La Mangalia se montează platforme supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor

0
398

Pri­mă­ria Man­ga­lia a înce­put să ampla­se­ze în mai mul­te car­ti­e­re ale ora­șu­lui plat­for­me supra­te­ra­ne pen­tru colec­ta­rea selec­ti­vă a deșe­u­ri­lor. Plat­for­me­le res­pec­ti­ve cuprind modu­le sepa­ra­te pen­tru deșe­uri mena­je­re, hâr­tie, sti­clă, plas­tic și metal. Într‑o pri­mă eta­pă, se montea­ză 20 ast­fel de plat­for­me supra­te­ra­ne, pe stră­zi­le recent moder­ni­za­te, dar și în locuri unde nu au fost ame­na­ja­te ghe­ne subterane. 

”Noi am pre­gă­tit din timp spa­ți­i­le nece­sa­re ampla­să­rii modu­le­lor de colec­ta­re selec­ti­vă. Astăzi, am înce­put să le montăm pe pozi­ții, iar locu­i­to­rii ora­șu­lui vor avea posi­bi­li­ta­tea să arun­ce deșe­u­ri­le, pe cate­go­rii. Deo­cam­da­tă montăm plat­for­me­le, iar în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re le vom dota cu euro­con­tai­ne­re de 1,1 mc. Vom face și o cam­pa­nie de infor­ma­re, ast­fel încât cetă­țe­nii să arun­ce deșe­u­ri­le, pe cate­go­rii, doar la pube­le­le spe­cial ame­na­ja­te, pen­tru încu­ra­ja­rea colec­tă­rii selec­ti­ve”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cristian. 

El a mai sub­li­ni­at că Pri­mă­ria va înche­ia con­trac­te cu com­pa­nii spe­cia­li­za­te, care vor ridi­ca deșe­u­ri­le, pe categorii. 

Până atunci, deșe­u­ri­le vor fi ridi­ca­te tot de mași­ni­le soci­e­tă­ții loca­le de salu­bri­za­re, dar colec­ta­rea selec­ti­vă de către cetă­țeni aju­tă, ulte­ri­or, la tri­e­rea deșe­u­ri­lor, ast­fel încât să cre­as­că gra­dul de reci­cla­re”, a expli­cat edi­lul. Radu Cris­ti­an a men­țio­nat că aceas­tă inves­ti­ție face par­te din­tr-un pro­gram mai amplu de moder­ni­za­re a infras­truc­tu­rii și a dome­ni­u­lui public din ora­șul nostru.

În acest sens, am asfal­tat stră­zi­le cu bani euro­peni, am ame­na­jat par­cări de reșe­din­ță pe locul fos­te­lor gara­je, am rea­me­na­jat spa­ți­i­le verzi, am ampla­sat noi sta­ții de auto­buz, am montat băn­cuțe și coșuri de gunoi pe toa­te stră­zi­le ora­șu­lui”, a expli­cat Radu Cristian. 

Edi­lul a pre­ci­zat că, până la sfâr­și­tul anu­lui, vor fi monta­te sis­te­me de colec­ta­re selec­ti­vă a deșe­u­ri­lor pe toa­te stră­zi­le orașului.


Man­ga­lia News, 29.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply