Lansarea albumului de bandă desenată „Eroii de la Plevna”

0
180

Vineri, 11 sep­tem­brie 2020, ora 17:00, în cadrul Salo­nu­lui BD – Povești din Bucu­rești în benzi dese­na­te, edi­ția a 7‑a, avem deo­se­bi­ta onoa­re de a vă imvi­ta la lan­sa­rea albu­mu­lui de ban­dă dese­na­tă „Ero­ii de la Plev­na”. Dese­ne­le apar­țin maes­tru­lui Puiu Manu, text Vasi­le Mănu­cea­nu. Lan­sa­rea va avea loc în cur­tea Pala­tu­lui Suțu – sedi­ul Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

Plan­șe­le albu­mu­lui, recu­pe­ra­te din revis­te­le Cute­ză­to­rii, pro­ve­nind din colec­ții par­ti­cu­la­re și publi­ce, au fost îngri­ji­te de artis­tul Gabriel Rusu.

Eve­ni­men­tul are loc în pre­a­j­ma zilei de naș­te­re a maes­tru­lui Puiu Manu care va fi pre­zent la lan­sa­rea albu­mu­lui și va oferi auto­gra­fe iubi­to­ri­lor celei de‑a 9 arte.

Ero­ii de la Plev­na este poa­te cea mai dra­ma­ti­că, mai spec­ta­cu­loa­să și mai bine docu­men­ta­tă lucra­re din gale­ria selec­tă a ope­re­lor rea­li­za­te de maes­trul Puiu Manu în înde­lun­ga­ta și excep­țio­na­la sa carie­ră artis­ti­că, o lucra­re ce te ține conec­tat de la pri­ma, până la ulti­ma case­tă. Bene­fi­ci­ind de un text remar­ca­bil, argu­men­tat isto­ric, cu dia­lo­guri ce spo­resc dra­ma­tis­mul și ten­siu­nea eve­ni­men­te­lor, scris de Vasi­le Mănu­cea­nu, lucra­rea a fost publi­ca­tă pri­ma dat[ în revis­ta „Cute­ză­to­rii” din anul 1977, an ce a mar­cat împli­ni­rea unui secol de la obți­ne­rea Inde­pen­den­ței de stat a Româ­ni­ei.  

Prin fața citi­to­ru­lui, în cele 23 de plan­șe, de o fru­mu­se­țe, acu­ra­te­țe și o dina­mi­că apar­te, defi­lea­ză, într‑o coor­do­na­re dis­ci­pli­na­tă, impu­să de cro­no­lo­gia eve­ni­men­te­lor: doro­banți și roși­ori, ofi­țeri și sol­dați, oameni poli­tici și sim­pli cetă­țeni (români, turci, bul­gari și ruși), per­so­na­je rea­le sau fic­ti­ve, inspi­ra­te din rea­li­ta­te. Bom­be­le explo­dea­ză pre­tu­tin­deni, de par­că iadul s‑a cobo­rât pe pământ, baio­ne­te­le doro­ban­ți­lor români se încleș­tea­ză cu cele ale duș­ma­ni­lor, cava­le­ria rusă șar­jea­ză cura­jos, sân­ge­le cur­ge în valuri, cad Opa­ne­zul, Raho­va și Gri­vi­ța I, blo­ca­da se insti­tu­ie asu­pra Plev­nei și, în cele din urmă, rănit și învins, Osman pașa, coman­dan­tul arma­tei oto­ma­ne, capi­tu­lea­ză. Rând pe rând, ero­ii poveș­tii dese­na­te sunt uciși, căci, ple­cați de la coar­ne­le plu­gu­lui, cu mini­mă instruc­ție mili­ta­ră, țăra­nii români — che­mați la arme sau înro­lați volun­tar — se arun­că cu un curaj nebun în fața gloan­țe­lor tur­cești, sub redu­te­le Gri­viței, scri­ind cu sân­ge­le lor una din­tre cele mai spec­ta­cu­loa­se pagini din isto­ria aces­tui popor. Căci o țară nu se poa­te con­strui fără jert­fă.

Ban­da dese­na­tă Ero­ii de la Plev­na, apă­ru­tă și tipă­ri­tă în con­di­ții gra­fi­ce excep­țio­na­le la Color Print Zalău, poa­te însem­na o ade­vă­ra­tă lec­ție de isto­rie, un aide memo­ire pen­tru gene­ra­ți­i­le de azi și pen­tru cele care vor veni.” (Gabriel Rusu).

La eve­ni­ment vor par­ti­ci­pa și vor lua cuvân­tul artis­tul Gabriel Rusu, oca­zie cu care va pre­zen­ta volu­mul pro­priu de benzi dese­na­te “Eter­nul Adam” rea­li­zat după o nuve­la de Jules Ver­ne și cri­ti­cul de ban­dă dese­na­tă dese­na­tă Dodo Niță care a adus o însem­na­tă con­tri­bu­ție la apa­ri­ția albu­mu­lui BD „Ero­ii de la Plev­na”.

Pre­ci­zăm că par­ti­ci­pa­rea la acest eve­ni­ment se va face cu res­pec­ta­rea reco­man­dă­ri­lor de sănă­ta­te publi­că și a măsu­ri­lor pen­tru limi­ta­rea și pre­ve­ni­rea posi­bi­le­lor îmbol­nă­viri cu noul coro­na­vi­rus (COVID ‑19). În acest sens, toți par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­ment sunt rugați să res­pec­te regu­li­le de dis­tan­ța­re soci­a­lă și să poar­te măști de pro­tec­ție.


Man­ga­lia News, 08.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply