Zâmbește în fiecare zi și simte bucuria unei danturi sănătoase! Cabinetul stomatologic de la Baylor România va continua să existe atâta timp cât vor exista ziduri care să împiedice accesul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la îngrijire stomatologică

0
233

Per­soa­ne­le care tră­iesc cu HIV/SIDA bene­fi­ci­a­ză în con­ti­nu­a­re de ser­vi­cii sto­ma­to­lo­gi­ce dedi­ca­te.

Dan­tu­ra este impor­tan­tă. Din­ții sănă­toși fac zâm­be­te­le fru­moa­se și, mai impor­tant, sunt res­pon­sa­bili de mes­te­ca­rea ali­men­te­lor și de admi­nis­tra­rea medi­ca­men­te­lor.

Afec­țiuni netra­ta­te pre­cum cari­i­le, lip­sa unor dinți, sân­ge­ra­rea gin­gi­i­lor și sen­si­bi­li­ta­tea den­ta­ră au un impact nega­tiv asu­pra cali­tă­ții vie­ții.

Ser­vi­ci­i­le de îngri­ji­re den­ta­ră nu sunt acce­si­bi­le unui număr sem­ni­fi­ca­tiv de per­soa­ne din cau­za cos­tu­ri­lor ridi­ca­te. Exis­tă și gru­puri de per­soa­ne care, atunci când doresc să mear­gă la den­tist, se con­frun­tă cu bari­e­re supli­men­ta­re, cum ar fi dis­cri­mi­na­rea.

Aceas­ta este și situ­a­ția per­soa­ne­lor care tră­iesc cu Viru­sul Imu­no-defi­cienţei Uma­ne (HIV)/ Sin­dro­mul Imu­no-defi­cienţei Uma­ne (SIDA) și care acce­sea­ză cu difi­cul­ta­te îngri­ji­ri­le sto­ma­to­lo­gi­ce atât de nece­sa­re, chiar și acum când HIV este o afec­țiu­ne cro­ni­că ce poa­te fi ges­tio­na­tă cu suc­ces, dato­ri­tă tra­ta­men­tu­lui exis­tent.

Care sunt fac­to­rii care fac per­soa­ne­le cu HIV/SIDA mai expu­se ris­cu­lui de a avea pro­ble­me de sănă­ta­te ora­lă decât res­tul popu­la­ți­ei? Cei mai frec­venți sunt repre­zen­tați de cos­tu­ri­le ridi­ca­te, tea­ma de a fi refu­zați de medi­cul sto­ma­to­log, impac­tul pe care îl are boa­la cro­ni­că asu­pra sis­te­mu­lui lor imu­ni­tar, efec­tul medi­ca­ți­ei con­ti­nue asu­pra sănă­tă­ții ora­le și apti­tu­di­ni­le per­so­na­le de igie­na ora­lă.

În acest con­text inter­vi­ne cabi­ne­tul sto­ma­to­lo­gic dedi­cat per­soa­ne­lor care tră­iesc cu HIV/SIDA al Fun­da­ți­ei Bay­lor Marea Nea­gră, unic la nivel națio­nal, locul în care dia­gnos­ti­cul HIV este doar o altă boa­lă de luat în con­si­de­ra­re atunci când sunt ofe­ri­te îngri­ji­ri­le sto­ma­to­lo­gi­ce și care ofe­ră per­soa­ne­lor care tră­iesc cu HIV garanţia că nu le va fi refu­zat tra­ta­men­tul.

Cabi­ne­tul sto­ma­to­lo­gic al Fun­da­ți­ei Bay­lor Marea Nea­gră ofe­ră solu­ții medi­ca­le gra­tu­i­te pen­tru pro­ble­me­le cri­ti­ce de sănă­ta­te ora­lă ale per­soa­ne­lor care tră­iesc cu HIV/SIDA cu aju­to­rul par­te­ne­ri­lor care s‑au ală­tu­rat pro­iec­tu­lui, pen­tru a asi­gu­ra acce­si­bi­li­ta­tea și con­ti­nu­i­ta­tea ser­vi­ci­i­lor de medi­ci­nă den­ta­ră.

 

Un ast­fel de par­te­ner este Exxon­Mo­bil Explo­ra­tion and Pro­duc­tion Roma­nia Limi­ted (EMEPRL) care, pen­tru al șase­lea an con­se­cu­tiv, a ales să spri­ji­ne pro­gra­mul „O mai bună sănă­ta­te ora­lă pen­tru toa­te per­soa­ne­le care tră­iesc cu HIV/SIDA”.

Cabi­ne­tul sto­ma­to­lo­gic de la Bay­lor Româ­nia va con­ti­nua să exis­te, atâ­ta timp cât vor exis­ta ziduri care să împie­di­ce acce­sul per­soa­ne­lor care tră­iesc cu HIV/SIDA la îngri­ji­re sto­ma­to­lo­gi­că. Tera­pia anti­re­tro­vi­ra­lă le‑a schim­bat via­ța per­soa­ne­lor care tră­iesc cu aceas­tă afec­țiu­ne cro­ni­că, dar, chiar și în anul 2020, se mani­fes­tă încă fri­că și igno­ran­ță, în raport cu HIV și cu per­soa­ne­le care tră­iesc cu aceas­tă boa­lă. Lucru­ri­le se schim­bă, însă ele se schim­bă prea lent pen­tru cei care tră­iesc cu HIV sau SIDA și care au nevo­ie de un tra­ta­ment spe­ci­fic.

O sănă­ta­te ora­lă bună este esen­ți­a­lă pen­tru cei a căror via­ță este afec­ta­tă de aceas­tă boa­lă cro­ni­că. Oame­nii uită că sănă­ta­tea din­ți­lor deter­mi­nă ce putem mân­ca și, cel mai impor­tant, ne poa­te dimi­nua capa­ci­ta­tea de a lua medi­ca­men­te. Via­ța per­soa­ne­lor care tră­iesc cu HIV/SIDA depin­de de autoad­mi­nis­tra­rea regu­la­tă a medi­ca­men­te­lor. Ser­vi­ci­i­le sto­ma­to­lo­gi­ce de la Bay­lor sunt acce­sa­te de per­soa­ne care tră­iesc cu HIV/SIDA și care, în cea mai mare par­te, locu­iesc în regiu­nea noas­tră, adi­că în Dobro­gea, dar, din când în când, pri­mim soli­ci­tări și din alte păr­ți ale Româ­ni­ei”, a decla­rat Ște­fa­nia Miha­le, Direc­tor Dezvol­ta­re Pro­iec­te Medi­ca­le la Bay­lor.

Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră

Fun­da­ția Bay­lor are o misiu­ne extin­să în dome­ni­ul pre­ve­ni­rii, tra­tă­rii şi îngri­ji­rii boli­lor infe­cţi­oa­se şi cro­ni­ce. Bay­lor își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea la Cen­trul de Exce­len­ță Cli­ni­că în Con­stan­ța, sus­ți­ne trei cen­tre de tes­ta­re și con­si­li­e­re rapi­dă în regiu­nea Dobro­gea, pri­me­le din ţară.

Fun­da­ția Bay­lor Marea Nea­gră urmă­reş­te să redu­că impac­tul boli­lor infec­ți­oa­se pre­cum HIV, hepa­ti­te­le vira­le, tuber­cu­lo­za și boli­le cu trans­mi­te­re sexu­a­lă.

Bay­lor Româ­nia este mem­bră a unei rețe­le de cen­tre cu sedi­ul în Hous­ton, Texas, la Cole­gi­ul de Medi­ci­nă Bay­lor și Spi­ta­lul Pedia­tric Texas. Rețea­ua inclu­de 20 de țări din Afri­ca, Ame­ri­ca de Nord, Ame­ri­ca de Sud și Euro­pa de Est, în care BIPAI îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea cu sco­pul de a spori acce­sul la ser­vi­cii cen­tra­te pe fami­lie.

Exxon­Mo­bil

Exxon­Mo­bil are o lun­gă isto­rie în Româ­nia, fiind pri­ma com­pa­nie petro­li­e­ră ame­ri­ca­nă care a func­țio­nat în Româ­nia prin inter­me­di­ul Stan­dard Oil Com­pany din New Jer­sey (Com­pa­nia Româ­no-Ame­ri­ca­nă, 1903–1948). Din noiem­brie 2008, Exxon­Mo­bil a reve­nit în Româ­nia în sec­to­rul ups­tream, des­fă­șu­rând ope­ra­țiuni în zona de mare adân­ci­me a peri­me­tru­lui XIX Nept­un din Marea Nea­gră. În sec­to­rul down­stream, Exxon­Mo­bil este pre­zent în Româ­nia din anul 1992.

Web: https://corporate.exxonmobil.com/locations/romania


Man­ga­lia News, 05.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply