ALERTĂ, Protecția Consumatorilor! S‑a ajuns astăzi la 114 TIPURI de MĂȘTI NECONFORME! Atenție, ce cumperi! Atenție, ce folosești!

0
178

ALERTĂ, Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor! S‑a ajuns astăzi la 114 TIPURI de MĂȘTI NECONFORME! Aten­ție, ce cum­peri! Aten­ție, ce folo­sești!

Info­Cons revi­ne cu o nouă aler­tă emi­să prin Sis­te­mul Euro­pean de Aler­tă Rapi­dă, ast­fel con­form celor 16 aler­te trans­mi­se nume­ri­cul mas­ti­lor de pro­tec­tie necon­for­me ajun­ge la 114.

Pri­ma aler­tă a fost trans­mi­să în data de 28 Apri­lie 2020, pen­tru 4 tipuri de măști, cea de‑a doua aler­tă a fost trans­mi­să în data de 9 Mai 2020 pen­tru alte 7 noi tipuri de măști, cea de‑a tre­ia aler­ta in data de 22 Mai 2020 pen­tru alte 6 noi tipuri de masti, cea de‑a patra aler­ta in data de 29 Mai 2020 pen­tru alte 15 tipuri de masti, cea de‑a cin­cea aler­ta in data de 05 Iunie 2020 pen­tru alte 7 tipuri de masti, cea de‑a sasea aler­ta trans­mi­sa in data de 19 iunie 2020 pen­tru alte 2 tipuri de masti, cea de‑a sap­tea aler­ta emi­sa in data de 26 iunie 2020 pen­tru 12 tipuri de masti, cea de‑a opta aler­ta emi­sa in data de 03 Iulie 2020, cea de‑a noua aler­ta emi­sa in data de 10 Iulie 2020 pen­tru 18 tipuri de masti necon­for­me, cea de‑a zecea aler­ta emi­sa in data de 17 Iulie 2020 pen­tru 7 tipuri de masti necon­for­me, cea de‑a unspre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 24 Iulie 2020, ce‑a de‑a dou­as­pre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 31 Iulie 2020 pen­tru 9 tipuri de masti neconforme,ce‑a de‑a trei­spre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 07 August 2019 pen­tru 5 tipuri de masti necon­for­me in  14 August 2020 si 21 August 2020 au fost emi­se aler­te pen­tru un sin­gur tip mas­ca necon­for­ma, astazi 11 Sep­tem­brie 2020, reve­nim cu cea de‑a sai­spre­ze­cea aler­ta, pen­tru inca 6 tipuri de masti necon­for­me. […]

Pur­ta­rea măș­tii care aco­pe­ră nasul și gura este obli­ga­to­rie, înce­pând cu 15 mai 2020, în spa­ți­i­le comer­ci­a­le, mij­loa­ce­le de trans­port în comun, la locul de mun­că și în alte spa­ții închi­se. Per­soa­ne­le care nu res­pec­tă obli­ga­ția de a pur­ta mas­că în spa­ți­i­le men­țio­na­te pot fi sanc­țio­na­te în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, res­pec­tiv “neres­pec­ta­rea de către per­soa­ne fizi­ce a măsu­ri­lor indi­vi­du­a­le de pro­tec­ție a vie­ții“ se sanc­țio­nea­ză cu amen­dă între 500 de lei și 2500 de lei. […]

Con­ti­nu­a­rea, pe infocons.ro

Tre­cem printr‑o peri­oa­da in care tre­bu­ie sa avem mereu la noi mas­ca. Tre­bu­ie insa sa fim aten­ti la ce tip de masti cum­pa­ram. Viru­sul este prin­tre noi si nu ale­ge, asa ca noi tre­bu­ie sa ale­gem masti care sa ne pro­te­je­ze. Sana­ta­tea noas­tra este cea mai impor­tan­ta si tre­bu­ie sa acor­dam aten­tie mas­ti­lor. Fie­ca­re din­tre noi tre­bu­ie sa fim mai vigi­len­ti cand cum­pa­ram pro­du­se care ar tre­bui sa ne pro­te­je­ze! Citi­rea eti­che­tei si bonul fis­cal sunt masu­ri­le care ne pot pro­te­ja pe noi, pe copi­ii nos­tri si pe parin­tii nos­tri de pro­ble­me care pot fii chiar gra­ve, iar unde sesi­zam o pro­ble­ma sau ceva sus­pi­cios, nu uitati ca puteti ape­la 021‑9551 numa­rul unic de Pro­tec­tia Con­su­ma­to­ri­lor, sau fiti ala­turi de noi, de Info­Cons! Cites­te eti­che­ta cu o9atitudine!!!

Sorin Mier­lea — Pre­se­din­te Info­Cons, 11.09.2020.


Man­ga­lia News, 12.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply