PRIMARIA LIMANU acordă TICHETE SOCIALE în valoare de 500 LEI, elevilor din medii defavorizate. Model de CERERE, AICI 

  0
  756

  ANUNT IMPORTANT!!!

  PRIMARIA COMUNEI LIMANU PRIMESTE CERERI PENTRU ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE IN VALOARE DE 500 LEI ELEVILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE!!!

  Peri­oa­da: Până Joi, 10.09.2020, Com­par­ti­men­tul de Asis­ten­ta Soci­a­la si Auto­ri­ta­te Tute­la­ra pri­meș­te cereri pen­tru acor­da­rea tiche­te­lor soci­a­le pen­tru spri­ji­nul ele­vi­lor pro­ve­niți din fami­lii cu o situ­a­ție mate­ri­a­la difi­ci­la, in cuan­tum de 500 de lei/copil/an șco­lar, con­form pre­ve­de­ri­lor OUG 133/2020.

  Aces­te tiche­te vor fi emi­se in for­mat elec­tro­nic si vor putea fi uti­li­za­te pen­tru achi­zi­țio­na­rea de mate­ri­a­le șco­la­re nece­sa­re frec­ven­tă­rii sco­lii, cum ar fi:
  • caie­te,
  • sti­lo­uri,
  • arti­co­le pen­tru pic­tu­ra,
  • ghi­o­z­da­ne si alte instru­men­te nece­sa­re pen­tru acti­vi­ta­tea șco­la­ra,
  • arti­co­le de ves­ti­men­ta­ție.

  Vala­bi­li­ta­te: Men­țio­năm ca tiche­te­le se pot folo­si timp de un an de zile de la data emi­te­rii, numai pe baza actu­lui de iden­ti­ta­te al titu­la­ru­lui si pot fi uti­li­za­te numai in anu­mi­te maga­zi­ne din loca­li­ta­tea de domi­ci­liu. Lis­ta cu aces­te maga­zi­ne va fi trans­mi­sa fie­că­rui bene­fi­ci­ar, oda­tă cu dis­tri­bu­i­rea tiche­tu­lui.

  Bene­fi­ci­a­rii pro­gra­mu­lui: Con­form actu­lui nor­ma­tiv, de acest spri­jin finan­ci­ar bene­fi­ci­a­ză copi­ii cei mai dez­a­van­ta­jați din învă­țămân­tul de stat pre­ș­co­lar, pri­mar si gim­na­zi­al, fără spri­jin mate­ri­al, cu veni­turi la nive­lul veni­tu­ri­lor soci­a­le mini­me acor­da­te fami­li­ei aces­to­ra.

  Men­țio­năm că titu­la­rul tiche­tu­lui soci­al va fi repre­zen­tan­tul fami­li­ei, res­pec­tiv repre­zen­tan­tul legal al copi­lu­lui.

  Con­di­ți­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te pe care soli­ci­tan­tul tre­bu­ie sa le înde­pli­neas­că:
  • sa aibă domiciliul/reședința pe raza comu­nei Lima­nu;
  • veni­tul lunar net pe mem­bru de fami­lie pen­tru copi­ii din învă­țămân­tul de stat pri­mar si gim­na­zi­al rea­li­zat in luna iulie 2020 sa fie de până la 1115 lei;
  • veni­tul lunar net pe mem­bru de fami­lie pen­tru învă­țămân­tul de stat pre­ș­co­lar este de până la 284 lei;
  • să facă dova­da înscri­e­rii copi­lu­lui la gră­di­ni­ță sau școa­lă.

  Docu­men­te nece­sa­re:
  • acte­le de iden­ti­ta­te ale părinților/reprezentatului legal (ori­gi­nal si copie);
  • docu­men­te­le din care rezul­ta cali­ta­tea de repre­zen­tant legal (ori­gi­nal si copie);
  • cer­ti­fi­ca­te­le de naș­te­re ale copi­i­lor (ori­gi­nal si copie);
  • dova­da înscri­e­rii la grădiniță/școală;
  • cer­ti­fi­cat de căsă­to­rie părinți (ori­gi­nal și copie);
  • cer­ti­fi­cat de deces părin­te (unde este cazul, ori­gi­nal si copie);
  • cere­re tip care poa­te fi ridi­ca­tă de la sedi­ul Pri­mă­ri­ei comu­nei Lima­nu, din satul Lima­nu sau de la Sedi­ul Admi­nis­tra­tiv al Pri­mă­ri­ei din satul 2 Mai.
  • ade­ve­rin­ța de venit luna iulie 2020.

  Depu­ne­rea cere­ri­lor:
  Cere­rea tip com­ple­ta­tă, înso­ți­tă de acte­le dove­di­toa­re, se depu­ne de către repre­zen­ta­tul fami­li­ei sau de către repre­zen­tan­tul legal al copi­lu­lui, in peri­oa­da 28 august – 10 sep­tem­brie, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei comu­nei Lima­nu, din satul Lima­nu sau la Sedi­ul Admi­nis­tra­tiv al Pri­mă­ri­ei din satul 2 Mai.

  După pri­mi­rea cere­ri­lor, in peri­oa­da 10 – 14 sep­tem­brie 2020, Com­par­ti­men­tul Asis­ten­ta Soci­a­la si Auto­ri­ta­te Tute­la­ra va face o eva­lu­a­re a aces­to­ra si va îna­in­ta lis­ta bene­fi­ci­a­ri­lor finali către Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui Jude­țu­lui Con­stan­ta.

  Prin urma­re, cei care vor înde­plini con­di­ți­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te după acest ter­men amin­tit, pot depu­ne cereri pe tot par­cur­sul anu­lui șco­lar 2020 – 2021, aces­te per­soa­ne urmând a se regă­si pe lis­ta des­ti­na­ta­ri­lor finali din luna urmă­toa­re depu­ne­rii cere­rii.

  Pre­ci­zam ca bene­fi­ci­a­rii de venit minim garan­tat si cei de alo­ca­ție pre­cum sus­ți­ne­rea fami­li­ei, au obli­ga­ția de a depu­ne bule­ti­ne­le, cer­ti­fi­ca­te­le si dova­da înscri­e­rii copilului/copiilor la grădinița/scoală pen­tru anul 2020/2021.

  Des­căr­cați Cere­rea de aici:

  https://www.primarialimanu.ro/wp-content/uploads/2020/09/Tichete-sociale-elevi.pdf


  Man­ga­lia News, 03.09.2020. #Man­ga­li­a­News — #Limanu2MaiVamaVeche.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply