Felix Stroe a demisionat din funcţia de administrator al RAJA

0
265

În urmă cu câte­va zile, noul preşe­din­te ales al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, Mihai Lupu a anu­nţat, într‑o con­fe­rinţă de pre­să, că va face o eva­lu­a­re a tutu­ror insti­tu­ți­i­lor afla­te în sub­or­di­ne pen­tru a înde­păr­ta ori­ce obs­ta­col în rea­li­za­rea pro­iec­te­lor nece­sa­re dezvol­tă­rii jude­țu­lui.

Să vedem vali­da­rea man­da­te­lor, repar­ti­za­rea aces­to­ra şi după ace­ea dis­cu­tăm exact cine, cu cine şi ce vom face noi în urmă­to­rii 4 ani. Voi face o ana­li­ză a mana­ge­men­tu­lui aces­tor com­pa­nii şi ana­li­za tutu­ror indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici, care sunt o pri­o­ri­ta­te. Şi nu numai la RAJA. Sunt şi Dru­mu­ri­le,  mai e şi Spi­ta­lul, mai sunt şi alte­le. Lucru­ri­le aces­tea vor fi făcu­te la o manie­ră super pro­fe­si­o­nis­tă. Lăsând la o par­te opţiu­ni­le poli­ti­ce ale uno­ra, trans­mit foar­te clar – un sin­gur con­du­că­tor de com­pa­nie care nu mai e com­pa­ti­bil pe acea fun­cţie. Am spus‑o de foar­te mul­te ori că dacă în acest judeţ, din 70 de UAT-uri, doar 40 au apă, acel mana­ger de com­pa­nie, prac­tic, săp­tămâ­na vii­toa­re ar tre­bui să îşi pre­zin­te demi­sia şi să ple­ce de aco­lo”, a decla­rat Mihai Lupu.

Felix Stroe, preşe­din­te­le Orga­ni­za­ţi­ei Judeţe­ne a PSD, a can­di­dat, pe 27 sep­tem­brie, în cadrul ale­ge­ri­lor loca­le, la preşe­dinţia Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

Foto – arhi­vă. (sur­sa: radioconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply