SE POATE MAI MULT, cu Daniel Gheorghe GEORGESCU, PRIMAR la LIMANU!

0
492

SE POATE MAI MULT! Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.

După mul­tă mun­că, vin rezul­ta­te­le, dar și mai mul­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te. Sunt 4 ani în care am demon­strat că admi­nis­tra­ția poa­te lucra 100% pen­tru oameni și comu­ni­ta­te. Este acum momen­tul unui bilanț pe care îl facem împre­u­nă cu voi, în stra­dă, este și momen­tul în care ne pre­zen­tăm pro­iec­te­le pen­tru încă un man­dat de 4 ani.

Astăzi am vor­bit, din nou, cu oame­nii care locu­iesc în Lima­nu. Vrem să știm de la ei de ce mai este nevo­ie, pen­tru că tot tim­pul este loc de mai mult și de mai bine. Avem mul­te pro­iec­te pe care am reu­șit să le finan­țam și să le fina­li­zăm. Am adus 6 mili­oa­ne de euro pe fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le, dar vrem mai mult.

Ne-am impli­cat 100% în bene­fi­ci­ul comu­ni­tă­ții și nu ne oprim. Scri­eți-ne și spu­neți-ne ce vă mai doriți pen­tru comu­na noas­tră. Ori­ce idee este bine veni­tă. Vrem să stăm de vor­bă cu toa­tă lumea.

SE POATE MAI MULT este pro­mi­siu­nea pe care o fac în fața oame­ni­lor și a comu­ni­tă­ții, ală­tu­ri de echi­pa mea! Pro­iec­te­le și moder­ni­za­rea con­ti­nuă în for­ță!

#pen­tru­oa­meni #fap­te­nu­vor­be #6milioaneeurofondurinerambursabile #inves­ti­tii­ma­jo­re #pro­mi­siu­ni­res­pec­ta­te #sepoa­te­mai­mult


Man­ga­lia News, 28.08.2020. — #Limanu2MaiVamaveche #VamaVeche2Mai


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply