Întreruperi de curent în municipiul Mangalia | Ce zone vor fi afectate și în ce zile

0
629

E‑Distribuţie Dobro­gea anun­ță pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor de curent elec­tric, săp­tămâ­na 16–22 noiem­brie 2020, în muni­ci­pi­ul Mangalia: 

Luni, 16 noiem­brie, între ore­le 8.00–16.00, pe stră­zi­le: Șer­ban Can­ta­cu­zi­no și Ale­xan­dru Ili­as – între­ru­pe­re parţialã.

Marți, 17 noiem­brie, între ore­le 8.00–16.00, va fi între­rupt curen­tul în zona Pom­pe Apa – UM 02146, Sta­tia Transgaz Man­ga­lia, Fer­ma Agro și Fer­ma Zoman Magic – între­ru­pe­re totală.

Mier­curi, 19 noiem­brie, pe stră­zi­le: Marin Ione­scu Dobro­gea­nu, 1 Mai, Gării, Cri­nu­lui, Mai­or Giu­res­cu, Maga­zin Mate­ri­a­le Con­struc­tii „MAX” Man­ga­lia, res­pec­tiv Depo­zit Pro Hore­ca Man­ga­lia — între­ru­pe­re tota­lă, între ore­le 08:30–14:30.


Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobrogea
Noiem­brie 16, 2020 Noiem­brie 22, 2020

E‑Distribuţie Dobro­gea a redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor programate
pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei electrice,
pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor. Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt
nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu
ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul președintelui
Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr.
212/16.03.2020.

Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți în cazu­ri­le în care aces­te lucrări, efectuate
pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar activitățile
aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a minimiza
impactul.

Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za, pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a
func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune condiții:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 16.11.2020 — 22.11.2020


Man­ga­lia News, 15.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply