Somnul îți influențează viața — Iată 5 aspecte pe care TREBUIE să le ai în vedere!

0
286

Som­nul îți influ­en­țea­ză via­ța — Iată 5 aspec­te pe care TREBUIE să le ai în vedere!

În pre­zent, lip­sa som­nu­lui afec­tea­ză un număr ridi­cat de per­soa­ne, iar con­se­cin­țe­le sunt resim­ți­te în via­ța coti­dia­nă. Din cau­za unor fac­tori pre­cum ore­le înde­lun­ga­te la birou sau tim­pul petre­cut în fața ecra­ne­lor cal­cu­la­toa­re­lor și ale tele­foa­ne­lor, oame­nii dorm din ce în ce mai puțin, iar odih­na nu este una de cali­ta­te. Efec­te­le își fac sim­ți­tă pre­zen­ța la nivel fizic, emo­țio­nal, dar și în rela­ți­i­le cu cei din jur.

În con­ti­nu­a­re, vei des­co­peri în ce moduri îți afec­tea­ză som­nul exis­ten­ța, pen­tru a con­ști­en­ti­za impor­tan­ța aces­tu­ia și cum te poa­te aju­ta o odih­nă cores­pun­ză­toa­re să fii o per­soa­nă echilibrată.

Des­co­pe­ră 5 aspec­te ale vie­ții tale, care sunt influ­en­ța­te de somn!

1. Imu­ni­ta­tea

Pute­rea ta de a te lup­ta cu bac­te­ri­i­le dău­nă­toa­re și cu viru­șii depin­de, prin­tre alte­le, și de odih­na de care ai par­te. Deo­a­re­ce, în tim­pul som­nu­lui, orga­nis­mul uman pro­du­ce un tip de  pro­te­i­ne, numi­te cito­ki­ne, de care ai nevo­ie pen­tru a putea com­ba­te posi­bi­le­le infec­ții sau infla­ma­ții, este indi­cat să te asi­guri că dormi apro­xi­ma­tiv 8 ore în fie­ca­re noapte.

De ace­ea, ai nevo­ie de con­di­ții cât mai con­for­ta­bi­le la tine în casă. Ale­ge în mod corect un pat pen­tru dor­mi­to­rul tău, eli­mi­nă sur­se­le de lumi­nă și de zgo­mot și aeri­seș­te bine came­ra îna­in­te de culcare.

2. Silu­e­ta

Cer­ce­tă­ri­le ara­tă că și aspec­tul fizic depin­de de somn. Ris­cul de obe­zi­ta­te este mai mare la per­soa­ne­le care dorm mai puțin de 7 ore pe noap­te. Se pare că aceas­tă dife­ren­ță se dato­rea­ză fap­tu­lui că ei au nive­luri scă­zu­te de hor­moni, care con­tri­bu­ie la cre­a­rea sen­za­ți­ei de sați­e­ta­te și la creș­te­rea can­ti­tă­ții celor ce induc o sta­re de foame.

De ase­me­nea, atunci când ești odih­nit, ești mai puțin dor­nic să mănânci, deo­a­re­ce ți-ai asi­gu­rat o par­te din nece­sa­rul de ener­gie prin somn.

3. Echi­li­brul mental

Pe lân­gă sen­za­ția de foa­me, cu aju­to­rul unui pro­gram de somn regu­lat, poți redu­ce și nive­lul de depre­sie și de anxi­e­ta­te. Lip­sa aces­tu­ia te va face să te simți mai puțin ener­gic și apt de a‑ți înde­plini sar­ci­ni­le din tim­pul zilei.

De alt­fel, exis­tă mai mul­te tul­bu­rări de somn cu care te-ai putea con­frun­ta. Ele îți vor afec­ta cali­ta­tea vie­ții, așa­dar, dacă nu ai acor­dat sufi­cien­tă aten­ție odih­nei până acum, este indi­cat să o faci de acum încolo.

4. Via­ța sexuală

Atât libi­do­ul, cât și fer­ti­li­ta­tea pot avea de sufe­rit dacă nu te odih­nești cores­pun­ză­tor. Cei care sunt afec­tați de apnee în tim­pul nop­ții, au un nivel de tes­to­s­te­ron mai redus, ceea ce duce la scă­de­rea dorin­ței sexu­a­le. Acest hor­mon influ­en­țea­ză deci­siv și capa­ci­ta­tea repro­duc­ti­vă a bărbaților.

5. Sănă­ta­tea cardiovasculară

Nu în ulti­mul rând, ini­ma și cir­cu­la­ția sân­ge­lui vor func­țio­na mai bine la per­soa­ne­le care au gri­jă să doar­mă sufi­cient. Medi­cii au obser­vat o core­la­ție între lip­sa de somn pe ter­men lung și hiper­ten­siu­nea arte­ria­lă, pre­cum și pre­zen­ța unor sub­stan­țe res­pon­sa­bi­le pen­tru apa­ri­ția infla­ma­ți­ei în corp, care afec­tea­ză cordul.

Deși poa­te părea un aspect lip­sit de impor­tan­ță sau care se întâm­plă auto­mat, tre­bu­ie să‑i acorzi som­nu­lui toa­tă aten­ția ta, pen­tru a duce o via­ță armo­ni­oa­să și sănătoasă.

Sur­sa foto: unsplash.com.

Man­ga­lia News, 26.08.2020. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply