”Soții de militari” și ”30 de ani și 15 minute” — Proiecții de filme, la Grădinile de Vară din Saturn și Neptun, până luni, 7 septembrie

0
256

📣Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia vă invi­tă la film!📣

🎬”SOȚII DE MILITARI, cel mai recent film al lui Peter Cat­ta­neo, este o poves­te care inspi­ră și care impre­sio­nea­ză prin for­ța pri­e­te­ni­ei, a dra­gos­tei și a spri­ji­nu­lui în vre­me de raz­boi. În timp ce par­te­ne­rii lor de via­ță lup­tă în Afga­nis­tan, câte­va femei se reu­nesc și for­mea­ză un grup ce devi­ne unic. Pri­mul cor al soți­i­lor de mili­tari, ce reu­sesc, printr‑o for­tă comu­nă, să se aju­te una pe cea­lal­ta și sa trea­că ast­fel prin une­le din­tre cele mai gre­le momen­te ale vie­ții lor. Din­co­lo de gri­jă, de aten­ție si de sus­ți­ne­re reci­pro­că, acest grup a reu­șit să pro­du­că o miș­ca­re glo­ba­lă extra­or­di­na­ră și un curent medi­a­tic impre­sio­nant.

🎬Docu­men­ta­rul ”30 de ani și 15 minu­te”, regi­zat de Ște­fan Man­dachi, te indeam­nă să iei ati­tu­di­ne, vor­beș­te des­pre două lumi ce se între­ta­ie doar atunci când apa­re dure­rea, când tra­ge­di­i­le pe șose­le se întâm­plă: lumea fami­li­i­lor ce-și plâng mor­ții din acci­den­te­le ruti­e­re și cea a poli­ti­cie­ni­lor ce înca for­mu­lea­ză răs­pun­suri la între­ba­rea: ”Cine este vino­vat pen­tru că Româ­nia este pe ulti­mul loc în lume la numă­rul de kilo­me­tri de autos­tra­dă și pe pri­mul la numă­rul de morți în acci­den­te de mași­nă?”

‼️Pre­țul unui bilet este de 15 lei.

🎟Infor­ma­ții și rezer­vări: 0751 268 332.

📆Pro­gra­mul pro­iec­ți­i­lor:

‼️”Soții de mili­tari”:
Vineri, 4 sep­tem­brie, ora 20:30 — Gră­di­na de Vară Saturn,
Sâm­bă­tă, 5 sep­tem­brie, ora 20:30 — Gră­di­na de Vară Nept­un,
Luni, 7 sep­tem­brie, ora 20:30 — Gră­di­na de Vară Saturn.

‼️”30 de ani și 15 minu­te”:
Vineri, 4 sep­tem­brie, ora 20:30 — Gră­di­na de Vară Nept­un,
Dumi­ni­că, 6 sep­tem­brie, ora 20:30 — Gră­di­na de Vară Saturn.


Man­ga­lia News, 04.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply