25 August, Ziua Mondială a Kung-Fu (Kung-Fu World Day) | Cum va fi sărbătorită la Mangalia

0
660

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE DE CONTACT
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE KUNG-FU
CLUBUL SPORTIVMAREA NEAGRĂ” CONSTANŢA.

ZIUA MONDIALĂ A KUNG-FU” — 25.08.2020.

Marţi 25.08.2020, este „Ziua Mondi­a­lă a Kung-Fu” (Kung-Fu World Day). Avînd în vede­re situ­a­ţia şi res­tri­cţi­i­le impu­se de pan­de­mie, ani­ver­sa­rea va con­sta doar din trans­mi­te­rea unor mesa­je şi mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve, lega­te de ori­gi­nea şi dezvol­ta­rea Kung-Fu, către toţi prac­ti­canţii şi sim­pa­ti­zanţii.

De ase­me­nea, la sedi­i­le clu­bu­ri­lor spor­ti­ve vor fi ampla­sa­te afi­şe, diplo­me, meda­lii cupe, mate­ri­a­le docu­men­ta­re şi mini-expo­zi­ţii foto­gra­fi­ce.

Nu se vor orga­ni­za între­ceri spor­ti­ve sau demon­stra­ţii, deo­a­re­ce con­di­ţi­i­le de orga­ni­za­re a aces­to­ra impun cos­turi con­si­de­ra­bi­le, pe care clu­bu­ri­le spor­ti­ve nu şi le pot per­mi­te.

Pen­tru spor­ti­vii, instruc­to­rii şi antre­no­rii de Kung-Fu, este o peri­oa­dă difi­ci­lă, antre­na­men­te­le se orga­ni­zea­ză afa­ră, cu res­pec­ta­rea con­di­ţi­i­lor de dis­tanţă fizi­că şi soci­a­lă, se lucrea­ză doar teh­nici de bază, teh­nici imi­ta­ti­ve indi­vi­du­a­le, fără par­te­ner, fără lup­tă şi fără con­cur­suri spor­ti­ve.

Con­si­de­răm că aceas­tă situ­a­ţie, de dis­cri­mi­na­re a spor­ti­vi­lor din spor­tu­ri­le de con­tact, tre­bu­ie să înce­te­ze cît mai curînd, pen­tru că lun­gi­rea aces­tei peri­oa­de, va duce la pier­de­rea defi­ni­ti­vă a unor spor­tivi, la ieşi­rea lor din for­ma spor­ti­vă adec­va­tă, demo­ti­va­rea şi nepar­ti­ci­pa­rea la antre­na­men­te.

La Man­ga­lia, în faţa Casei Tine­re­tu­lui, vor fi ampla­sa­te ban­ne­re şi afi­şe, iar pe tim­pul zilei, între ore­le 10.00–19.00, va fi trans­mi­să muzi­că tra­di­ţio­na­lă chi­ne­ză.

Cu oca­zia Zilei Mondi­a­le a Kung-Fu, dorim tutu­ror prac­ti­canţi­lor şi cola­bo­ra­to­ri­lor, mul­tă sănă­ta­te şi pros­pe­ri­ta­te!

La Mulţi Ani, Kung-Fu!

PREŞEDINTE A.R.K.,                                   PRIM-VICEPREŞEDINTE,
FLORIN IORDÃNOAIA                                         MIHAI CÎJU.


Man­ga­lia News, 25.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply