Câmpie cu iarbă de mare întinsă pe 785.000 m va fi plantată sub apă, în sudul litoralului românesc | VIDEO

0
432

O câm­pie cu iar­bă de mare întin­să pe 785.000 de metri va fi plan­ta­tă sub apă, în sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, de la Agi­gea până la Vama Veche.

Mai mult decât atât, în sta­țiu­nea care adă­pos­teș­te și rezer­va­ția de căluți de mare, vor fi con­stru­i­te, arti­fi­ci­al, și 12 struc­turi subac­va­ti­ce, pen­tru a aju­ta eco­sis­te­mul Mării Negre. Pro­iec­tul ar tre­bui fina­li­zat în 3 ani.

Câm­pia subac­va­ti­vă face par­te din pro­iec­tul de lăr­gi­re a pla­je­lor. Cum zone întregi, afla­te în apă, vor deve­ni uscat, eco­sis­te­mul va fi afec­tat pe hec­ta­re întregi. Așa că pen­tru a echi­li­bra balan­ța, cer­ce­tă­to­rii vor plan­ta iar­ba de mare.

Bogdan Bola, direc­tor ABDL: “Câm­pi­i­le aces­tea vor fi plan­ta­te mai ales pe zona de sud a lito­ra­lu­lui nos­tru, cea mai mare câm­pie subac­va­ti­că va fi în zona Man­ga­lia — Saturn, unde vor fi apro­xi­ma­tiv jumă­ta­te de mili­on de metri pătrați, apoi de la Agi­gea înspre sudul lito­ra­lu­lui, Cos­ti­nești, tota­te sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui vor bene­fi­cia de ast­fel de câm­pii subac­va­ti­ce. Iar­ba de mare nu este o algă”.

Flo­rin Timofte, direc­tor teh­nic INDM Gri­go­re Anti­pa: “E vor­ba de Zos­te­ra nol­tii. Rolul cel mai impor­tant al aces­tei plan­te este cap­ta­rea dio­xi­du­lui de car­bon și seches­tra­rea lui în sedi­ment și cre­a­rea de zone în care se poa­tă să apa­ră o bio­di­ver­si­ta­te ridi­ca­tă, pen­tru că în zona res­pec­ti­va își va găsi adă­post puie­tul de peș­te, va fi zonă de repro­du­ce­re, se va acu­mu­la o bio­di­ve­si­ta­te foar­te mare în zone­le aces­tea”.

VIDEO, pe stirileprotv.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply