Premii pentru oamenii teatrului constănțean. Trofeul Gopo „Tânără speranţă” și „Trofeul Gopo pentru întreaga carieră”, au venit la Constanța

0
286

Cătă­li­na Mihai, actri­ță a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, a câști­gat ieri Pre­mi­ul GOPO, la sec­țiu­nea „Tână­ră spe­ranţă”, pen­tru rolul omo­nim din fil­mul HEIDI, în regia lui Cătă­lin Mitu­les­cu, în care joa­că ală­tu­ri de Ghe­or­ghe Visu, şi el nomi­na­li­zat la secţiu­nea „Cel mai bun actor într-un rol prin­ci­pal”. Pen­tru inter­pre­ta­rea aces­tui rol, Cătă­li­na Mihai a fost nomi­na­li­za­tă și la pre­mi­ul pen­tru „Cea mai bună actri­ță într-un rol prin­ci­pal”.

Cătă­li­na Mihai s‑a năs­cut la Hârşo­va, în 1997 și a absol­vit licen­ța la Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Artă Tea­tra­lă și Cine­ma­to­gra­fi­că „I.L.Caragiale” (UNATC), fiind, în pre­zent, stu­den­tă în anul al doi­lea de mas­ter, la ace­eași uni­ver­si­ta­te. Este una din­tre cele mai noi şi mai tine­re actri­ţe ale Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa și poa­te fi văzu­tă pe sce­nă în cea mai recen­tă pre­mie­ră, „Tar­tu­ffe”, dar și în urmă­toa­re­le, „Meci­ul de come­die” și „Doi tineri din Vero­na”.

Bucu­ria noas­tră a fost dub­la­tă de fap­tul că acto­rul Vir­gil Andries­cu a pri­mit Tro­fe­ul GOPO pen­tru întrea­ga carie­ră. Vir­gil Andries­cu şi‑a petre­cut aproa­pe întrea­ga via­ţă pe sce­na tea­tru­lui nos­tru, jucând între anii 1965 şi 2000, cu o între­ru­pe­re de câte­va sta­giuni, când a jucat la tea­trul Giu­leşti din Bucu­rești.

Secre­ta­rul lite­rar al Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa, regre­ta­ta Geor­ge­ta Măr­to­iu, scria des­pre Gil Andries­cu, în volu­mul Tha­lia Ex Pon­to: „Fru­mos şi cu un aer de băr­bă­ţie agre­si­vă, dar şi foar­te talen­tat şi ambi­ţi­os, aş zice că a fost şi a rămas până târ­ziu un veri­ta­bil sex sim­bol, rea­li­zând, în vari­a­te şi ori­gi­na­le chi­puri, o gale­rie de juni pri­mi şi amo­rezi, unul mai cuce­ri­tor decât altul”.

În cine­ma a debu­tat în 1968, în copro­duc­ția româ­no-maghia­ră, regi­za­tă de Káro­ly Makk, „Fru­moa­se­le vacan­țe”, acu­mulând în pal­ma­res, de‑a lun­gul cari­e­rei, pes­te 30 de roluri, din care șase prin­ci­pa­le, în fil­me artis­ti­ce de lung­me­traj, și alte pes­te 30 de roluri, din care șap­te prin­ci­pa­le, în fil­me de tele­vi­ziu­ne. A cola­bo­rat cu regi­zori con­sa­crați pre­cum Andrei Bla­ier, Mir­cea Vero­iu, Nico­lae Măr­gi­nea­nu, Ser­giu Nico­la­es­cu, Lucian Pin­ti­lie, Dan Piţa și Nae Caran­fil.

Pre­mi­i­le GOPO sunt decer­na­te anu­al şi recom­pen­sea­ză cele mai impor­tan­te rea­li­zări cine­ma­to­gra­fi­ce națio­na­le din cur­sul anu­lui pre­ce­dent. (Direc­tor gene­ral al TSC, Erwin Șim­șen­sohn).


Man­ga­lia News, 01.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply