Just Breezin Duo și Direcția 5, în briza serilor de la Mera Onix, Cap Aurora | Insemnări muzicale de vacanță, de Ioan Iacob

0
496

Just Bre­e­zin Duo și Direc­ția 5, în bri­za seri­lor de la Mera Onix, Cap Auro­ra | Insem­nări muzi­ca­le de vacan­ță, de Ioan Iacob.

În pri­ma sea­ră petre­cu­tă la Mera Onix, des­pre care dom­nul Direc­tor Sorin Voicu spu­ne că este cel mai fru­mos hotel de pe lito­ra­lul româ­nesc (și am ajuns la o con­clu­zie simi­la­ră, după ce achi­zi­țio­na­sem câte­va zile de vacan­ță aco­lo), am avut sur­pri­za unui reci­tal Que­en, dato­ri­tă vocii extra­or­di­na­re a Cla­u­di­ei Andas (din due­tul Just Bre­e­zin Duo).

Măr­tu­ri­sesc că am înce­put să mă docu­men­tez asu­pra aces­tui duet după reve­ni­rea din vacan­ță și am des­co­pe­rit că vocea Cla­u­di­ei Andas nu este chiar o voce… nedes­co­pe­ri­tă;  făcu­se o sur­pri­ză fru­moa­să la Vocea Româ­ni­ei 2015.

Voi relua aici câte­va infor­ma­ții publi­ca­te de Man­ga­lia News, una din cele mai dina­mi­ce și rafi­na­te publi­ca­ții onli­ne, care, evi­dent, bene­fi­ci­a­ză și de apor­tul unor ima­gini ale loca­ți­ei de la țăr­mul Mării Negre: “Cla­u­dia este din Man­ga­lia, are 39 de ani și a fost ple­ca­tă din țară timp de mai mulți ani, toc­mai în Asia, unde l‑a întâl­nit pe soțul ei. 

Însă dorul de casă a adus‑o iar pe melea­gu­ri­le noas­tre, unde artis­ta vrea să-și con­ti­nue carie­ra muzi­ca­lă: „De la The Voice încerc să obțin o con­fir­ma­re a ceea ce am clă­dit cât am fost ple­ca­tă din țară! Și să nu mai fiu nevo­ită să plec! Vreau să cânt pen­tru ai mei! Am cân­tat des­tul pen­tru alții! Am o fami­lie pe care vreau să o înțe­le­nesc aici, în Româ­nia! ACASĂ”. (Man­ga­lia News, 24.09.2015).

Poa­te că unul din momen­te­le ei de glo­rie a fost cali­fi­ca­rea în semi­fi­na­la din Româ­nia a unei com­pe­ti­ții muzi­ca­le internaționale…

Dar noi o vom ține min­te, pen­tru vara aceas­ta care aproa­pe a tre­cut, dato­ri­tă bucu­ri­ei ofe­ri­te neaș­tep­tat turiș­ti­lor prin reîn­tâl­ni­rea cu uni­ver­sul muzi­cii ‘Que­en’, într-un reci­tal aproa­pe de per­fec­țiu­ne (dova­dă că totuși vocea lui Fre­d­dy Mer­cu­ry este greu de egalat).

Voi mai face încă o măr­tu­ri­si­re de vacan­ță. Din pri­ma sea­ră am des­co­pe­rit o serie de mese așe­za­te la balus­tra­da tera­sei, de unde se putea vedea și pano­ra­ma mării și se puteau urmă­rii și artiș­tii care urcau pe podi­u­mul tera­sei de la Mera Onix. O ima­gi­ne ca aceasta…

Dar, sea­ră de sea­ră, mese­le ace­lea erau ocu­pa­te de cei ce nu dor­meau după-ami­a­za și nu ne-am putut bucu­ra nici­o­da­tă în ace­lași timp de bri­za mării și de bri­za muzicii.

Marea reve­la­ție a zile­lor petre­cu­te la Cap Auro­ra a fost o for­ma­ție des­pre care cre­deam că știm totul: “Direc­ția 5″.

Nu voi con­sem­na aici schim­bă­ri­le prin care a tre­cut for­ma­ția, ci doar fap­tul că turiș­tii au fost sur­prinși de matu­ri­ta­tea și rafi­na­men­tul muzi­cii lor struc­tu­ra­te pe un fun­dament roman­tic, con­cer­tul de la Mera Onix bene­fi­ci­ind de con­tri­bu­ția unor voci deo­se­bi­te, dar și de apor­tul sen­zațio­nal al unei inter­pre­te pro­fe­si­o­nis­te la saxo­fon, ceea ce a schim­bat cum­va colo­ra­tu­ra sono­ri­tă­ți­lor mar­ca “Direc­ția 5”.

Tre­bu­ie men­țio­nat fap­tul că apa­ri­ția “Direc­ți­ei 5” în bri­za mari­nă a unei seri de la Mera Onix a fost un ade­vă­rat ‘sma­sh’ artis­tic, întru­cât turiș­tii de la Cap Auro­ra nu se aștep­tau la aceas­tă apa­ri­ție de mar­că, de obi­cei ei “ingu­r­gi­tând” la masa de sea­ră o muzi­că “mai ușoa­ră” la un meniu “mai lejer” (sau invers!).

O com­bi­na­ție magi­că: “Direc­ția 5”, luân­du-și rămas bun, cu mare­le lor hit ”O fată ca ea”, bri­za mării ofe­rind o sea­ră incom­pa­ra­bi­lă cu tem­pe­ra­tu­ra seri­lor de la Bucu­rești, turiș­tii care ar fi stat până spre dimi­nea­ță, dacă rigo­ri­le impu­se de pandemie…

Ioan Iacob, iulie-august 2020.

MN: Citiți și Un om de la mun­te, ajuns la mare. Dom­nul Direc­tor Sorin Voicu, de la “Mera Onix” Hotel, Cap Auro­ra — repor­taj de vacan­ță [Foto/VIDEO]


Man­ga­lia News, 30.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply