Reorganizare masivă la MAI | Schimbarea numelui Poliţiei Române și înființarea Poliției Animalelor

0
423

Con­form infor­ma­ți­i­lor trans­mi­se de Mar­cel Vela, pro­iec­tul de reor­ga­ni­za­re a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, care pre­ve­de înfi­inţa­rea Poli­ţi­ei Ani­ma­le­lor, va fi făcut public în urmă­toa­re­le săp­tămâni. Pro­iec­tul res­pec­tiv face refe­ri­re și la schim­ba­rea nume­lui Poli­ţi­ei Româ­ne în Poli­ţia Naţio­na­lă.

Mar­cel Vela a pre­ci­zat, cu pri­le­jul unui eve­ni­ment de pre­zen­ta­re a noi­lor achi­zi­ţii pen­tru Poli­ţie, că pro­iec­tul de reor­ga­ni­za­re a minis­te­ru­lui a fost în con­sul­ta­re publi­că în ianu­a­rie, fiind pri­mi­te pes­te 400 de pro­pu­neri de la sin­di­ca­te, cor­pul ofi­ţe­ri­lor din MAI, ONG-uri, ata­şa­ţi pe Afa­ceri inter­ne.

Con­ti­nu­a­rea, în capital.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply