Halloween Party at Novum By The Sea, in Olimp! PROMO VIDEO

0
317

Hal­lowe­en Par­ty at Novum By The Sea, in Olimp!

Acum o săp­tămâ­nă, ne-am făcut încă­l­zi­rea, prin­tr-un show de stand-up come­dy, pen­tru ade­vă­ra­ta petre­ce­re de Hal­lowe­en. Am avut par­te de un pre-Hal­lowe­en, o pre-gus­ta­re a ceea ce se va întâm­pla în acest wee­kend!

Let the real Hal­lowe­en par­ty begin!

Am pre­gă­tit un wee­kend “înspă­i­mân­tă­tor” de fru­mos, pen­tru cei care își doresc să bân­tu­ie la mare în acest wee­kend.

Care sunt cele mai impor­tan­te aspec­te de reți­nut?

1. Sigu­ran­ța voas­tră este pri­mor­di­a­lă pen­tru noi. Întrea­ga echi­pă, între­gul sis­tem de func­țio­na­re este con­stru­it ast­fel încât voi, să fiți în sigu­ran­ță. Toa­te supra­fe­țe­le sunt con­stant dez­in­fec­ta­te, avem ter­mo­me­tre­le seta­te încă de la intra­re, ca să fim siguri că toa­tă lumea ajun­ge la Novum sănă­toa­să și evi­dent, echi­pa este pre­gă­ti­tă cu toa­te unel­te­le nece­sa­re ca ser­vi­rea să fie corec­tă. Vom res­pec­ta toa­te nor­me­le impu­se de lege și de con­tex­tul actu­al.

2. Tre­bu­ie să fii pre­gă­tit cu o “ținu­tă de spe­ri­at”.

3. Vom avea par­te de un Hal­lowe­en cu muzi­că live, spec­ta­col de magie și, evi­dent, pre­pa­ra­te­le pre­gă­ti­te de Che­fii noș­tri, pre­pa­ra­te care se bazea­ză pe gas­tro­no­mia Ame­ri­ca­nă.

4. Facem cea mai bună plă­cin­tă cu dov­leac!

Caza­rea este la pre­țuri “înfri­co­șă­tor” de spe­ci­a­le! Poți găsi ofer­te­le pe web­si­te-ul ofi­ci­al www.novumbythesea.ro, sau la nume­re­le de tele­fon:
+40 738 792 004
+40 738 792 005
+40 738 792 006.

Chiar dacă săr­bă­toa­rea de Hal­lowe­en poa­te să fie una #sca­ry, nu tre­bu­ie să fii spe­ri­at — avem încă­l­zi­toa­re și pături, pen­tru cei mai fri­gu­roși!

Ziua de vineri — Have a fang-tas­tic night. Dacă ajungi de vineri, tre­bu­ie să vizi­tezi toa­te col­țu­ri­le com­ple­xu­lui. Nu uita să dai o fugă pe pla­jă, sea­ra. Este ceva magic și minu­nat, când stai pe pla­jă noap­tea, în octom­brie, mai ales de Hal­lowe­en!

Ziua de sâm­bă­tă — Știm, și noi sun­tem nerăb­dă­tori să vă vedem cos­tu­ma­ți­i­le! Plă­cin­ta cu dov­leac, muzi­ca live, spec­ta­co­lul de magie, îți vor oferi exact #mood ul de Hal­lowe­en de care ai nevo­ie!

Ziua de dumi­ni­că — Dont be shy!

Să nu te gră­bești, mai sunt lucruri de făcut la Novum By The Sea. Să reca­pi­tu­lăm:

Unde? Pe tera­sa res­ta­u­ran­tu­lui Leto.

Ce bem? Bar­ma­nii noș­trii sunt mereu pre­gă­tiți să com­ple­te­ze meni­ul si atmosfe­ra cu bău­tu­ri­le potri­vi­te pen­tru fie­ca­re oas­pe­te. Fie că este vor­ba de un vin alb, care să acom­pa­ni­e­ze far­fu­ria ta, sau un coc­k­ta­il potri­vit gus­tu­lui tău, ei îți vor răs­pun­de cerin­țe­lor tale.

Ce mân­căm? Meni­ul este ”a la car­te”, iar Che­fii bucă­tari ne ofe­ră un meniu vari­at. Live coo­king-ul nu lip­seș­te nici de aceas­tă dată. Wild West Bur­ger, BBQ Ribs, Tro­pi­cal Sal­mon, Beef Faji­tas sunt doar câte­va din­tre pre­pa­ra­te­le care deja “ne lasă gura apă.” Dacă am împru­mu­tat de la ame­ri­cani săr­bă­toa­rea, împru­mu­tăm și meni­ul!

*Hint I wit­ch you a Happy Hal­lowe­en.

Cân­tăm, nu‑i așa!?

După spec­ta­co­lul de magie, ofe­rit de Ver­dini, ne vom sin­cro­ni­za rit­mul pe pie­se­le cunos­cu­te, cân­ta­te de artiș­tii de pe sce­nă — For­ma­ția Novum Band și solis­ta Lisa Opris, cu un reper­to­riu super fain de cove­ruri muzi­ca­le. La pian & cla­pă: Iuli­an Ene, chi­ta­ră elec­tri­că, Cos­min Duca.

Vă aștep­tăm!

REZERVĂRI:
+40 738 792 004
+40 738 792 005
+40 738 792 006.

Orga­ni­za­tor: Novum By The Sea Hotel.


P.s.Lisa Opriș: ”Dacă nu ști­ați încă, Novum By The Sea este des­chis full sea­son și pre­gă­teș­te sur­pri­ze, în fie­ca­re wee­kend ! Res­ta­u­ran­tul Leto are pre­gă­tit meni­ul de toam­nă, iar de atmosfe­ra și muzi­ca live mă voi ocu­pa per­so­nal, împre­u­nă cu Teo­do­ra Secui și tru­pa de șoc, pe pre­mi­sa “Fă rai din ce ai!“… Sunt vre­muri ciu­da­te, de la zi la zi se schim­bă câte ceva, așa că, atât cât putem, ne adap­tăm și încer­căm să facem “rai”…, cât putem. Sunt bucu­roa­să să fiu din nou aca­să, să pot cân­ta într-un loc cum este Novum By The Sea! Dacă nu ne-am văzut de mult, știți unde mă găsiți. Aca­să!

Vă aștept, sâm­bă­tă, 31 octom­brie, la Hal­lowe­en Par­ty, la Novum By The Sea,  deghi­zați sau nede­ghi­zati, numai să ne dis­trăm și să ne obiș­nu­im că și Aca­să ne putem simți bine”. Lisa
😍


Man­ga­lia News, 30.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply