Misiune pentru viaţă. Jandarmii constănţeni donează sânge pentru semenii lor

0
189

În peri­oa­da 16–17 sep­tem­brie, 40 de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa se vor pre­zen­ta la Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stanţa în vede­rea com­ple­tă­rii rezer­ve­lor sau pen­tru aju­to­ra­rea vic­ti­me­lor unor acci­den­te, aceas­ta fiind a tre­ia acţiu­ne uma­ni­ta­ră de dona­re de sân­ge orga­ni­za­tă în anul 2020.

Jan­dar­mii con­stă­nţeni sunt par­te a comu­ni­tă­ții și par­ti­ci­pă con­stant la cam­pa­ni­i­le soci­a­le ini­ția­te de dife­riți repre­zen­tanți ai soci­e­tă­ții civi­le, iar de aceas­tă dată ne-am ală­tu­rat Cen­tru­lui Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stanţa, în efor­tul comun de a adu­ce spe­ran­ță și încre­de­re celor a căror via­ță depin­de de un gest atât de sim­plu: ace­la de a dona sân­ge

Şi în anii pre­ce­denţi, oame­nii legii s‑au impli­cat  în acti­vi­tă­ţi uma­ni­ta­re, ast­fel încât la nive­lul insti­tu­ţi­ei acest gest a deve­nit o tra­di­ţie.

Prin aces­te ini­ţi­a­ti­ve dorim să spri­ji­nim atra­ge­rea de noi dona­tori, dar şi fide­li­za­rea celor care au mai donat,  lansând un îndemn pen­tru toţi mem­brii comu­ni­tă­ţii să se ală­tu­re prin volun­ta­ri­at  în ast­fel de acţiuni uma­ni­ta­re, în vede­rea acor­dă­rii unui real aju­tor per­soa­ne­lor afla­te în difi­cul­ta­te.

Soli­da­ri­ta­tea oame­ni­lor se vede şi prin fap­te. Hai­deți să fim ală­tu­ri de aproa­pe­le nos­tru aflat în nevo­ie, să donăm sân­ge și să sal­văm cât mai mul­te vieți!


Man­ga­lia News, 17.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply