APIA efectuează plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trimestrului I, anul 2020

0
133

APIA efec­tu­ea­ză pla­ta aju­to­ru­lui de stat pen­tru moto­ri­na afe­ren­tă trim. I, anul 2020.

Agen­ția de Plăți şi Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA), prin Cen­tre­le Jude­țe­ne, adu­ce la cunoș­tin­ța opi­ni­ei publi­ce că efec­tu­ea­ză plă­ți­le afe­ren­te aju­to­ru­lui de stat la moto­ri­na uti­li­za­tă în agri­cul­tu­ră, pen­tru can­ti­tă­ți­le de moto­ri­nă uti­li­za­te în peri­oa­de­le 01.01. – 31.03.2020 (tri­mes­trul I/2020), în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le HG nr. 1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Valoa­rea aju­to­ru­lui de stat acor­dat sub for­mă de ram­bu­r­sa­re care urmea­ză a fi plăti­tă este de 103.382.895,00 lei pen­tru can­ti­ta­tea de moto­ri­nă deter­mi­na­tă cu acci­za redu­să de 67.747.593,034 litri (tri­mes­trul I/2020 cu valoa­re de 103.313.851,00 lei pen­tru o can­ti­ta­te de moto­ri­nă deter­mi­na­tă de 67.711.175,864 litri, dife­ren­ța de 69.044,00 lei repre­zen­tând erori admi­nis­tra­ti­ve an ante­ri­or).

Valoa­rea nomi­na­lă a aju­to­ru­lui de stat pen­tru redu­ce­rea acci­zei la moto­ri­nă pen­tru anul 2020 este de 1,5258 lei/litru.

Can­ti­tă­ți­le de moto­ri­nă care bene­fi­ci­a­ză de aju­tor de stat sunt apro­ba­te prin Ordi­nul MADR nr. 212/28.07.2020.


Man­glia News, 08.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply