Congresul Internațional de Istorie a Presei va avea loc sâmbătă, 19 septembrie 2020. Membrii ARIP, Filiala Dobrogea, participă cu un număr impresionant de comunicări

0
219

ARIP, Fili­a­la Dobro­gea — Comu­ni­cat de pre­să:

Aso­ci­a­ția Româ­nă de Isto­rie a Pre­sei și Uni­ver­si­ta­tea din Pitești org­ni­zea­ză cea de‑a Xlll‑a edi­ție a Con­gre­su­lui Inter­națio­nal de Isto­rie a Pre­sei, în for­mat on line, în ziua de sâm­bă­tă, 19 sep­tem­brie 2020. Isto­rici, uni­ver­si­tari, oameni cu pre­o­cu­pări în cer­ce­ta­rea isto­ri­ei pre­sei româ­nești își dau întâl­ni­re pen­tru  valo­ri­fi­ca­rea fon­du­ri­lor docu­men­ta­re rela­ti­ve la apa­ri­ția și la evo­lu­ția pre­sei în spa­ți­ul ling­vis­tic româ­nesc, la apa­ri­ția jur­na­lis­mu­lui audi­o­vi­zu­al ca ocu­pa­ție / pro­fe­sie, la pri­me­le pro­gra­me radio / de tele­vi­ziu­ne, a publi­ca­ți­i­lor de popu­la­ri­za­re afe­ren­te ș.a.m.d. Ari­i­le tema­ti­ce sub­su­ma­te Con­gre­su­lui sunt diver­se și de larg inte­res.

Mem­brii Fili­a­lei Dobro­gea a Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de Isto­rie a Pre­sei par­ti­ci­pă cu un număr impre­sio­nant de comu­ni­cări:

Ade­li­na Ale­xia TOCITU, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us, Radio Vacan­ța – un radio turis­tic;

Tra­ian BRĂTIANU,  SKY FM — Sin­gu­rul post de radio în tota­li­ta­te con­stăn­țean;

Aure­lia LĂPUȘAN, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us, La micro­fo­nul Euro­pei libe­re o ”poves­te a vor­bei” cu Horia Roman;

Maria PARIZA, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us, Aro­mâ­nii și repre­zen­ta­rea iden­ti­tă­ții etni­ce prin mij­loa­ce audio – vizu­a­le. Stu­diu de caz: Radio Româ­nia Inter­națio­nal. Sec­ția Aro­mâ­nă;

Delia Roxa­na CORNEA, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Expo­zi­ția Inter­națio­na­lă de Radio de la Bucu­rești (sep­tem­brie 1929) și impor­tan­ța ei în dezvol­ta­rea și afir­ma­rea Radi­o­di­fu­ziu­nii Româ­ne;

Delia Roxa­na CORNEA, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Radio Euro­pa Libe­ră – Sec­ția Româ­nă – por­ta­vo­cea dorin­ței de liber­ta­te a unui popor și încer­că­ri­le Secu­ri­tă­ții de supri­ma­re  a aces­tei voci;

Sorin Mar­cel COLESNIUC, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Docu­men­te refe­ri­toa­re la acti­vi­ta­tea Soci­e­tă­ții de Difu­ziu­ne Radi­o­te­le­fo­ni­că din Româ­nia, păs­tra­te în fon­dul per­so­nal Nico­lae Caran­fil;

Mari­a­na TOCIA, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us, Cen­zu­ra și lim­ba­jul de lemn în audi­o­vi­zu­al. Stu­diu de caz : Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți în peri­oa­da comu­nis­tă;

Lavi­nia DUMITRAȘCU, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Peri­o­di­cul „Danu­biu” din Cer­na­vo­da și „părin­te­le său”, învă­ță­to­rul Ion Mușat;

Con­stan­tin SCURTU, Muze­ul Mili­tar  Națio­nal „Rege­le Fer­di­nand I”, Fili­a­la Con­stan­ța, Jur­na­lis­tul, poe­tul și tra­du­că­to­rul Aron Cotruș (1891–1961);

Ena­che TUȘA, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us, Regle­men­tări și inter­dic­ții în pre­sa inter­be­li­că. Trei cazuri publi­ce de cen­zu­ră.

În des­chi­de­rea lucră­ri­lor con­gre­su­lui, va fi decer­nat Pre­mi­ul Națio­nal de Jur­na­lism ”Sever Căr­pi­ni­șan”. Alte două pre­mii anu­a­le decer­na­te de ARIP poar­tă nume­le ”Maria Dani­lov”, una din­tre mem­bre­le fon­da­toa­re ale aso­ci­a­ți­ei, o repu­ta­tă cer­ce­tă­toa­re în isto­ria Mol­do­vei și Pre­mi­ul ”Ser­giu I. Nico­la­es­cu”.

Con­stăn­țea­nul Nico­lae Sever Căr­pi­ni­şan a fost jur­na­list, publi­cist, tipo­graf, regi­zor, dra­ma­turg şi bibli­o­te­car. În anul 1924, Came­ra de come­rţ din Con­stanţa îi ofe­ră o bur­să pen­tru a mer­ge la Sor­bo­na — Paris, să stu­die­ze la Şcoa­la supe­ri­oa­ră de jur­na­lism. După trei ani revi­ne în ţară cu trei diplo­me: una de jur­na­lism, alta de eco­no­mie poli­ti­că şi una de eco­no­mie agra­ră. Scrie pie­se de tea­tru, este regi­zor, secre­tar lite­rar. După epu­ra­rea din pre­să este tri­mis cu domi­ci­liu obli­ga­to­riu la Bicaz, de unde revi­ne în 1954, fiind anga­jat ca bibli­o­te­car la Cole­gi­ul „Mir­cea cel Bătrân“. Cola­bo­rea­ză la zia­re­le Farul, Dacia, Dobro­gea Jună, Dobro­gea soci­a­lis­tă, Foa­ia plu­ga­ru­lui, Lima­nul, Marea nea­gră, Nădej­dea, Pon­ti­ce. Moa­re la Con­stanţa, în 28 iulie 1975.

Este pri­mul român licenţi­at în jur­na­lism, cu o impre­sio­nan­tă ope­ră jur­na­lis­ti­că şi civi­că, pro­bând per­for­manţe în varii dome­nii cul­tu­ra­le, face par­te din lun­ga lis­tă a mar­ti­ri­lor pro­fe­si­ei noas­tre. Pen­tru aces­te con­si­de­ren­te, Con­si­li­ul direc­tor ARIP a insti­tu­it în apri­lie 2011 Pre­mi­ul naţio­nal pen­tru jur­na­lism ”NICOLAE SEVER CĂRPINIŞAN”, con­fe­rit anu­al unor per­so­na­li­tă­ţi ce s‑au remar­cat în jur­na­lism, pre­cum şi în acti­vi­tă­ţi­le civi­ce.

Fili­a­la Dobro­gea a ARIP,

Conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, vice­pre­șe­din­te ARIP.


Man­ga­lia News, 12.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply