Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de joi, 24 septembrie 2020

0
185

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE.

Dis­po­zi­ţia nr. 341 / 16.09.2020
pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră
pen­tru data de Joi, 24 sep­tem­brie 2020, ora 13:00.

Ţuțu­ia­nu Mari­us Horia, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Se con­vo­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră, pen­tru data de 24 sep­tem­brie 2020, ora 13,00 în sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv — Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înce­ta­rea cali­tă­ţii de con­si­li­er judeţean a doam­nei Lebi­dov Ste­lu­ţa şi redo­bân­di­rea de către dom­nul Bani­as Emil Sorin a cali­tă­ţii de con­si­li­er judeţean.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” dom­nu­lui Vir­gil Andre­es­cu.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” dom­nu­lui Pluto­ni­er adju­tant prin­ci­pal (rz)  Bida Ionel Eugen.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” dom­nu­lui Pluto­ni­er adju­tant prin­ci­pal (rz)  Bolo­van Flo­rin.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” dom­nu­lui Capo­ral cla­sa a III a,  Nea­gu Mar­cel.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” dom­nu­lui Frun­taş Tar­no­vschi Cos­ti­că Vic­tor.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” dom­nu­lui Capo­ral cla­sa a II a, Oprea Mihai Dra­goş.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” dom­nu­lui Capo­ral cla­sa a II a, Giu­mali Metin.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­su­lui-ver­bal al şedinţei Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa desfă­şu­ra­tă la data de 27 august 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­iec­tu­lui „Închi­de­rea Cen­tru­lui de Pla­sa­ment Anto­nio – com­po­nen­ta modu­la­tă”, a buge­tu­lui pro­iec­tu­lui con­form devi­ze­lor ane­xa­te, a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici, a acor­du­lui de par­te­ne­ri­at cu UAT Judeţul Con­stanţa şi a cofi­nanţă­rii aces­tu­ia de către UAT Judeţul Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă către Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa a unor echi­pa­men­te medi­ca­le, în vede­rea dotă­rii Cen­tru­lui de Sănă­ta­te Mul­ti­fun­cţio­nal Năvo­dari.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă către Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa a unor echi­pa­men­te medi­ca­le, în vede­rea dotă­rii Com­par­ti­men­tu­lui de Tera­pie Inten­si­vă Neo­na­ta­lă din cadrul Secţi­ei de Neo­na­to­lo­gie.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind  darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă către Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa a unor bunuri achi­zi­ţio­na­te în cadrul pro­iec­tu­lui „Patri­mo­ni­ul cul­tu­ral Comun – Sur­să pen­tru Dezvol­ta­rea Antre­pre­no­ri­a­tu­lui în Bazi­nul Mării Negre – TREASURE”, cod eMS BSB-371.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui pen­tru efec­tu­a­rea trans­por­tu­lui public de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te la nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, a Caie­tu­lui de sar­cini afe­rent ser­vi­ci­u­lui de trans­port public judeţean de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te în judeţul Con­stanţa, a Stu­di­u­lui de oport­u­ni­ta­te şi a moda­li­tă­ţii de ges­tiu­ne dele­ga­tă pen­tru efec­tu­a­rea ser­vi­ci­u­lui public de trans­port judeţean de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te, în judeţul Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te –Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea tari­fe­lor de călă­to­rie pen­tru ser­vi­ci­ul de trans­port public judeţean de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te, în judeţul Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te –Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind  apro­ba­rea Con­trac­tu­lui – cadru de dele­ga­re a ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de trans­port public judeţean de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te, în judeţul Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te –Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind actu­a­li­za­rea Pro­gra­mu­lui de trans­port public de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te, la nivel judeţean.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te –Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea achi­zi­ţi­ei de către Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa a con­stru­cţi­ei spe­ci­a­le „Debar­ca­der”, situ­a­tă în Mama­ia, zona Cazi­no, în vede­rea rea­bi­li­tă­rii şi con­so­li­dă­rii aces­te­ia.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te –Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Ane­xei nr.2 a HCJC nr. 254/03.12.2014 pri­vind repar­ti­za­rea spa­ţi­i­lor cu des­ti­na­ţia de biro­uri, pre­cum şi a locu­inţe­lor de ser­vi­ciu din imo­bi­lul bloc.L4 situ­at în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, ale­ea Mag­no­li­ei nr.2, apro­ba­rea cri­te­ri­i­lor de repar­ti­za­re, a chi­ri­ei, pre­cum şi a con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te –Palaz Cla­u­diu Ior­ga

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Acor­du­lui de Par­te­ne­ri­at din­tre UAT Muni­ci­pi­ul Con­stanţa şi UAT Judeţul Con­stanţa pen­tru ampla­sa­rea indi­ca­toa­re­lor dire­cţio­na­le şi a  pano­u­ri­lor de infor­ma­re, în vede­rea sem­na­li­ză­rii Cen­tru­lui de Exce­lenţă în Turism şi Ser­vi­cii „Tomis”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Pro­gra­mu­lui cu obiec­ti­ve­le şi lucră­ri­le de dru­muri şi poduri pen­tru anul 2020, finanţa­te din buge­tul Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind com­ple­ta­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean nr.36/18.02.2020 pri­vind apro­ba­rea tari­fe­lor, preţu­ri­lor şi coe­fi­cienţi­lor ce vor fi apli­ca­te de Regia Auto­no­mă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa, în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment, pe anul 2020, în cali­ta­te de ope­ra­tor, în rela­ţia cu Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Lis­tei de Inves­ti­ţii, pe anul 2020, de la Tea­trul de Stat Con­stanţa
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi modi­fi­ca­rea pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2020, de la  Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T.Burada”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a  Lis­tei de Inves­ti­ţii pe anul 2020, pen­tru Cen­trul Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Maria Montes­sori” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru Cen­trul Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Alba­tros” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru Cen­trul Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Del­fi­nul” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a  Lis­tei de Inves­ti­ţii pe anul 2020, pen­tru Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a  Lis­tei Obiec­ti­ve­lor de Inves­ti­ţii ale Judeţu­lui Con­stanţa  pe anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

P R E Ş E D I N T E
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA

Con­tra­sem­nea­ză:
Secre­tar gene­ral al Judeţu­lui,
BELU MARIANA.


Man­ga­lia News, 21.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply