Cavalerii noilor Apocalipse. NUFIE FRICĂ!”, de Corneliu Vlad. Presa, seismograful vremurilor

0
114

Cava­le­rii noi­lor Apo­ca­lip­se. NUFIE FRICĂ!”, de Cor­ne­liu Vlad. Pre­sa, seis­mo­gra­ful vre­mu­ri­lor.

Apă­ru­tă la Edi­tu­ra UZP, lan­sa­tă ca volum-eve­ni­ment în pre­zen­ța pre­șe­din­te­lui UZPR, Doru Dinu Glă­van și a mul­tor colegi de brea­slă, car­tea „Cava­le­rii noi­lor Apo­ca­lip­se. NUFIE FRICĂ!” este sem­na­tă de unul din­tre cei mai redu­ta­bili jur­na­liști români con­tem­po­rani, mem­bru al Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, voce avi­za­tă a pre­sei care abor­dea­ză poli­ti­ca exter­nă și com­pli­ca­te­le rela­ții inter­națio­na­le, cu tot ala­i­ul lor de influ­en­țe asu­pra între­gii ome­niri și cu bine­cu­nos­cu­tul impact asu­pra vie­ții de fie­ca­re zi a tutu­ror.

Ame­nin­țări glo­ba­le, colo­sa­le, defi­ni­te la pro­por­ții rea­le sau hiper­bo­li­za­te, con­ști­ent sau nu, one­st sau mis­ti­fi­ca­tor, dera­pa­je logi­ce inte­re­sa­te și instru­men­ta­te, poli­ti­za­te sau răs­tăl­mă­ci­te. Toa­te aces­te ame­nin­țări se regă­sesc într-un numi­tor comun care inclu­de, între alte­le, ca ele­men­te esen­ți­a­le, sfi­da­rea, eva­lu­a­rea, aver­tis­men­tul, impe­ra­ti­vul acțiu­nii, dar și, din păca­te, exa­ge­ra­rea și mis­ti­fi­ca­rea, alar­mis­mul și spai­ma – toa­te inves­ti­te cu sco­puri pre­ci­se. Între aces­te sco­puri fiind res­truc­tu­ra­rea echi­li­bru­lui glo­bal între prin­ci­pa­lii cen­tri de pute­re ai lumii…”, notea­ză auto­rul.

Rând pe rând, auto­rul abor­dea­ză și coa­gu­lea­ză într-un tot uni­tar care ates­tă fap­tul că pre­sa rămâ­ne un seis­mo­graf al vre­mu­ri­lor — iar jur­na­lis­tul spe­cia­lis­tul care cali­brea­ză și deta­li­ul, și ansam­blul — „firul roșu” al pro­pa­gă­rii la sca­ră pla­ne­ta­ră, prin mass-media, din toa­te unghiu­ri­le de interes(e) și pe toa­te voci­le, a unor eve­ni­men­te dra­ma­ti­ce care au mar­cat — și deter­mi­nă în con­ti­nu­a­re — con­tem­po­ra­ne­i­ta­tea.

Dar într‑o bună dimi­nea­ţă (într-ade­văr „bună”), luând zia­rul, am aflat că Hru­ş­ciov şi cu Ken­ne­dy s‑au înţe­les, în sfârşit, prin niş­te scri­sori schim­ba­te între ei, să nu se mai înfrun­te nuclear. Lumea, Româ­nia, eu, eram, cu toţii şi cu toa­te­le, sal­va­ţi.

«Am învins! Am învins!» – vor­ba lui Mir­cea Dine­scu, deşi nu ne lup­ta­sem cu nimeni”, punc­tea­ză auto­rul un moment memo­ra­bil al epo­cii Răz­bo­i­u­lui rece.

Cu o docu­men­ta­re și o argu­men­ta­ție dem­ne de un ana­list de poli­ti­că exter­nă de cali­bru, Cor­ne­liu Vlad își tre­ce citi­to­rul prin epoci și prin seco­le, pen­tru a ilus­tra că un tip sau altul de cul­tu­ră a fri­cii au exis­tat din­tot­dea­u­na în soci­e­ta­tea uma­nă, glo­ba­li­za­rea fiind cea care în vre­mu­ri­le de azi ridi­că la sca­ră pla­ne­ta­ră tot ce înseam­nă ves­te proas­tă trans­for­ma­tă în uneal­tă de pro­pa­ga­re a spai­me­lor.

Că dezvol­ta­rea eco­no­mi­că a lumii nu este nici cea ide­a­lă, nici una echi­ta­bi­lă, că resur­se­le natu­ra­le ale pla­ne­tei se iro­sesc pen­tru tot­dea­u­na ori nu mai au timp să se refa­că şi că tră­im pe o pla­ne­tă tot mai fra­gi­lă se ştie de câte­va dece­nii. Dar că toa­te aces­tea încep să fie folo­si­te, într‑o măsu­ră cres­cân­dă şi tot mai pe faţă, ca argu­men­te pen­tru stag­na­rea sau chiar împu­ţi­na­rea popu­la­ţi­ei glo­bu­lui e fapt mai nou.

Sce­na­ri­ul «Nu ne mai rab­dă Pămân­tul» îşi are şi el o rădă­ci­nă isto­ri­că, în cele­bra doc­tri­nă a pas­to­ru­lui şi eco­no­mis­tu­lui Tho­mas Mal­thus, des­pre rapor­tul popu­la­ţie-resur­se. De pes­te două seco­le, teo­ria lui Mal­thus inci­tă la dez­ba­te­re şi dis­pu­tă, iar Apo­ca­lip­sa anu­nţa­tă a înce­pu­tu­lui de mile­niu mai pune, şi ea, gaz pe foc”, ara­tă jur­na­lis­tul.

Volu­mul sem­nat de Cor­ne­liu Vlad este un eve­ni­ment publi­cistic, nu doar pen­tru că repre­zin­tă o sin­te­ză avi­za­tă, dar nu rece, deta­li­a­tă, dar nu dis­tan­tă, a eco­u­ri­lor și mani­pu­lă­ri­lor pre­zen­tu­lui, ci și pen­tru că izbu­teș­te să coa­gu­le­ze sec­ven­țe dis­pa­ra­te și vari­a­țiuni pe ace­eași temă într-un întreg cutre­mu­ră­tor. Omul con­tem­po­ran a tră­it suc­ce­siv toa­te aces­te alar­me.

Tre­cu­te, pre­zen­te sau cu rami­fi­ca­ții în vii­tor, aler­te­le coco­ța­te în tur­nu­ri­le de emi­sie ca pe vre­muri focu­ri­le ce anun­țau inva­zi­i­le se suc­ced cu repe­zi­ciu­ne, la limi­ta supor­ta­bi­li­tă­ții.

Apo­ca­lip­sei, mul­ti­pli­ca­tă în felu­ri­te ipos­ta­ze, i se spu­ne acum cri­ză, tero­rism, pan­de­mii, catas­tro­fe ale mediu­lui. Raţio­na­li­ta­tea seco­lu­lui XXI este pusă la încer­ca­re”…


Man­ga­lia News, 11.08.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply