Lista muzeelor din România — Tur virtual și imagini panoramice | Lista muzeelor cu bunuri culturale mobile digitalizate 3D [VIDEO]

0
418

Lista muzeelor cu bunuri culturale mobile digitalizate 3D

Tururi vir­tu­aleBucu­reștiABAG, ARBC, BHBNBRBTBVBZCJCL, CSCT, CVDBDJ, GJGLGRHD, HRIFILIS, MHMM, MSNT, OTPHSB, SJSMSV, TLTM, TR, VL, VNVS
3DBucu­reștiAB, AG, AR, BC, BH, BN, BR, BT, BV, BZCJCL, CSCTCV, DB, DJ, GJ, GLGRHD, HR, IF, IL, IS, MH, MM, MS, NT, OT, PH, SB, SJ, SM, SVTLTM, TR, VL, VNVS
B Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei — BUCUREȘTI
http://www.muzeulvirtual.ro
B Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei — BUCUREȘTI
Muze­ul Națio­nal Fila­te­lic — http://www.imagofactory.ro
B Muze­ul Națio­nal al Țăra­nu­lui Român — BUCUREȘTI
http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil); https://artsandculture.google.com
B Muze­ul Națio­nal al Satu­lui “Dimi­trie Gusti” — BUCUREȘTI
http://www.muzeul-satului.ro
B Muze­ul Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei — BUCUREȘTI
Expo­zi­ții per­ma­nen­te: Gale­ria de Artă Veche Româ­neas­căGale­ria de Artă Româ­neas­că Moder­năGale­ria de Artă Euro­pea­nă;
http://www.imagofactory.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei — BUCUREȘTI
Muze­ul Colec­ți­i­lor de Artă
Expo­zi­ții per­ma­nen­te: Cor­pul ACor­pul BCor­pul C;
http://www.imagofactory.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei — BUCUREȘTI
Muze­ul Theo­dor Pallady
http://www.mnar.arts.ro;
http://www.imagofactory.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei — BUCUREȘTI
Muze­ul K.H. Zambaccian
http://www.mnar.arts.ro;
http://www.imagofactory.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Națio­nal Cotro­ceni — BUCUREȘTI
http://www.muzeulcotroceni.ro;
https://artsandculture.google.com
B Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti — BUCUREȘTI
Expo­zi­ții per­ma­nen­te: Salo­nul Roșu, arhe­o­lo­gie, feu­da­lă, Sala Uni­rii, Admi­nis­tra­ția Bucureşteană
Muze­ul Prof. Dr. Vic­tor BabeșCasa Memo­ri­a­la Nottara
B Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti — BUCUREȘTI
Colec­ția de Artă Plas­ti­că “Fr. Sto­rck şi Ceci­lia Cuțes­cu Sto­rck” — http://www.imagofactory.ro
B Muze­ul Națio­nal de Isto­rie Natu­ra­lă Gri­go­re Anti­pa — BUCUREȘTI
http://www.imagofactory.ro
B Muze­ul Națio­nal de Artă Con­tem­po­ra­nă — BUCUREȘTI
http://www.imagofactory.ro (expo­zi­ții tem­po­ra­re 2010–2012)
B Muze­ul Mili­tar Naţio­nal “Rege­le Fer­di­nand I” — BUCUREȘTI
Expo­zi­ția de isto­rie mili­ta­ră generală
Expo­zi­ția de ate­la­je și harnașamente
B Muze­ul Căi­lor Fera­te Româ­ne — BUCUREȘTI
http://www.zona3d.ro (Tur vir­tu­al ste­reo 3D, nece­si­tă oche­lari 3D)
B Gră­di­na Bota­ni­că “Dimi­trie Bran­d­za” — BUCUREȘTI
http://www.zona3d.ro (Tur vir­tu­al ste­reo 3D, nece­si­tă oche­lari 3D)
B Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Român — BUCUREȘTI
Expo­zi­ția de bază din str. Nico­lae Cre­țu­les­cu 8
B Muze­ul Națio­nal al Hăr­ți­lor și Căr­ții Vechi — BUCUREȘTI
https://see360.ro/muzeul-hartilor/
B Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Român — BUCUREȘTI
Casa Memo­ri­a­lă “Liviu Rebrea­nu — Fan­ny Rebrea­nu” — http://www.imagofactory.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Român — BUCUREȘTI
Casa Memo­ri­a­lă “Ion Minu­les­cu” — http://www.imagofactory.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Român — BUCUREȘTI
Casa Memo­ri­a­lă “Geor­ge şi Aga­tha Baco­via” — http://www.imagofactory.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Român — BUCUREȘTI
Casa Memo­ri­a­lă “Tudor Arghezi” — http://www.imagofactory.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Avi­a­ți­ei — BUCUREȘTI
http://www.360trip.ro/muzeulaviatiei (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Muze­ul Națio­nal “Geor­ge Ene­scu”, Pala­tul Can­ta­cu­zi­no - BUCUREȘTI
http://360.inp.org.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Obser­va­to­rul Astro­no­mic, Insti­tu­tul Astro­no­mic al Aca­de­mi­ei Româ­ne - BUCUREȘTI
http://www.zona3d.ro (Tur vir­tu­al ste­reo 3D, nece­si­tă oche­lari 3D)
B Cen­trul de Cul­tu­ră “Pala­te­le Brân­co­ve­neşti de la Por­ți­le Bucureștiului”
http://360.inp.org.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
B Pala­tul Voie­vo­dal Cur­tea Veche, Muze­ul Cur­tea Veche — BUCUREȘTI
http://360.inp.org.ro (2012) (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
https://my.matterport.com
B Muze­ul Națio­nal Teh­nic “Prof. ing. Dimi­trie Leo­ni­da” — BUCUREȘTI
http://www.imagofactory.ro
B Cen­trul Expo­zi­țio­nal Docu­men­tar al Uni­ver­si­tă­ții de Arhi­tec­tu­ră și Urba­nism Ion Min­cu — BUCUREȘTI
Gale­ria Rec­tor Mag­ni­fi­cusRecrea­rea în rea­li­ta­te vir­tu­a­lă a Muze­u­lui Simu
B Muze­ul Băn­cii Națio­na­le a Româ­ni­ei – BUCUREȘTI
https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.html
AB Ceta­tea Alba Caro­li­na — ALBA
http://turism.apulum.ro/tur-virtual/
AB Muze­ul Națio­nal al Uni­rii — ALBA
http://muai.geomatic.ro/
AG Muze­ul Jude­țean Argeş — PITEȘTI
http://www.muzeul-judetean-arges.ro
BC Muze­ul Muni­ci­pal de Isto­rie — ONEȘTI
http://www.onestionline.ro/ (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
BC Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe­le Natu­rii “Ion Borcea” — BACĂU
Obser­va­to­rul Astro­no­mic „Vic­tor Ane­s­tin” (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
BN Com­ple­xul Muze­al Bis­tri­ța-Năsă­ud — BISTRIȚA
“Casa Săseas­că” Live­zi­leBise­ri­ca Evan­ghe­li­că Heri­naMuze­ul “Cui­bul Visu­ri­lor”, Maie­ruMuze­ul de artă com­pa­ra­tă Sân­ge­orz BăiMuze­ul Gră­ni­ce­resc Năsă­u­deanMuze­ul lite­rar “Teo­dor Tan­co”, MonorMuze­ul memo­ri­al “Geor­ge Coş­buc”, Coş­bucMuze­ul memo­ri­al “Ion Pop Rete­ga­nul”, ReteagMuze­ul memo­ri­al “Liviu Rebrea­nu”Muze­ul mine­ri­tu­lui Rod­naArtă Con­tem­po­ra­năCasa Argin­ta­ru­lui — Cen­trul Ger­man Bis­tri­ța.
BN Muze­ul Gră­ni­ce­resc Năsă­u­dean — NĂSĂUD
http://www.primarianasaud.ro/tur-virtual
BR Muze­ul Bră­i­lei. Cen­trul de Cul­tu­ră “Nică­pe­tre” — BRĂILA
http://www.muzeulbrailei.ro
BR Muze­ul Bră­i­lei — BRĂILA
http://www.muzeulbrailei.ro
BR Casa Memo­ri­a­lă “Panait Istrati” — BRĂILA
http://www.muzeulbrailei.ro
BT Muze­ul Jude­țean Botoşani — BOTOȘANI
http://muzeu.btlife.ro/tur-virtual (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
BT Muze­ul de Etno­gra­fie Botoşani- BOTOȘANI
http://proiecte.inforegionordest.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
BT Muze­ul Memo­ri­al „Geor­ge Ene­scu” — DOROHOI
http://muzeulmuzicii360.ro/360tours/dorohoi/
BV Cas­te­lul Bran – BRAN
Cas­te­lul Bran (tur video panoramic)
BV Bise­ri­ca Nea­gră — BRAȘOV
http://turism.brasovcity.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
BV Bas­tio­nul Țesă­to­ri­lor — BRAȘOV
http://turism.brasovcity.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
BV Muze­ul Etno­gra­fic — HĂRMAN
http://vatraharmanului.ro
BZ Turul vir­tu­al al fos­tei închi­sori comu­nis­te de la Râm­ni­cu Sărat
http://ramnicusarat.iiccmer.ro/ (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
CJ Muze­ul Etno­gra­fic al Transil­va­niei — CLUJ-NAPOCA
Gos­po­dă­ri­i­le din Par­cul Etno­gra­fic Romu­lus VuiaInsta­la­ți­i­le din Par­cul Etno­gra­fic Romu­lus VuiaSec­ția pavi­li­o­na­răalte obiec­ti­ve cul­tu­ra­le din Cluj-Napo­ca (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
CJ Uni­ver­si­ta­tea Babeş-Bolyai — CLUJ-NAPOCA
Muze­ul Uni­ver­si­tă­ții, Muze­ul de Mine­ra­lo­gieMuze­ul Bota­nicMuze­ul de Pale­on­to­lo­gie și Stra­ti­gra­fieMuze­ul Zoo­lo­gicViva­ri­ul (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
CL Muze­ul Civi­li­za­ți­ei Gumel­ni­ța — OLTENIȚA
Muze­ul Civi­li­za­ți­ei Gumelnița
CT Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie — CONSTANȚA
2020 — https://www.minac.ro/3d-zone.html
2012 — http://360.inp.org.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
CT Muze­ul Cetă­ții Histria
http://360.inp.org.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
CT Marea Mos­chee Carol I
http://360.inp.org.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
DB Ansam­blul brân­co­ve­nesc de la Potlogi — POTLOGI
Ansam­blul brân­co­ve­nesc de la Potlogi
DB Com­ple­xul Națio­nal Muze­al “Cur­tea Domneas­că” — TÂRGOVIȘTE
https://curti-brancovenesti.patrimoniu.ro
DJ Muze­ul Olte­ni­ei — CRAIOVA
http://old.muzeulolteniei.ro
DJ Muze­ul de Artă — CRAIOVA
http://muzeuldeartacraiova.ro/turvirtual/mac.html
GL Muze­ul Isto­ri­ei, Cul­tu­rii și Spi­ri­tu­a­li­tă­ții Creș­ti­ne de la Dună­rea de Jos — GALAȚI
http://muzeugalatiadj.ro/tur-virtual/
GL Muze­ul Satu­lui — Gos­po­dă­rie Tra­di­țio­na­lă, Pădu­rea Gâr­bo­a­ve­le — GALAȚI
http://www.muzeulsatuluigalati.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
GR Muze­ul Jude­țean “Teo­hari Anto­ne­scu” — GIURGIU
https://turvirtual.muzeulgiurgiu.ro/
GR Muze­ul Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne — GIURGIU
http://muzeulpolitieidefrontiera.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
HD Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Sar­mi­ze­ge­tu­sa — SARMIZEGETUSA
http://muzeu.geomatic.ro/sectii/sarmis/sarmi_virtual/ro/1/1_intrare.htm (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
HD Muze­ul Cas­te­lul Cor­vi­ni­lor — HUNEDOARA
http://varia.geomatic.ro (Tur vir­tu­al ste­reo 3D, nece­si­tă oche­lari 3D)
IF Turul vir­tu­al al fos­tei închi­sori comu­nis­te de la Jila­va — For­tul 13
http://www.memorialuljilava.ro/ (Găsiți turul la “Locul faptei”)
IL Muze­ul Jude­țean Ialo­mi­ța — IALOMIȚA
http://mjialomita.ro/panos/tvmji/tour.html
IL Ora­șul de floci — Muze­ul Jude­țean Ialo­mi­ța — IALOMIȚA
http://mjialomita.ro/panos/tvof/tour.html
IL Așe­ză­mân­tul de Artă și Cul­tu­ră Reli­gi­oa­să Maia-Catargi — Muze­ul Jude­țean Ialo­mi­ța — IALOMIȚA
http://mjialomita.ro/panos/tvm/tour.html
IS Casa Memo­ri­a­lă “Ion Cre­an­gă” — HUMULEȘTI
http://mmich.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
IS Muze­ul Uni­rii — IAȘI
http://360.inp.org.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
IS Muze­ul Uni­ver­si­tă­ții „Ale­xan­dru Ioan Cuza” — IAȘI
http://www.uaic.ro/tur-virtual/muzeul-universitatii-alexandru-ioan-cuza-din-iasi
IS Com­ple­xul Muze­al Națio­nal „Mol­do­va” (Muze­ul de Isto­rie a Mol­do­vei, Muze­ul Etno­gra­fic al Mol­do­vei, Muze­ul de Artă, Muze­ul Ști­in­ței și Teh­ni­cii „Ște­fan Pro­co­piu”) — IAȘI
https://www.bestimo.ro/tur-virtual-palatul-culturii-iasi/https://artsandculture.google.com
MM Muze­ul de Mine­ra­lo­gie — BAIA MARE
http://www.muzeuminbm.ro/turvirtual.php
MM Muze­ul Jude­țean de Artă «Cen­trul Artis­tic Baia Mare» — BAIA MARE
http://www.muzartbm.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
MM Muze­ul de arta con­tem­po­ra­na „Flo­rean” — CERNEȘTI
http://360mm.ro/#muzeuflorean.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
MM Muze­ul Jude­țean de Etno­gra­fie și Artă Popu­la­ră Mara­mu­reș — BAIA MARE
https://www.etnografie-maramures.ro/expozitii/tururi-virtuale/
MM Muze­ul Mara­mu­re­șu­lui — SIGHETUL MARMAȚIEI
http://muzeulmaramuresului.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul Memo­ri­al “Vero­ni­ca Micle” — TÂRGU-NEAMȚ
http://cmvmtn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul Ceta­tea Neamț — TÂRGU-NEAMȚ
http://mcntn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Isto­rie și Etno­gra­fie — TÂRGU-NEAMȚ
http://ecdpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Cur­tea Domneas­că — PIATRA-NEAMȚ
http://ecdpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Gale­ri­i­le de Artă “Las­căr Vorel” — PIATRA-NEAMȚ
http://galvpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Ști­in­țe Natu­ra­le — PIATRA-NEAMȚ
http://msnpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Etno­gra­fie — PIATRA-NEAMȚ
http://mepn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.htmlhttp://proiecte.inforegionordest.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Artă — PIATRA-NEAMȚ
http://mapn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.htmlhttp://proiecte.inforegionordest.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Artă Ene­o­li­ti­ca Cucu­te­ni — PIATRA-NEAMȚ
http://maecpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie — PIATRA-NEAMȚ
http://miapn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul Memo­ri­al “Calis­trat Hogaş” — PIATRA — NEAMȚ
http://mmchpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Isto­rie — ROMAN
http://mir.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Artă — ROMAN
http://mar.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Ști­in­țe­le Natu­rii — ROMAN
http://msnr.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
NT Muze­ul de Isto­rie şi Etno­gra­fie — BICAZ
http://mib.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
PH Turul vir­tu­al al fos­tei închi­sori comu­nis­te de la Doftana
http://www.imagofactory.ro
SB Com­ple­xul Națio­nal Muze­al “ASTRA” — SIBIU
Muze­ul în aer liber din Dum­bra­va Sibi­u­luiMuze­ul de Etno­gra­fie Uni­ver­sa­lă FRANZ BINDERMuze­ul de Etno­gra­fie şi Artă Popu­la­ră Săseas­că EMIL SIGERUS (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil); https://artsandculture.google.com
SB Muze­ul Națio­nal Bru­ken­thal — SIBIU
Goo­gle Cul­tu­ral Insti­tu­tehttp://www.sibiul.rohttp://brukenthalmuseum.ro
SB Muze­ul de Vână­toa­re “August von Spiess” — SIBIU
http://www.sibiul.ro
SB Muze­ul de Isto­rie Natu­ra­lă — SIBIU
http://www.sibiul.ro
SB Colec­ția muze­a­lă a Cen­tru­lui de Docu­men­ta­re şi Infor­ma­re Gaze — MEDIAȘ
http://www.muzeulgazelor.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
SM Muze­ul Jude­țean Satu Mare
Muze­ul Satu MareCas­te­lul Karo­lyi Carei (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
SM Muze­ul Jude­țean Satu Mare
Muze­ul de Artă (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
SV Muze­ul Ouă­lor Încon­de­ia­te “Lucia Con­drea” — SUCEAVA
http://www.muzeuloualorluciacondrea.ro/index.php/tur-virtual (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
SV Colec­ția muze­a­lă a Mănăs­ti­rii Mol­do­vi­ța — SUCEAVA
http://proiecte.inforegionordest.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
SV Colec­ția muze­a­lă a Mănăs­ti­rii Suce­vi­ța — SUCEAVA
http://proiecte.inforegionordest.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
SV Muze­ul „Anas­ta­sie Cri­m­ca” al Mănăs­ti­rii Dra­go­mir­na — SUCEAVA
http://proiecte.inforegionordest.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
SV Muze­ul Buco­vi­nei — SUCEAVA
Ceta­tea de Sca­un a Suce­vei http://proiecte.inforegionordest.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
SV Muze­ul de Artă “Ion Iri­mes­cu” — SUCEAVA
http://proiecte.inforegionordest.ro (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
TM Muze­ul Bana­tu­lui — TIMIȘOARA
http://www.banaterra.eu/virtualtm/pano/banat1.html (pano­ra­ma exte­ri­or) (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
TM Colec­ția muze­a­lă a Epi­sco­pi­ei Orto­do­xe Sâr­be — TIMIȘOARA
http://www.banaterra.eu/virtualtm/bis/sarba.html (Bise­ri­ca Epi­sco­pa­lă Sârbă)
http://www.banaterra.eu/virtualtm/bis/vicariat.html (Pala­tul Epi­sco­pal Sârb) (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
TM Muze­ul Epi­sco­pi­ei Roma­no-Cato­li­ce Timi­şoa­ra — TIMIȘOARA
http://www.banaterra.eu/virtualtm/bis/catolic.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
TM Colec­ția muze­a­lă a Mitro­po­li­ei Orto­do­xe a Bana­tu­lui — TIMIȘOARA
https://expro360.ro/muzeul-catedralei-mitropolitane-din-timisoara/
TM Muze­ul de Artă — TIMIȘOARA
http://www.muzeuldeartatm.ro/Poze_Panoramice.html (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
TM Muze­ul Pom­pie­ri­lor “Flo­ri­an” — JIMBOLIA
https://turismtimis.ro
TM Muze­ul “Ste­fan Jäger” — JIMBOLIA
https://turismtimis.ro
TM Muze­ul Pre­sei „Sever Bocu” — JIMBOLIA
https://turismtimis.ro
TM Casa memo­ri­a­lă „Petre Sto­ica” — JIMBOLIA
https://turismtimis.ro
TM Casa Memo­ri­a­lă “dr. Karl Diel” — JIMBOLIA
https://turismtimis.ro
VS Muze­ul “Vasi­le Pâr­van” — VASLUI
http://www.muzeuparvan.ro/index.php/tur-virtualal (nece­si­tă Ado­be Fla­sh, pro­ba­bil indis­po­ni­bil pe mobil)
VS Muze­ul Jude­țean “Ște­fan cel Mare” — VASLUI
https://muzeu-vaslui.ro/index.php/tur-virtual
Expo­zi­ții temporare
B Muze­ul vir­tu­al al Copi­lă­ri­ei — (Muze­ul Națio­nal al Țăra­nu­lui Român) — BUCUREȘTI
http://childhoodmuseum360.ro
BR Muze­ul Casa Mure­șe­ni­lor — BRAȘOV
Expo­zi­ția Bie­na­la albastră
B Expo­zi­ții tem­po­ra­re — Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Române
Rege­le Fer­di­nand I Intre­gi­to­rul, expo­zi­ție, 06.07.2015 — 21.07.2015
Por­tre­tul în Seco­lul al XIX-lea Româ­nesc, expo­zi­ție, 07.05.2015 — 21.05.2015
Arhi­tec­tu­ra Inter­be­li­că în Bucu­rești, Semi­nar Arhi­tec­tu­râ Inter­be­li­câ în Bucu­rești, expo­zi­ție, 10.12.2014 / 10.12.2014 — 20.12.2014
Expo­zi­ția Ion Bâr­lă­dea­nu — Gale­ria Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român — BERLIN
https://zealous-poitras-80ad4a.netlify.app/
IL Expo­zi­ții tem­po­ra­re — Cen­trul Cul­tu­ral Pala­te­le Brâncovenești
Cris­ti­na Ili­es­cu Tai­ne Mai — Iunie 2015
GL Expo­zi­ția „Maria a Româ­ni­ei. Regi­nă și Artis­tă” — Muze­ul Isto­ri­ei, Cul­tu­rii și Spi­ri­tu­a­li­tă­ții Creș­ti­ne de la Dună­rea de Jos — GALAȚI
Cris­ti­na Ili­es­cu Tai­ne Mai — Iunie 2015
Lis­ta muze­e­lor cu bunuri cul­tu­ra­le mobi­le digi­ta­li­za­te 3D
B Insti­tu­tul Națio­nal al Patri­mo­ni­u­lui — BUCUREȘTI
https://sketchfab.com/cimec/collections
B Muze­ul Națio­nal Geor­ge Ene­scu — BUCUREȘTI
https://sketchfab.com
B Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei — BUCUREȘTI
https://sketchfab.com/mnirhttps://www.europeana.eu
B Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești — BUCUREȘTI
https://sketchfab.com/cimec/collections/muzeul-municipiului-bucuresti 3D-uri rea­li­za­te de Insti­tu­tul Națio­nal al Patri­mo­ni­u­lui prin Direc­ția Patri­mo­niu Digital
B Cen­trul Expo­zi­țio­nal Docu­men­tar al Uni­ver­si­tă­ții de Arhi­tec­tu­ră și Urba­nism Ion Min­cu (Muze­ul Șco­lii de Arhi­tec­tu­ră) — BUCUREȘTI
https://sketchfab.com/muzeulscoliidearhitectura
AB Muze­ul Națio­nal al Uni­rii — ALBA IULIA
https://sketchfab.com/MNUAI
AB Muze­ul Muni­ci­pal — SEBEȘ
https://sketchfab.com/muzeulmunicipalsebes;https://sketchfab.com/calinang
CJ Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Transil­va­niei — CLUJ NAPOCA
https://sketchfab.com/mnit
CL Muze­ul Civi­li­za­ți­ei Gumel­ni­ța — OLTENIȚA
https://sketchfab.com/muzeul.gumelnita 3D-uri rea­li­za­te de Insti­tu­tul Națio­nal al Patri­mo­ni­u­lui, prin Direc­ția Patri­mo­niu Digital
CT Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie — CONSTANȚA
https://sketchfab.com/goshes (Monu­men­te, arte­fac­te și situri arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia și Bul­ga­ria. Rea­li­za­te în cola­bo­ra­re cu Uni­ver­si­ty of Ruse Angel Kan­chev (Bul­ga­ria) și Ruse Regio­nal Muse­um of His­to­ry (Bul­ga­ria).
CV Muze­ul Națio­nal al Car­pa­ți­lor Răsă­ri­te­ni — COVASNA
https://sketchfab.com/MNCR
GR Muze­ul Jude­țean Teo­hari Anto­ne­scu — GIURGIU
https://sketchfab.com/cimec/collections/muzeul-judetean-teohari-antonescu-giurgiu 3D-uri rea­li­za­te de Insti­tu­tul Națio­nal al Patri­mo­ni­u­lui prin Direc­ția Patri­mo­niu Digital.
HD Muze­ul Civi­li­za­ți­ei Daci­ce și Roma­ne — DEVA
https://sketchfab.com/muzeucdr_deva
IS Muze­ul de Mine­ra­lo­gie și Petro­gra­fie (UAIC) — IAȘI
https://sketchfab.com/MineralogyPetrographyMuseum
TL Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le ”Gavri­lă Simion” — TULCEA
https://sketchfab.com/ICEM_Tulcea
TM Muze­ul Națio­nal al Bana­tu­lui — TIMIȘOARA
https://sketchfab.com/muzeulnationalalbanatului

Man­ga­lia News, 21.11.2020. (Mul­țu­mim, doam­nei prof. Adri­a­na Popescu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply