Fals procuror din Mangalia, prins în flagrant cu 6.000 de euro, reținut de DNA

0
347

Pro­cu­ro­rii din cadrul Direc­ți­ei Națio­na­le Anti­co­rup­ție – Ser­vi­ci­ul Teri­to­ri­al Con­stan­ța au dis­pus pune­rea în miș­ca­re a acțiu­nii pena­le și reți­ne­rea pen­tru 24 de ore, înce­pând cu data de 30 iulie 2020, a unui incul­pat, per­soa­nă fizi­că fără nicio cali­ta­te, pen­tru comi­te­rea infrac­țiu­nii de tra­fic de influ­en­ță în for­mă con­ti­nu­a­tă.

În ordo­nan­ța pro­cu­ro­ri­lor se ara­tă că, în cau­ză, exis­tă date și pro­be care con­tu­rea­ză urmă­toa­rea sta­re de fapt:

În peri­oa­da mai – 30 iulie 2020, incul­pa­tul ar fi pre­tins și ar fi pri­mit de la o per­soa­nă (mar­tor în cau­ză) suma de 11.000 euro (în două tran­șe de 5.000 res­pec­tiv 6.000 euro) în schim­bul influ­en­ței pe care ar fi afir­mat că o are asu­pra unor pro­cu­rori din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia și D.I.I.C.O.T. – Ser­vi­ci­ul Teri­to­ri­al Con­stan­ța.

Con­cret, incul­pa­tul ar fi pro­mis că îi va deter­mi­na pe aceștia să dis­pu­nă solu­ții favo­ra­bi­le față de mar­tor, în două cau­ze în care aces­ta este cer­ce­tat pen­tru săvâr­și­rea unei infrac­țiuni la regi­mul cir­cu­la­ți­ei și a une­ia de tăi­nu­i­re.

De men­țio­nat este fap­tul că, în data de 30 iulie 2020, cu oca­zia con­sta­tă­rii infrac­țiu­nii fla­gran­te, asu­pra incul­pa­tu­lui, pe lân­gă suma de 6.000 euro, a mai fost găsi­tă și o legi­ti­ma­ție fal­să de „pro­cu­ror șef birou”, folo­si­tă pen­tru a‑i întări con­vin­ge­rea mar­to­ru­lui că este magis­trat și impli­cit că influ­en­ța sa ar fi una rea­lă.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe Mangalia.TV


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply