Remus Macovei: Povestea frumoasă, dar tristă, a unui monument…

0
253

Remus Maco­vei: Poves­tea fru­moa­să, dar tris­tă, a unui monu­ment.

În iulie 1989, jur­na­lis­ta Aure­lia Lăpușa­nu și ingi­ne­rul Mihai Duli­că, direc­to­rul Intre­prin­de­rii de Con­struc­ții Hidro­gra­fice Con­stan­ța, fără nicio apro­ba­rea, doar cu vre­rea oame­ni­lor locu­lui, au luat ini­ția­ti­va ridi­că­rii unui monu­ment în cin­stea ero­i­lor români care și-au jert­fit via­ța în lup­te­le de la Toprai­sar în peri­oa­da 6–8 octom­brie 1916. Locul ales era situ­at la apro­xi­ma­tiv 1 km nord de Cru­cea lui Mac­ken­sen, ridi­ca­tă în noiem­brie 1916, pe o movi­lă în care fusesră înhu­ma­ții sute­le de mili­tari ger­mani răpuși în crun­ta con­frun­ta­re cu româ­nii.

S–a instalt în acest an doar un stâlp de beton, care să mar­che­ze locul vii­to­ru­lui monu­ment. La 1 Decem­brie 1990, cu spri­ji­nul direc­to­ru­lui IAS Toprai­sar, dom­nul Dumi­tru Flo­rea, se va ridi­ca un monu­ment din beton, la cere­mo­n­i­a­lul de inau­gu­ra­re par­ti­ci­pând local­nici și mili­tari din gar­ni­zoa­na Toprai­sar.

Până la 1 Decem­brie 1991, se va fina­li­za monu­men­tul pla­cat cu mar­mu­ră și se va rea­li­za ambien­ta­rea deo­se­bi­tă a aces­tu­ia, o con­tri­bu­ție deo­se­bi­tă având mili­ta­rii Regi­men­tu­lui 34 Meca­ni­zat. Mai­o­rul San­du Crin­tea, coman­dan­tul uni­tă­ții, va orga­ni­za un cere­mo­n­i­al mili­tar și reli­gi­os la care vor par­ti­ci­pa local­nici, copii și mili­tari ai uni­tă­ții.

Câți­va ani la rând, de Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei, se vor orga­ni­za, de către Pri­mă­ria și Uni­ta­tea mili­ta­ră din Toprai­sar, cere­mo­n­i­a­le la care vor par­ti­ci­pa un număr impor­tant de elevi din comu­nă. Monu­men­tul, prin gri­ja uni­tă­ții mili­ta­re, va fi între­ți­nut în con­di­ții foar­te bune.

Oda­tă cu res­truc­tu­ra­rea uni­tă­ți­lor mili­ta­re, monu­men­tul a fost pre­lu­at de admi­nis­tra­ția loca­lă, care din lip­sa fon­du­ri­lor, nu va mai lua măsuri pen­tru între­ți­ne­rea monu­men­tu­lui.

Cere­mo­n­i­a­le­le mili­ta­re și reli­gi­oa­se se vor orga­ni­za din ce în ce mai rar, la insis­ten­țe­le Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria”, Fili­a­la jude­țea­nă Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Bri­gă­zii 9 Meca­ni­za­te “Mără­șești”.

În anul 2018, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, sen­si­bi­li­zat prin nume­roa­se adre­se ale auto­ri­tă­ți­lor loca­le, des­pre sta­rea de degra­da­re avan­sa­tă a monu­men­tu­lui, a dema­rat rea­li­za­rea unui pro­iect de rea­bi­li­ta­re a aces­tu­ia. În anul 2019, pro­iec­tul a fost apro­bat, urmând ca în anul 2020 să fie apro­ba­tă finan­ța­rea și exe­cu­ta­te lucrări nece­sa­re.

Oda­tă cu schim­ba­rea com­po­nen­ței Con­si­li­u­lui Jude­țean, spe­răm că noii con­si­li­eri vor duce la bun sfâr­șit pro­iec­tul aflat în deru­la­re, ast­fel încât din 2021, la monu­men­tul rea­bi­li­tat să se poa­tă des­fă­șu­ra cere­mo­n­i­a­le mili­ta­re și reli­gi­oa­se, ca în vre­mu­ri­le bune.

Ero­ii de la Toprai­sar meri­tă din plin acest gest de minim res­pect!

G‑ral ( r ) Remus Maco­vei, octom­brie 2020.

MN: S‑ar cuve­ni ca noul Con­si­liu Jude­țean Con­stan­ța să orga­ni­ze­ze un con­curs de pro­iec­te adre­sat sculp­to­ri­lor români, pen­tru un Monu­ment demn de lup­te­le și sacri­fi­ci­ul suprem al osta­și­lor români, la 1916, pe pămân­tul dobro­gean și să se ridi­ce un nou Monu­ment la Toprai­sar!


Man­ga­lia News, 09.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply