Regina Maria: ”Te îmbrățisez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară, care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut, toate…”

0
161

Regi­na Maria: ”Te îmbră­ți­sez, iubi­tă Româ­nie, țara bucu­ri­i­lor și dure­ri­lor mele, fru­moa­să țară, care ai tră­it în ini­ma mea și ale cărei cărări le-am cunos­cut, toa­te…”

La sfâr­și­tul seco­lu­lui al XIX-lea, în 29 octom­brie 1875, se năș­tea Maria de Edin­bu­rg, nepoa­ta regi­nei Vic­to­ria și a țaru­lui Ale­xan­dru al II-lea, care se va căsă­tori cu prin­țul moș­te­ni­tor al unui regat tânăr, Româ­nia. Prin­ci­pe­sa Maria, oda­tă ajun­să la Bucu­rești, va fi nevo­ită să învețe să tră­i­as­că într‑o altă lume decât cea cu care fuse­se obiș­nu­i­tă. Va ajun­ge să iubeas­că țara adop­ti­vă cu atâ­ta pati­mă, încât oda­tă deve­ni­tă regi­nă va face ori­ce îi va sta în putin­ță pen­tru a aju­ta Româ­nia și popo­rul său.

În anii difi­cili ai Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, aco­lo unde era Regi­na Maria, încol­țea spe­ran­ța. Pen­tru ea, sol­da­ții mer­geau la lup­ta cu gân­dul la vic­to­rie. A fost cel mai bun om de PR al Româ­ni­ei. Împre­u­nă cu Ionel Bră­ti­a­nu, a avut o impli­ca­re majo­ră la con­sti­tu­i­rea Româ­ni­ei Mari. O feme­ie pasio­na­lă, o regi­nă cu o via­ța care a cunos­cut tri­um­ful dar și decli­nul, o mamă care a pier­dut un fiu, o scri­i­toa­re de suc­ces. Fru­moa­să, spec­ta­cu­loa­să și excen­tri­că, cu o puter­ni­că for­ță de seduc­ție asu­pra oame­ni­lor obiș­nu­iți, a mohar­hi­lor, a oame­ni­lor poli­tici, dar și asu­pra pre­sei inter­națio­na­le, a rămas pen­tru eter­ni­ta­te în isto­ria mare a aces­tei țări. Cei 50 de ani de comu­nism nu au putut șter­ge din memo­ria româ­ni­lor pe Regi­na Maria. Mari­le per­so­na­li­tăți nu pot fi uita­te.

Aco­mo­da­rea în Româ­nia nu a fost ușoa­ră. Cea mai fru­moa­să prin­ci­pe­să a Euro­pei vine într‑o țară nesi­gu­ră cu o soci­e­ta­te groaz­ni­că și un popor bar­bar ( păre­rea de atunci a aris­to­cra­ți­ei euro­pe­ne des­pre Româ­nia). Împă­ra­tul Franz Josef spu­nea: Ați tri­mis ceva mult prea fru­mos în Româ­nia. Nimic nu îi pla­ce. Găseș­te apar­ta­men­te­le per­so­na­le întu­ne­coa­se, pom­poa­se, reci și neos­pi­ta­li­ere. Recep­ți­i­le ofi­ci­a­le date în cin­stea ei îi dis­plac. Nu este învă­ța­tă să se supu­nă. Rege­le Carol I con­tro­la per­ma­nent tână­rul cuplu. Oda­tă cu veni­rea copi­i­lor apar dis­pu­te între prin­ci­pe­sa Maria, Rege­le Carol I și Regi­na Eli­sa­be­ta. I se cerea să nas­că prinți și să fie deco­ra­ti­vă, nu era lăsa­tă să facă nimic. Sin­gu­rul care i‑a văzut poten­ți­a­lul și s‑a pur­tat în con­se­cin­ță a fost Ionel Bră­ti­a­nu.

În 1899, într-un moment zbu­ci­u­mat, cam asta gân­dea prin­ci­pe­sa Maria des­pre români: „Sunt anglo-saxo­nă, iar voi sun­teți latini. Sunt din fire încre­ză­toa­re, cred în Bine, în Dum­ne­zeu, în Drep­ta­te, în Dra­gos­te și în Milă. Voi sun­teți scep­tici, cinici, la voi nimic nu e sfânt, vă bateți joc de toa­te, pes­te tot vedeți urâ­țe­nie și tră­da­re, nu cre­deți într‑o ini­mă cura­tă. Voi vedeți latu­ra urâ­tă și întu­ne­ca­tă a ori­că­rui lucru, pe când eu o văd pe cea lumi­noa­să. Eu cred în ide­a­luri, în fide­li­ta­te, în onoa­re, în bună­vo­in­ță”.

La fina­lul vie­ții, sen­ti­men­te­le Regi­nei Maria se trans­for­mă într‑o decla­ra­ție de dra­gos­te. „Țării mele și Popo­ru­lui meu… Eu am ajuns la capă­tul dru­mu­lui meu. Dar îna­in­te de a tăcea pen­tru veș­ni­cie, vreau să-mi ridic, pen­tru ulti­ma dată, mâi­ni­le pen­tru o bine­cu­vân­ta­re. Te îmbră­ți­sez, iubi­tă Româ­nie, țara bucu­ri­i­lor și dure­ri­lor mele, fru­moa­să țară, care ai tră­it în ini­ma mea și ale cărei cărări le-am cunos­cut toa­te. Fru­moa­să țară pe care am văzut‑o între­gi­tă, a cărei soar­tă mi‑a fost îngă­du­it să o văd împli­ni­tă. Fii tu veș­nic îmbel­șu­ga­tă, fii tu mare și pli­nă de cin­ste, să stai veș­nic fal­ni­că prin­tre națiuni, să fii cin­sti­tă, iubi­tă și pri­ce­pu­tă. Am cre­din­ța că v‑am pri­ce­put: n‑am jude­cat, am iubit…”

Odih­neș­te-te în pace, fru­moa­să Regi­nă! Chiar dacă nu ai tră­it mereu în lumi­na soa­re­lui, prin tot ce ai făcut, ai adus lumi­na soa­re­lui dea­su­pra Româ­ni­ei! Ne-ai învă­țat să cre­dem în valori, ne-ai făcut să aspi­răm către „ide­a­luri, fide­li­ta­te și onoa­re!”

(sur­să: Emi­lia Che­bac). 


Man­ga­lia News, 29.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply