Reprezentanți ai AMVVD Sucursala Constanţa, în vizită la Academia Navală “Mircea cel Bătrân”

0
386

O dele­ga­ție de la Aso­ci­a­ţia mili­ta­ri­lor vete­rani — AMVVD Sucur­sa­la Con­stanţa, con­du­să de pre­șe­din­te­le Cristi Cră­ciun, a efec­tu­at luni, 31 august 2020, o vizi­tă la Aca­de­mia Nava­lă “Mir­cea cel Bătrân”. Cu acest pri­lej, pre­șe­din­te­le Cris­ti­an Cră­ciun a pre­zen­tat acti­vi­ta­tea aso­ci­a­ți­ei și oport­u­ni­tă­ți­le de cola­bo­ra­re cu Aca­de­mia Nava­lă „Mir­cea cel Bătrân”, pre­cum și demer­su­ri­le orga­ni­za­ți­ei în dome­ni­ul modi­fi­că­rii și com­ple­tă­rii cadru­lui legi­sla­tiv cu pri­vi­re la per­so­na­lul mili­tar bene­fi­ci­ar al sta­tu­tu­lui de „mili­tar vete­ran”.

În con­tex­tul ace­le­iași vizi­te, pre­șe­din­te­le Cris­ti­an Cră­ciun i‑a înmâ­nat loc­ți­i­to­ru­lui coman­dan­tu­lui Aca­de­mi­ei Nava­le „Mir­cea cel Bătrân”, coman­dor Gabriel Moi­se, o diplo­mă pen­tru sus­ți­ne­rea efor­tu­ri­lor în pre­gă­ti­rea mari­na­ri­lor și pen­tru cola­bo­ra­rea cu vete­ra­nii români.

Dele­ga­ția a fost for­ma­tă din pre­șe­din­te­le Sucur­sa­lei Con­stan­ța a AMVVD, Cris­ti­an Cră­ciun, vice­pre­șe­din­ții: Dece­bal Vran­cea­nu, Toma Dumi­tru și Dănuț Cuco­vea­nu.

Coman­do­rul Moi­se Gabriel, în pre­zent, este Loc­ți­i­tor al Coman­dan­tu­lui Aca­de­mi­ei Nava­le “Mir­cea cel Bătrân”, Con­stanţa și cadru didac­tic al ace­le­iași insti­tu­ții.

A fost coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 306 Nave Şcoa­lă Instru­cţie, Con­stanţa și prin­tre mili­ta­rii cu cei mai mulți ani la coman­da Navei Şcoa­lă “MIRCEA

Se face remar­cat prin fap­tul că a pri­mit mai mul­te meda­lii, emble­me, dis­tinc­ții:
Emble­ma de Onoa­re a Forţe­lor Teres­tre – 2017;
Dis­tin­cţia ”Omul Anu­lui”, acor­da­tă de Clu­bul Ami­ra­li­lor — 2015;
Emble­ma de Onoa­re a Arma­tei Româ­ni­ei – 2014;
Dis­tin­cţia ”Ofi­ţe­rul Anu­lui”, acor­da­tă de Clu­bul Ami­ra­li­lor — 2010;
Emble­ma de Onoa­re a Forţe­lor Nava­le – 2008;
Emble­ma de Onoa­re a Sta­tu­lui Major Gene­ral – 2007.

#ÎMPREUNĂ_SUSȚINEM_VETERANII🇷🇴


Man­ga­lia News, 02.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply