Spitalul Mangalia și‑a extins echipa cu încă doi medici

0
890

Spi­ta­lul Man­ga­lia și‑a extins echi­pa cu încă doi medici.

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia și‑a extins, recent, dome­ni­ul de acti­vi­ta­te cu încă un cabi­net medi­cal în ramu­ra – Psi­hia­trie, în timp ce Com­par­ti­men­tul Onco­lo­gie mai are încă un medic spe­cia­list, anga­jat al spi­ta­lu­lui. Repre­zen­tan­ții uni­tă­ții medi­ca­le au decla­rat că sunt pre­o­cu­pați con­ti­nuu pen­tru a atra­ge un număr cât mai mare de medici, con­fir­mați în diver­se spe­cia­li­zări.

”Dacă anul tre­cut spi­ta­lul avea 15 medici con­fir­mați în diver­se spe­cia­li­zări, anul aces­ta a ter­mi­nat rezi­den­ți­a­tul la Onco­lo­gie, doam­na doc­tor Bea­tris Bulai, deve­nind ast­fel, medic spe­cia­list — anga­jat al spi­ta­lu­lu­lui. De ase­me­nea, în spe­cia­li­za­rea Psi­hia­trie am înce­put o cola­bo­ra­re cu dom­nul doc­tor psi­hia­tru Cră­ciun Tibe­ri­us Octa­vian. Ca ata­re, înce­pând cu aceas­tă lună, pacien­ții spi­ta­lu­lui pot bene­fi­cia de con­sul­ta­ții de spe­cia­li­ta­te la psi­hia­trie”, au men­țio­nat repre­zen­tan­ții uni­tă­ții medi­ca­le.

Cabi­ne­tul doc­to­ru­lui psi­hia­tru se află în Pavi­li­o­nul C al spi­ta­lu­lui, eta­jul 2, iar pacien­ții din Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te, care doresc să ape­le­ze la ser­vi­ci­i­le medi­ca­le ale dom­nu­lui doc­tor psi­hia­tru, o pot face con­tra-cost, evi­tând, ast­fel, depla­sa­rea până la Con­stan­ța, pen­tru con­sul­ta­ții. Pe aceas­tă cale, con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui și cole­gii noi­lor medici, le urea­ză aces­to­ra bun venit și mult suc­ces în acti­vi­ta­te!


Man­ga­lia News, 10.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply