Un weekend plin de evenimente, la Grădina Culturală Callatis!

0
286

Un wee­kend plin de eve­ni­men­te, la Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis!

Sâm­bă­tă, 3 octom­brie, avem Ate­li­er și expo­zi­ție de pic­tu­ră pe sti­clă. De la ora 11.30, vă invi­tăm la un ate­li­er de pic­tat pe sti­clă și la o expo­zi­ție sus­ți­nu­te de pic­to­ri­ța Cor­ne­lia Gosiu, mem­bră a Aso­ci­a­ți­ei “Arti­şti Dobro­geni”. Ate­li­e­rul este menit să adu­că voie bună şi să dezvol­te abi­li­tăți. Învă­țăm teh­nici noi de pic­tu­ră şi ne dis­trăm.

Par­ti­ci­pa­rea este gra­tu­i­tă, pe bază de înscri­e­re. Un joc de opa­ci­tăți şi trans­pa­ren­țe vor face dintr‑o zi de sâm­bă­tă, un timp al culo­ri­lor în gră­di­na noas­tră.

Tot sâm­bă­tă, un Ate­li­er de artă cine­ma­to­gra­fi­că, muzi­că și film, de la 17:00. Des­pre Sorin Lupaș­cu, DJ-ul disco­te­ci­lor din anii 1974–1996, s‑a scris mult, dar poves­tea lui tre­bu­ie pusă pe repe­at, până ajun­ge la cât mai mulți pasio­nați de muzi­că. Octom­brie vă adu­ce o sea­ră de legen­dă la Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis. Sâm­bă­tă, de la ora 17.00, cele­brul Sorin Lupa­ş­cu ne‑a pre­gă­tit o sea­ră de neu­i­tat la malul mării. Ne vom întoar­ce în timp, pe mari­le fil­me ale cine­ma­to­gra­fi­ei. Se vor lega pri­e­te­nii, se vor ascul­ta melo­dii, de mari­le iubiri ne vom amin­ti. Vă aştep­tăm la ate­li­e­rul nos­tru de artă cine­ma­to­gra­fi­că, muzi­că şi film.

Dumi­ni­că, 4 octom­brie, la ora 16:00, veți putea admi­ra în gră­di­nă Expo­zi­ția de foto­gra­fie “Marea în culori de toam­nă”, de Vale­ri­an Șarîn­ga.

De la ora 16:30, vă invi­tăm la o dis­cu­ție rela­xa­tă cu Tedy Necu­la, regi­zo­rul fil­mu­lui ”Cobo­râm la pri­ma”, apoi, de la 18:00, urmea­ză pro­iec­ția fil­mu­lui.

Pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 2021, în cadrul Pro­gra­mu­lui RO-Cul­tu­ra.

Mana­ger de pro­iect: Eli­za Cucu.


Man­ga­lia News, 03.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply