V‑a dispărut mirosul? Cura de B1 si B6, se pare că ajută la refacerea nervului olfactiv — Sfatul medicului

0
274

Zia­rul de Iași: Cura de B1 si B6, pen­tru refa­ce­rea ner­vu­lui olfac­tiv.

Ange­la L., 61 de ani, din Iasi: “Sti­ma­ta redac­tie, sint o fide­la citi­toa­re a dum­ne­a­voas­tra si m‑am hota­rit sa va scriu in spe­ran­ta ca ma puteti aju­ta. Ma con­frunt cu o pro­ble­ma de sana­ta­te mai rara, zic eu. In luna sep­tem­brie a anu­lui 2007 am avut o racea­la, un gutu­rai puter­nic. Am fost la far­ma­cie, unde mi s‑a dau dat piu­ca­turi de Bix­to­nim de pus in nas. Gutu­ra­i­ul a tre­cut, dar incet, incet, fara sa sesi­zez, am ramas fara miros. Am fost la medi­cul de fami­lie, la medic spe­cia­list ORL, am facut si o tomo­gra­fie, dar toa­te bune si fru­moa­se, ana­li­ze nor­ma­le, fara nici un rezul­tat. Mi s‑a spus ca nu am nimic. Si totu­si, miro­sul nu a reve­nit. In pre­zent urmez tra­ta­ment cu Gin­k­go Bilo­ba. Men­tio­nez ca sint si hiper­ten­si­va. In spe­ran­ta ca voi pri­mi un ras­puns pozi­tiv de la un medic spe­cia­list care s‑a mai con­frun­tat cu un asa dia­gnos­tic, astept ras­pun­sul dum­ne­a­voas­tra. Va mul­tu­mesc”.

Prof. dr. Vasi­le Cos­ti­ne­scu, seful Cli­ni­cii ORL din cadrul Spi­ta­lu­lui „Sf. Spi­ri­don” Iasi:

Cau­za sufe­rin­tei dum­ne­a­voas­tra nu poa­te fi de la pica­tu­ri­le de Bix­to­nim, ci de la racea­la, viro­za pe care ati avut‑o in toam­na. Exis­ta viru­suri care au tro­pii pen­tru ner­vul olfac­tiv, il afec­tea­za. Bix­to­ni­mul are actiu­ne vaso­con­stric­toa­re si aju­ta la tre­ce­rea flu­xu­lui de aer. Deci, aju­ta per­soa­na sa res­pi­re mai bine si sa sim­ta miro­sul mai bine. Apoi tre­bu­ie pre­ci­zat in pri­mul rind ca tul­bu­ra­ri­le de miros se inso­tesc si de tul­bu­rari de gust, de obi­cei.

Con­co­mi­tent cu pier­de­rea miro­su­lui sca­de si gus­tul. Asa sint con­e­xiu­ni­le ner­voa­se. Deci, oda­ta cu dimi­nu­a­rea sau pier­de­rea miro­su­lui apa­re si al doi­lea simp­tom: aces­te per­soa­ne nu simt miro­sul, dar nu simt bine nici gus­tul. Cele mai frec­ven­te tul­bu­rari de miros sint cele de ori­gi­ne vira­la. In cadrul epi­de­mi­i­lor de viro­ze, gri­pa sau in cadrul unor boli infec­to-con­ta­gi­oa­se, miro­sul poa­te fi afec­tat cu sanse mai mari sau mai mici de reve­ni­re, in func­tie de pre­co­ci­ta­tea tra­ta­men­tu­lui.

Sanse de vin­de­ca­re?

Sanse de vin­de­ca­re com­ple­ta au tul­bu­ra­ri­le de miros recen­te, cau­za­te de infla­ma­tii. Dupa insti­tu­i­rea tra­ta­men­tu­lui corect, miro­sul revi­ne la nor­mal. Daca este vor­ba de viro­ze cu tro­pism pen­tru nerv (care se loca­li­zea­za pe nerv), se incear­ca un tra­ta­ment cu B1, B6 — de rege­ne­ra­re a ner­vu­lui.

Un ast­fel de tra­ta­ment poa­te avea rezul­ta­te in juma­ta­te de cazuri. B‑urile se iau in cure de câte 10 zile: B1, câte 3 cap­su­le pe zi, iar B6, câte 2 cap­su­le pe zi. Acest tra­ta­ment se urmea­ză timp de zece zile; apoi se face o pau­ză de o lună și jumă­ta­te. Dupa care urmea­ză o nouă cură de B1 si B6 de încă zece zile.

Mai tre­bu­ie spus ca e posi­bil ca miro­sul sa-si revi­na sin­gur. La fel cum e posi­bil sa nu mai rea­pa­ra sau sa rami­neti cu sca­de­re impor­tan­ta a sim­tu­lui miro­su­lui. Si de aici si a gus­tu­lui. Mai exis­ta si o alta vari­an­ta. Daca dupa o viro­za de lun­ga dura­ta, dupa ce s‑a desfun­dat nasul si au dis­pa­rut feno­me­ne­le infla­ma­to­rii date de viro­za, inca mai per­sis­ta hipos­mia, atunci tre­bu­ie facut un tra­ta­ment cu neu­ro­tro­fi­ce.

Feno­men frec­vent

Con­ti­nu­a­rea, în ziaruldeiasi.ro.

Citiți și Hipos­mia — pier­de­rea par­ti­a­la a miro­su­lui.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply