Campania “19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor”, la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” din Mangalia

0
221

În peri­oa­da 1 – 19 noiem­brie 2020 s‑au deru­lat în medi­ul on-line, pe plat­for­ma edu­ca­țio­na­lă Micro­soft Teams, cu ele­vii și părin­ții de la Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” Man­ga­lia, în cadrul Cam­pa­niei  “19 zile de pre­ve­ni­re a abu­zu­ri­lor şi vio­lenţei asu­pra copi­i­lor şi tine­ri­lor”, ini­ția­tă de Women’s World Sum­mit Foun­da­tion (WWSF), Gene­va — Fede­ra­ţia Inter­na­ţio­na­lă a Comu­ni­tă­ţi­lor Edu­ca­ti­ve, Secţiu­nea Româ­nia, diver­se acti­vi­tăți: “Ia ati­tu­di­ne! Împre­u­nă pen­tru sigu­ran­ța ta!”, “De la devi­an­ță la delinc­ven­ța juve­ni­lă”, “Ești vic­ti­ma tra­fi­cu­lui? Ai drep­turi!”, “Dă‑i liber­ta­te! Nu‑i plăti exploa­ta­rea!”,  “Dro­gu­ri­le îți dis­trug vii­to­rul!”, “Ziua Națio­na­lă fără Tut­un”, “Ziua Inter­națio­na­lă a Drep­tu­ri­lor Copi­lu­lui”, “Feno­me­nul de sex­ting în rân­dul ado­les­cen­ți­lor”, “Cum pre­ve­nim bul­lying-ul în școa­lă?”  etc, meni­te să exer­se­ze la elevi ati­tu­dini adec­va­te pri­vind pre­ve­ni­rea com­por­ta­men­te­lor de risc, în vede­rea dezvol­tă­rii unui mod de via­ţă sănă­tos pen­tru for­ma­rea şi dezvol­ta­rea per­so­na­lă.

Au fost des­fă­șu­ra­te acti­vi­tăți de con­si­li­e­re cu părin­ții “Cum abor­dăm pozi­tiv com­por­ta­men­te­le pro­ble­ma­ti­ce ale ado­les­cen­ți­lor?”, “Cum comu­ni­căm efi­cient cu ado­les­cen­ții?”, în cadrul căro­ra părin­ții ele­vi­lor de liceu au dis­cu­tat cu pro­fe­so­rul con­si­li­er șco­lar des­pre func­ți­i­le com­por­ta­men­te­lor pro­ble­ma­ti­ce, valen­țe­le dis­ci­pli­nă­rii pozi­ti­ve, au iden­ti­fi­cat obs­ta­co­le în comu­ni­ca­rea cu ado­les­cen­ții lor, au reflec­tat asu­pra moda­li­tă­ți­lor de opti­mi­za­re a comu­ni­că­rii  părin­te-ado­les­cent.

La rea­li­za­rea acti­vi­tă­ți­lor au con­tri­bu­it cadre didac­ti­ce din școa­lă (Bara­baș Vir­gi­ni­ca, Vasi­les­cu Roxa­na, Lip­cea Gabrie­la, Băia­șu Ali­na Gabrie­la, Ilie Lau­ren­țiu, Șar­gu Rodi­ca, Șem­șe­din Danie­la, Anton Danie­la, Ivan Danie­la, Cio­ro­ia­nu Iuli­an), pre­cum și spe­cia­liști din cadrul insti­tu­ți­i­lor par­te­ne­re ale șco­lii, Cen­trul de Pre­ve­ni­re, Eva­lu­a­re și Con­si­li­e­re Anti­drog Con­stan­ța, Cen­trul Regio­nal împo­tri­va Tra­fi­cu­lui de per­soa­ne Con­stan­ța, Inspec­to­ra­tul de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 26.11.2020. (A trans­mis prof. Danie­la Șem­șe­din).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply