Toate școlile își suspendă cursurile, fizic, timp de 3 zile, înainte și după alegeri, anunță ministrul Educației, Monica Anisie. ”Orele vor continua online”

0
396

Toa­te șco­li­le își sus­pen­dă cur­su­ri­le, fizic, timp de 3 zile, îna­in­te și după ale­geri, anun­ță minis­trul Edu­ca­ți­ei, Moni­ca Ani­sie, potri­vit Sti­ri­le­Pro­TV. Ore­le vor con­ti­nua onli­ne, a pre­ci­zat Ani­sie.

”Cur­su­ri­le din insti­tu­ți­i­le de învă­țământ, adi­că școli, gră­di­ni­țe și licee vor fi sus­pen­da­te vineri, 25 sep­tem­brie, luni, 28 sep­tem­brie și marți, 29 sep­tem­brie. Urmea­ză ca luni dimi­nea­ță să fie sta­bi­lit dacă aceas­tă măsu­ră de supen­da­re a cur­su­ri­lor fizi­ce va fi lua­tă și pen­tru ziua de joi, 24 sep­tem­brie”, a mai spus minis­trul.

Chiar dacă se închid și se sus­pen­dă cur­su­ri­le, fizic, ore­le vor con­ti­nua onli­ne. La nivel națio­nal se vor închi­de toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ vineri, luni și marți în vede­rea des­fă­șu­ră­rii ale­ge­ri­lor.

Luni dimi­nea­ță va avea loc o con­sul­ta­re cu aso­ci­a­ți­i­le comu­ne­lor, ora­șe­lor și muni­ci­pi­i­lor și Uniu­nea con­si­li­i­lor jude­țe­ne cu Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei prin care să sta­bi­lim dacă se vor închi­de și joi, în func­tie de loca­li­tă­ți­le și șco­li­le în care se des­fă­șoa­ră pro­ce­sul edu­ca­țio­nal“, a mai spus minis­trul Moni­ca Ani­sie.

”Luni și marți, cur­su­ri­le fizic rămân sus­pen­da­te, pen­tru a se igie­ni­za și dez­in­fec­ta toa­te săli­le în care a avut loc pro­ce­sul elec­to­ral”. (edupedu.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply