Lămpi UV pentru unitățile de învățământ din Mangalia

0
254

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an și șeful Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean, Sorin Mihai, au dis­cu­tat, recent, cu direc­to­rii uni­tă­ți­lor de învă­țământ din oraș des­pre înce­pe­rea nou­lui an șco­lar în con­di­ții de igie­nă și sigu­ran­ță sani­ta­ră pen­tru elevi și cadre­le didac­ti­ce. În cadrul dis­cu­ți­i­lor, Radu Cris­ti­an a decla­rat că Pri­mă­ria a alo­cat resur­se buge­ta­re fie­că­rei uni­tăți de învă­țământ, pen­tru achi­zi­ţio­na­rea de mate­ri­a­le sani­ta­re și dez­in­fec­tanți.

Toa­te șco­li­le din Man­ga­lia au linii buge­ta­re pen­tru pro­du­se­le de igie­nă, nece­sa­re la înce­pu­tul anu­lui șco­lar. Printr‑o adre­să tri­mi­să recent, le-am cerut direc­to­ri­lor să achi­zi­țio­ne­ze și lămpi UV, pe care le pot folo­si în pau­ze sau la înce­pu­tul cur­su­ri­lor, în vede­rea dez­in­fec­tă­rii săli­lor de cla­să”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei.

El a mai spus că deci­zia pri­vind modul în care încep cur­su­ri­le apar­ți­ne exclu­siv con­du­ce­ri­lor uni­tă­ți­lor de învă­țământ.

Direc­to­rii de gră­di­ni­țe, școli și licee vor deci­de cum vin ele­vii la cur­suri, înce­pând de luni. Pri­mă­ria va asi­gu­ra fon­du­ri­le nece­sa­re pen­tru mate­ri­a­le­le sani­ta­re și dez­in­fec­tanți. Fac apel la direc­tori să se impli­ce activ în asi­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor opti­me pen­tru des­fă­șu­ra­rea actu­lui edu­ca­țio­nal și să infor­meze corect și trans­pa­rent părin­ții, des­pre modul în care se vor des­fă­șu­ra cur­su­ri­le”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an. El a mai spus că, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vor fi plăti­te toa­te bur­se­le ele­vi­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

La rân­dul său, inspec­to­rul șco­lar gene­ral, Sorin Mihai, a decla­rat că, potri­vit date­lor DSP, în Man­ga­lia, rata inci­den­ței cumu­la­te este sub 1/1.000 locu­i­tori, ast­fel încât, pen­tru înce­pe­rea anu­lui șco­lar poa­te fi adop­tat sce­na­ri­ul „ver­de”.

Copi­ii și ele­vii din  ora­șul nos­tru vor înce­pe școa­la, în data de 14 sep­tem­brie, pe sce­na­ri­i­le I și/sau II, avân­du-se în vede­re și infras­truc­tu­ra, resur­se­le uma­ne și par­ti­cu­la­ri­tă­ți­le loca­le”, a men­țio­nat Sorin Mihai. El con­si­de­ră că, la Man­ga­lia, anul șco­lar va debu­ta în cele mai bune con­di­ții.

Cola­bo­ra­rea din­tre mana­ge­rii uni­tă­ți­lor de învă­țământ și auto­ri­ta­tea admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le face ca, cel puțin în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, ele­vii, cadre­le didac­ti­ce și părin­ții să cape­te cer­ti­tu­di­nea că șco­li­le sunt pre­gă­ti­te pen­tru 14 sep­tem­brie”, a com­ple­tat șeful ISJ.


Man­ga­lia News, 11.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply