A doua șansă!“ Vrei să mergi la școală? Școala Gimnazială Nr.1 din Mangalia îți dă o șansă în plus!

0
324

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MANGALIA DESFĂȘOARA CURSURI ÎN PROGRAMUL “A DOUA ȘANSĂ”!

Vrei să mergi la școa­lă? Școa­la Nr. 1 din Man­ga­lia îți dă o șan­să în plus!

Indi­fe­rent câți ani ai, te poți înscrie in Pro­gra­mul “A doua șan­să“, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1 Man­ga­lia, str. Matei Basa­rab, Nr. 44, tele­fon 0241 752 002.

Pro­gra­mul are ca scop spri­ji­ni­rea per­soa­ne­lor, pen­tru recu­pe­ra­rea învă­țămân­tu­lui pri­mar și gim­na­zi­al, în vede­rea obți­ne­rii cali­fi­că­rii pro­fe­sio­na­le.

Se pot înscrie în învă­țămân­tul pri­mar:

· per­soa­ne care au depă­șit cu cel puțin 4 ani vâr­sta de șco­la­ri­za­re cores­pun­ză­toa­re cla­sei, care nu au au par­curs nicio cla­să sau au aban­do­nat pe par­curs.

Dura­ta: 2 ani pen­tru un cur­sant care nu a frec­ven­tat niciun an din ciclul pri­mar.

Peri­oa­da de înscri­e­re:

· Sep­tem­brie 2020;

· Febru­a­rie 2021.

Absol­ven­ții au ace­leași drep­turi cu absol­ven­ții ciclu­lui pri­mar.   

Se pot înscrie în invă­țămân­tul gim­na­zi­al:

· per­soa­ne cu vâr­sta pes­te 14 ani, care au absol­vit 4 cla­se;

· per­soa­ne care au par­curs o par­te din cla­se­le învă­țămân­tu­lui gim­na­zi­al și au aban­do­nat pe par­curs.

Dura­ta: 4 ani.

Peri­oa­da de înscri­e­re: Sep­tem­brie 2020.

Absol­ven­ții pro­gra­mu­lui obțin:

· Cer­ti­fi­cat de absol­vi­re a ciclu­lui infe­ri­or lice­u­lui;

· Cer­ti­fi­cat de cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă nivel 2.


Man­ga­lia News, 15.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply