Ilinca Teodoriu, proprietar de pensiune în Vama Veche: ”Anul ăsta, fiecare este pe barba lui!”

0
350

Bună, sunt Ilin­ca și am o casă de vacan­ță la mare. Hmm, refor­mu­lez. Bună, sunt Ilin­ca și am avut o casă de vacan­ță la mare pe care am vândut‑o, iar acum dețin un fru­mos șan­ti­er în Vama Veche. Evi­dent, în pro­iec­ți­i­le mele de anul tre­cut când am decis să mă extind, în sezo­nul 2020 casa era fina­li­za­tă și func­țio­na că o mică făbri­cu­ță, ceas! Frâ­nă, madam! Via­ța bate fil­mul, pen­tru că în Uni­ver­sul nos­tru colec­tiv a apă­rut SARS-COV‑2.

Ei bine, fac par­te din cate­go­ria celor care s‑au spe­ri­at. Nu nea­pă­rat de inten­si­ta­tea viru­su­lui, deși infor­ma­ți­i­le erau teri­bi­le. M‑am spe­ri­at de posi­bi­li­ta­tea unui con­tact cu vre­un spi­tal din Româ­nia, unde, chiar și în vre­muri nor­ma­le, sis­te­mul PCR (pile, cunoș­tin­țe și rela­ții) face dife­ren­ța între via­ță și moar­te. Păi acum, pe cine să suni să te aju­te, când Covi­du­țul zăpă­ceș­te un sis­tem întreg? Așa­dar, am ascul­tat “reco­man­dă­ri­le”.

Am sis­tat lucră­ri­le, pen­tru că în con­struc­ții, nu poți să nu inte­rac­țio­nezi zil­nic cu zeci de oameni. Și atunci când reno­vezi o gar­so­nie­ră, meș­te­ri­că te tri­mi­te de 100 de ori pe dru­muri pen­tru un șurub de care are nea­pă­ra­tă nevo­ie. Gân­diți-vă cum este la o casă, con­stru­i­tă de la zero. Da, dom’le. Să ne pro­te­jăm. Pe noi, pe cei­lalți. Să fim res­pon­sa­bili! O fra­ie­ră cu pam­pon. Asta am fost!

Țînând cont că eram bom­bar­dați cu infor­ma­ții dure, un om rațio­nal ia în cal­cul REGULI, INTERDICȚII, OBLIGAȚII NOI, AMENZI. În min­tea mea era impo­si­bil ca lucru­ri­le să func­țio­ne­ze la fel că în anii pre­ce­denți. ZĂU??? Pri­mul șoc: Rusa­li­i­le! Adi­că stăm 2 luni în case, ne hră­nim cu spe­ran­ța că pro­iec­te­le se vor deblo­ca, ape­lăm la eco­no­mii și reîn­vă­țăm să facem cior­bă din doi car­tofi și un morcov.Și ……..vin Rusa­li­i­le! Văle­leu, nei­ca! Vara lui 2019 s‑a revăr­sat pe uli­țe­le și pla­je­le din Vama Veche. Nici picior de “mili­ție”, nicio res­tric­ție, NI-MIC! Liber­ta­te, dans și bună dispoziție!

Figu­ra s‑a repe­tat și în wee­kend-uri­le urmă­toa­re, așa că ajungi să te întrebi dacă nu cum­va ești tu nebun și ai dezvol­tat o para­no­ia indi­vi­du­a­lă. Ba, oare doar fil­mul meu are viru­sul asta inte­grat? Am pri­e­te­ni care au pen­siuni. Func­țio­na­le ☺ Cu toții s‑au stre­sat. Să pună afi­șe, să gân­deas­că un cir­cu­it al turiș­ti­lor fără mul­te inte­rac­țiuni, să monte­ze devi­ce-uri pen­tru dez­in­fec­tant, să închi­dă foi­șoa­re­le, să supli­men­te­ze ser­vi­ci­i­le de cură­țe­nie… etc. Alții, cu pla­je, au regân­dit sche­ma pen­tru pro­soa­pe și șez­lon­guri, au inven­tat roa­ta și sis­te­mul de reze­vari, au sis­tat ser­vi­cii unde nu se putea garan­ta dez­in­fec­ta­tul obiec­te­lor. Mă rog, fie­ca­re a făcut ce a con­si­de­rat că este necesar.

La câr­ci­umi, la fel: 4 la masă, taca­muri de uni­că folo­sin­ță, fără oli­vi­e­re. Bea­ch-bar-uri­le au adus per­so­nal supli­men­tar la intra­re, au anun­țat că nu se intră pes­te capa­ci­ta­tea loca­lu­lui.  Abso­lut nor­mal, de alt­fel, să iei aces­te măsuri.  Dar, ce te faci cu tău­ne­le, turis­tul român. Care nu numai că nu apre­cia­ză, dar te ia și la miș­to, că ești un fri­cos și că știe el mai bine că nu exis­tă niciun virus și că totul este doar o teo­rie a conspirației.

Da, sigur, depin­de de fie­ca­re să îți pre­țu­ias­că sănă­ta­tea. Și pe cei dragi! Dar, unde ești tu, boss — pre­mi­er, minis­tru de inter­ne, pre­fect -, să vezi că în sta­țiu­nea tine­re­tu­lui, care nu a fost scoa­să din har­ta Româ­ni­ei și nici a inter­ne­tu­lui — lumea își face de cap? Sau cum­va cre­deți că agen­ții eco­no­mici au for­ță să țînă piept sin­guri unui puhoi? Auto­ri­tă­ți­le loca­le au încer­cat. Au dema­rat o cam­pa­nie de infor­ma­re: NO MORE FREE HUGS, cu alte cuvin­te: PĂSTRAȚI DISTANȚA! Nu știu dacă va func­țio­na, dar măcar este un început.

Aten­ție, nu con­test că vara se fac bani și că pen­tru un biz­nis este extra­or­di­nar să ai cli­enți. Nu con­test că sunt și pro­pri­e­tari de pen­siuni, câr­ci­umi sau alte loca­ții pen­tru care viru­sul este o “făcă­tu­ră” și banul con­tea­ză mai mult. Con­test în schimb lip­sa de impli­ca­re a auto­ri­tă­ți­lor cen­tra­le care ges­tio­nea­ză aceas­tă cri­ză. Și, da, con­test și decla­ra­ți­i­le unor mimo­ze din Guvern care sus­țîn că Poli­ția nu s‑a orga­ni­zat corect pen­tru sezo­nul esti­val! Hai, pe bune! Dis­cu­tăm oare de ace­eași Poli­ție care a amen­dat bătrâni pen­tru că s‑au oprit să-și tra­gă sufle­tul pe o ban­că? Sau care ne‑a păzit, mai ceva ca la lagăr, să nu cum­va să res­pi­răm greșit timp de două luni? Păi și cum mama dra­cu, par­don de expri­ma­re, nu s‑au orga­ni­zat pen­tru vara, când se știe clar că lumea o să umble la mare?

Și, în plus, să mă scu­zați, vă rog. De când se orga­ni­zea­ză for­țe­le de ordi­ne fără de ordi­ne de la supe­ri­ori? Ei uite că asta nu mai înțe­leg! Parol… Așa­dar, păre­rea unui pro­pri­e­tar de pen­siu­ne, care are și muta­ție pe bule­tin în Vama Veche este că anul asta – fie­ca­re este pe bar­ba lui! Desi­gur, că urmea­ză con­troa­le, amenzi și alte reguli. Și asta, în para­lel cu anun­țuri mor­bi­de emi­se de un Grup de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că depă­șit și depar­te de a fi conec­tat la realitate. 

Pe scurt, sca­pă cine poa­te. Nu am niciun regret că anul aces­ta nu sunt gaz­dă pe lito­ral, deși, recu­nosc cin­stit că turiș­tii mei chiar au fost tare miș­to tot tim­pul și sigur ar fi făcut o figu­ră fru­moa­să și în vara lui 2020. La capi­to­lul asta, chiar mă bucur că nu am des­chis. Pen­tru că ne-am fi pupat, ne-am fi strâns în bra­țe și am fi tre­cut pes­te “reco­man­dă­ri­le” sezo­nu­lui. Poa­te e mai bine așa. Ne reîn­tâl­nim in 2021, când o să avem lec­ți­i­le făcu­te, sau măcar antre­na­ment în acest sece­na­riu de film SF.

Citiți arti­co­lul inte­gral AICI.

Pe Ilin­ca o găsiți aici: https://www.facebook.com/ilinca.teodoriu


Man­ga­lia News, 06.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply