Teatrul românesc și noul efect de distanțare’ — Prima întâlnire online a actorilor de la Teatrul de Comedie cu spectatorii

0
163

În aceas­tă sta­giu­ne ani­ver­sa­ră 60, Tea­trul de Come­die pro­pu­ne spec­ta­to­ri­lor întâl­niri uni­ce nu doar în sala de spec­ta­col, ci și în medi­ul onli­ne, unde va găz­dui o serie spe­cia­lă de con­fe­rin­țe-dia­log mode­ra­te de Octa­vian Saiu. Dia­lo­gu­ri­le vor abor­da subiec­te de actu­a­li­ta­te pen­tru tea­trul româ­nesc, în con­tex­tul pan­de­mi­ei.

Pri­ma întâl­ni­re onli­ne se va des­fă­șu­ra sub titlul sim­bo­lic „Tea­trul româ­nesc și noul efect de dis­tan­ța­re”joi 8 octom­brieora 17.00 și îi va avea invi­tați pe Tom­pa GáborGia­ni­na Căr­bu­na­riuAndre­ea și Andrei Gro­su și Roxa­na Lăpă­dat.  Con­fe­rin­ța se va trans­mi­te în regim live, pe pagi­na de face­bo­ok a Tea­tru­lui de Come­die.


Man­ga­lia News, 07.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply