Tehnologia care transformă apa de mare în apă potabilă, în 30 de minute

0
203

O echi­pă de cer­ce­tă­tori aus­tra­li­eni a dezvol­tat, în pre­mie­ră mondi­a­lă, o teh­no­lo­gie care trans­for­mă  volu­me­le mari de apă de mare în apă pota­bi­lă în mai puțin de 30 de minu­te.

Cer­ce­tă­to­rii Uni­ver­si­tă­ții Mona­sh din Mel­bo­ur­ne au dezvol­tat un fil­trul spe­cial care, cu aju­to­rul lumi­nii direc­te a Soa­re­lui, poa­te puri­fi­ca zil­nic sute de litri de apă pota­bi­lă. Acest pro­ce­deu se dove­deș­te a fi efi­cient din punct de vede­re ener­ge­tic, are cos­turi redu­se și este sus­te­na­bil.

Pen­tru fabri­ca­rea fil­tre­lor au fost uti­li­za­te cadre orga­ni­ce meta­li­ce (MOF), o cla­să de com­puși alcă­tu­i­tă din ioni de metal care for­mea­ză un mate­ri­al cris­ta­lin cu cea mai mare supra­fa­ță a ori­că­rui mate­ri­al cunos­cut.

În tim­pul pro­ce­su­lui de desa­li­ni­za­re, un fil­tru MOF func­țio­na­li­zat absoar­be în pri­mul rând săru­ri­le din apă, fără a con­su­ma ener­gie. Apoi, fil­trul MOF plin cu sare poa­te fi pus sub lumi­na Soa­re­lui pen­tru a se rege­ne­ra, pro­ce­deu care durea­ză mai puțin de patru minu­te, îna­in­te să poa­tă absor­bi din nou sare.

Teh­no­lo­gia care trans­for­mă apa de mare în apă pota­bi­lă în 30 de minu­te


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply