSP Con­stan­ța va eva­lua pri­o­ri­ta­tea de tes­ta­re a per­soa­ne­lor din ora­șul Ovi­diu;

·        auto­ri­tă­ți­le loca­le și IPJ Con­stan­ța au sta­bi­lit rute oco­li­toa­re și căi­le majo­re de cir­cu­la­ție care tranzi­tea­ză zona;

·        se inter­zic urmă­toa­re­le acti­vi­tăți: eve­ni­men­te pri­va­te (nunți, bote­zuri, mese fes­ti­ve etc.) în spa­ții închi­se și des­chi­se; reu­niu­ni­le cu pri­le­jul unor săr­bă­tori, ani­ver­sări, petre­ceri în spa­ții închi­se și/sau des­chi­se, publi­ce și/sau pri­va­te; func­țio­na­rea res­ta­u­ran­te­lor, cafe­ne­le­lor, inclu­siv a tera­se­lor, în inte­ri­o­rul și exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor; func­țio­na­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici licen­ți­ați în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc; func­țio­na­rea struc­tu­ri­lor de pri­mi­re turis­ti­că; orga­ni­za­rea de spec­ta­co­le și/sau con­cer­te;

·        slu­j­be­le reli­gi­oa­se cu carac­ter colec­tiv se pot ofi­cia în lăca­șu­ri­le de cult, fără acce­sul publi­cu­lui, putând fi trans­mi­se în mass media sau onli­ne;

·        slu­j­be­le reli­gi­oa­se cu carac­ter pri­vat (bote­zuri, cunu­nii, înmor­mân­tări) se pot ofi­cia în lăca­șu­ri­le de cult, cu par­ti­ci­pa­rea a maxi­mum 16 per­soa­ne;

·        este per­mis acce­sul cre­din­cio­și­lor în lăca­șu­ri­le de cult pen­tru rugă­ciuni cu carac­ter indi­vi­du­al, ast­fel încât să fie asi­gu­ra­tă o supra­fa­ță de mini­mum 4 mp pen­tru fie­ca­re per­soa­nă și o dis­tan­ță de mini­mum 2 m între per­soa­ne;

·        slu­j­be­le reli­gi­oa­se care se vor ofi­cia în aer liber se vor des­fă­șu­ra cu men­ți­ne­rea dis­tan­ței de 1,5 m între per­soa­ne;

·        la toa­te slu­j­be­le reli­gi­oa­se tre­bu­ie res­pec­ta­te regu­li­le de pro­tec­ție sani­ta­ră sta­bi­li­te prin Ordi­nul comun al MS și al MAI, cu avi­zul secre­ta­ru­lui de stat pen­tru cul­te, emis în teme­iul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;

·        pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit 5 ani, pre­zen­te în spa­ți­i­le publi­ce închi­se și des­chi­se;

·        acti­vi­tă­ți­le didac­ti­ce care impun pre­zen­ța fizi­că a ante­preș­co­la­ri­lor, pre­ș­co­la­ri­lor și ele­vi­lor în uni­tă­ți­le de învă­țământ se des­fă­șoa­ră în sis­tem onli­ne;

·        insti­tu­ți­i­le publi­ce, pre­cum și toți ope­ra­to­rii publici și pri­vați au obli­ga­ția să orga­ni­ze­ze acti­vi­ta­tea și des­fă­șu­ra­rea pro­gra­mu­lui de lucru în regim tele­mun­că sau mun­că la domi­ci­liu, iar aco­lo unde spe­ci­fi­cul acti­vi­tă­ții nu per­mi­te acest lucru, să orga­ni­ze­ze pro­gra­mul de lucru, ast­fel încât per­so­na­lul să fie împăr­țit în cel puțin două gru­pe care să încea­pă, res­pec­tiv să ter­mi­ne acti­vi­ta­tea la o dife­ren­ță de cel puțin două ore;

·        se sus­pen­dă acti­vi­ta­tea pie­țe­lor agroa­li­men­ta­re în spa­ții închi­se, târ­gu­ri­lor, bâl­ciu­ri­lor, pie­țe­lor mix­te și volan­te și a tal­cio­cu­ri­lor. Excep­ție fac pie­țe­le agroa­li­men­ta­re care pot fi orga­ni­za­te în zone publi­ce des­chi­se, cu res­pec­ta­rea nor­me­lor de pro­tec­ție sani­ta­ră;

·        ope­ra­to­rii eco­no­mici care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de comerț/prestări de ser­vi­cii în spa­ții închi­se și/sau des­chi­se, publi­ce și/sau pri­va­te să-și orga­ni­ze­ze și des­fă­șoa­re acti­vi­ta­tea în inter­va­lul orar 05:00 – 21:00. Pot func­țio­na în afa­ra inter­va­lu­lui orar men­țio­nat, urmă­toa­re­le cate­go­rii: ope­ra­tori eco­no­mici cu ser­vi­cii de livra­re la domi­ci­liu, far­ma­cii, ben­zi­nă­rii, cu res­pec­ta­rea nor­me­lor de pro­tec­ție sani­ta­ră;

În inter­va­lul orar 05.00 – 23.00, în zona caran­ti­na­tă este per­mi­să cir­cu­la­ția per­soa­ne­lor în afa­ra locuinței/gospodăriei pen­tru:

·        acti­vi­tăți în dome­ni­ul apă­ră­rii, ordi­nii publi­ce, secu­ri­tă­ții națio­na­le, sani­tar, situ­a­ți­i­lor de urgen­ță, asis­ten­ței și pro­tec­ți­ei soci­a­le, judi­ci­ar, ser­vi­ci­i­lor de uti­li­ta­te publi­că, ener­ge­tic, ali­men­tă­rii cu apă, comu­ni­ca­ți­i­lor, mass-media, trans­por­tu­ri­lor și apro­vi­zio­nă­rii popu­la­ți­ei cu pre­zen­ta­rea unei ade­ve­rin­țe de la anga­ja­tor cu pre­ci­zarea inter­va­lu­lui orar pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ții, legi­ti­ma­ție de ser­vi­ciu sau ori­ca­re alt docu­ment care să ates­te acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă;

·        acti­vi­tăți pro­fe­sio­na­le, alte­le decât cele pre­vă­zu­te la punc­tul pre­ce­dent, cu pre­zen­ta­rea unei ade­ve­rin­țe de la anga­ja­tor, legi­ti­ma­ție de ser­vi­ciu sau ori­ca­re alt docu­ment care să ates­te acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă;

·        asi­gu­ra­rea de bunuri care aco­pe­ră nece­si­tă­ți­le de bază ale per­soa­ne­lor pre­cum și bunuri nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ții pro­fe­sio­na­le;

·        ser­vi­cii de îngri­ji­re per­so­na­lă;

·        depla­sa­rea pen­tru ser­vi­cii de ali­men­ta­ție publi­că, excep­tân­du-le pe cele des­ti­na­te acti­vi­tă­ții des­fă­șu­ra­te în res­ta­u­ran­te și tera­se care pre­su­pun con­su­mul pro­du­se­lor în incin­ta res­pec­ti­ve­lor spa­ții;

·        alte moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de fami­lie, îngri­ji­rea unei/unui rude/afin sau per­soa­nă afla­tă în între­ți­ne­re, asis­ten­ța per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, bol­na­ve sau cu diza­bi­li­tăți, dece­sul unui mem­bru de fami­lie;

·        depla­sări scur­te, în apro­pi­e­rea locuinței/gospodăriei lega­te de nevo­i­le ani­ma­le­lor de companie/domestice;

·        urgen­țe medi­ca­le;

·        par­ti­ci­pa­rea la slu­j­be­le reli­gi­oa­se, cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor;

În inter­va­lul orar 23.00 – 05.00, în zona caran­ti­na­tă este per­mi­să cir­cu­la­ția per­soa­ne­lor în afa­ra locuinței/gospodăriei pen­tru:

·        acti­vi­tăți în dome­ni­ul apă­ră­rii, ordi­nii publi­ce, secu­ri­tă­ții națio­na­le, sani­tar, situ­a­ți­i­lor de urgen­ță, mass-media, cu pre­zen­ta­rea legi­ti­ma­ți­ei de ser­vi­ciu;

·        acti­vi­tăți pro­fe­sio­na­le, alte­le decât cele pre­vă­zu­te la punc­tul pre­ce­dent, cu pre­zen­ta­rea unei ade­ve­rin­țe de la anga­ja­tor care să ates­te acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă în inter­va­lul orar 23.00- 05.00;

·        urgen­țe medi­ca­le.

Pen­tru veri­fi­ca­rea moti­vu­lui depla­să­rii în inte­res pro­fe­sio­nal, per­soa­ne­le sunt obli­ga­te să pre­zin­te, la cere­rea auto­ri­tă­ți­lor abi­li­ta­te, atât în inte­ri­o­rul, cât și la intrarea/ieșirea din zona caran­ti­na­tă, legi­ti­ma­ția de serviciu/adeverința eli­be­ra­tă de anga­ja­tor sau ori­ca­re alt docu­ment care să ates­te acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă.

Pen­tru veri­fi­ca­rea moti­vu­lui depla­să­rii în inte­res per­so­nal, per­soa­ne­le sunt obli­ga­te să pre­zin­te auto­ri­tă­ți­lor abi­li­ta­te, atât în inte­ri­o­rul, cât și la intrarea/ieșirea din zona caran­ti­na­tă o decla­ra­ție pe pro­pria răs­pun­de­re, care să cuprin­dă nume­le și pre­nu­me­le, data naș­te­rii, domiciliul/reședința, moti­vul depla­să­rii, adre­sa la care se depla­sea­ză, data com­ple­tă­rii și sem­nă­tu­ra.

Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că Con­stan­ța va între­prin­de urmă­toa­re­le:

·        va ana­li­za oport­u­ni­tă­ți­le și va pri­o­ri­ti­za tes­ta­rea per­soa­ne­lor, va trans­mi­te soli­ci­tări de spri­jin cu mate­ri­a­le sani­ta­re și per­so­nal de spe­cia­li­ta­te către INSP/Ministerul Sănă­tă­ții;

·        va sta­bili un calen­dar pen­tru dez­in­fec­ta­rea peri­o­di­că a spa­ți­i­lor publi­ce și va urmări înde­pli­ni­rea aces­tu­ia de către UAT Ovi­diu;

·        va îndru­ma și impli­ca medi­cii de fami­lie de pe raza loca­li­tă­ții Ovi­diu pen­tru moni­to­ri­za­rea din punct de vede­re medi­cal a per­soa­ne­lor izo­la­te la domi­ci­liu și acor­da­rea asis­ten­ței medi­ca­le a popu­la­ți­ei din zonă (femei gra­vi­de, per­soa­ne în pro­gram de hemo­dia­li­ză, pacienți onco­lo­gici, etc.);

·        va supra­ve­ghea colec­ta­rea deșe­u­ri­lor medi­ca­le și va asi­gu­ra res­pec­ta­rea nor­me­lor de colec­ta­re a deșe­u­ri­lor medi­ca­le.

În are­a­lul caran­ti­nat, este per­mi­să intrarea/ieșirea pen­tru:

·       trans­por­tul de mar­fă, indi­fe­rent de natu­ra aces­tu­ia, al mate­ri­i­lor pri­me și resur­se­lor nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor eco­no­mi­ce, pre­cum și apro­vi­zio­nă­rii popu­la­ți­ei;

·       per­soa­ne­le care nu locu­iesc în zona caran­ti­na­tă, dar care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți eco­no­mi­ce sau în dome­ni­ul apă­ră­rii, ordi­nii publi­ce, secu­ri­tă­ții națio­na­le, sani­tar, situ­a­ți­i­lor de urgen­ță, admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, asis­ten­ței și pro­tec­ți­ei soci­a­le, judi­ci­ar, ser­vi­ci­i­lor de uti­li­ta­te publi­că, ener­ge­tic, agri­cul­tu­rii, ali­men­ta­ți­ei publi­ce, ali­men­tă­rii cu apă, comu­ni­ca­ți­i­lor și trans­por­tu­ri­lor;

·       per­soa­ne­le care locu­iesc în zona caran­ti­na­tă și des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în afa­ra zonei caran­ti­na­te;

·       per­soa­ne­le care rea­li­zea­ză acti­vi­tăți agri­co­le sau pen­tru comer­ci­a­li­za­rea de pro­du­se agroa­li­men­ta­re, cu pre­zen­ta­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui de pro­du­că­tor;

·       depla­sa­rea din alte moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de fami­lie, asis­ten­ță pen­tru vâr­st­nici, deces al unui mem­bru în fami­lie;

·       depla­sa­rea pen­tru asis­ten­ță medi­ca­lă care nu poa­te fi amâ­na­tă și nici rea­li­za­tă de la dis­tan­ță;

·       urgen­țe medi­ca­le;

·       par­ti­ci­pa­rea la slu­j­be­le reli­gi­oa­se de înmor­mân­ta­re.

De ase­me­nea, este per­mi­să tranzi­ta­rea loca­li­tă­ții de către per­soa­ne care nu au domi­ci­li­ul pe raza aces­te­ia, fiind inter­zi­să, însă, opri­rea în loca­li­ta­te.

Rute­le oco­li­toa­re care pot fi folo­si­te de con­du­că­to­rii auto sunt Autos­tra­da A4 și Con­stan­ța – DC86 – Năvo­dari – DJ226 – Lumi­na. De ase­me­nea, tra­fi­cul va fi devi­at, după cum urmea­ză:

·        din­spre Con­stan­ța către Ovi­diu, pe DN 2A, la sen­sul gira­to­riu de la intra­rea în ora­șul Ovi­diu, zona Car­ti­er Sud;

·        din­spre Con­stan­ța către ora­șul Ovi­diu, pe DN 3C (vari­an­ta Ovi­diu), în zona Aca­de­mi­ei Hagi;

·        din­spre loca­li­ta­tea Miha­il Kogăl­ni­cea­nu către ora­șul Ovi­diu, pe DN 2A, la sen­sul gira­to­riu de la inter­sec­ție cu Autos­tra­da A4;

·        din­spre loca­li­ta­tea Nazar­cea către ora­șul Ovi­diu, pe DJ 228A, la sen­sul gira­to­riu de la intra­rea din ora­șul Ovi­diu;

·        din­spre loca­li­ta­tea Poia­na, se va per­mi­te tranzi­tul, cu inter­zi­ce­rea opri­rii, pe DN 3C, către Con­stan­ța și pe DN 3C, către loca­li­ta­tea Lumi­na, prin sen­sul gira­to­riu cu Autos­tra­da A4.

De ase­me­nea, se per­mi­te tranzi­tul prin oraș al vehi­cu­le­lor care deser­vesc trans­por­tul în comun, cu con­di­ția ca aces­tea să opreas­că doar în sta­ți­i­le spe­cial ame­na­ja­te.

În acest moment, indi­ce­le, în loca­li­ta­tea din jude­țul Con­stan­ța, a ajuns la 6.90/1.000 locu­i­tori. Mai pre­cis, din popu­la­ția tota­lă de 16.237 de locu­i­tori, până în acest moment au fost con­fir­ma­te, în ulti­me­le două săp­tămâni, 112 cazuri de infec­ta­re cu SARS-CoV‑2.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 07.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply