Freidorf, Timișoara, rădăcinile unei legende: Johnny Weissmuller

0
283

Frei­dorf, Timi­șoa­ra, rădă­ci­ni­le unei legen­de: Joh­n­ny Weissmuller.

Înce­pând cu anul 1951, satul Frei­dorf a deve­nit car­ti­e­rul Frei­dorf al Timi­șoa­rei, iar aco­lo s‑a năs­cut — la 2 iunie, 1904 — legen­da spor­tu­lui și fil­mu­lui ame­ri­can Joh­n­ny Wei­ss­mul­ler, părin­ții săi fiind Peter Wei­ss­mul­ler și Eli­sa­be­th Kersch. 

În jurul cele­bri­tă­ți­lor exis­tă întot­dea­u­na aura unor legen­de. Dato­ri­tă cele­bri­tă­ții sale în lumea spor­tu­lui și fil­mu­lui Jakob Stei­ge­rwal* îl numeș­te cel mai cunos­cut ame­ri­can des­cen­dent al șva­bi­lor dunăreni.

În ”Con­tri­bu­ții docu­men­ta­re ine­di­te refe­ri­toa­re la fami­lia și acti­vi­ta­tea lui Joh­n­ny Wei­ss­mul­ler” (1904 — 1984), cer­ce­tă­to­rul Sorin For­țiu adu­ce cla­ri­fi­cări impor­tan­te la locul naș­te­rii și la nume­le său.

A înce­put să înoa­te la reco­man­da­rea medi­cu­lui, dar curând acea­să reco­man­da­re de for­ti­fi­ca­re a orga­nis­mu­lui se va trans­for­ma în per­for­man­ță spor­ti­vă. Pen­tru a par­ti­ci­pa la com­pe­ti­ții spor­ti­ve în Euro­pa și a nu avea pro­ble­me în obți­ne­rea unui pașa­port ame­ri­can, el a “adop­tat” bio­gra­fia fra­te­lui său Peter (Jr.), năs­cut în ora­șul Win­d­ber, Pennsylvania. 

Cum Joh­n­ny nu a decla­rat nici­o­da­tă în public că s‑a năs­cut în satul Frei­dorf din Banat, cum pen­tru a obține și bene­fi­cii lega­te de asi­gu­ră­ri­le soci­a­le și‑a schim­bat din nou bio­gra­fia, con­clu­zia cer­ce­tă­to­ru­lui Sorin For­țiu este una aproa­pe neve­ro­si­mi­lă. Deși a câști­gat de cinci ori meda­lia de aur pen­tru Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, la Jocu­ri­le Olim­pi­ce din 1924–1924, Joh­n­ny Wei­ss­mul­ler nu a fost nici­o­da­tă, din punct de vede­re legal, cetă­țean american.

Carie­ra sa cine­ma­to­gra­fi­că (34 de fil­me între 1932 și 1976) l‑a impus drept pri­mul Tar­zan din fil­me­le sono­re și este con­si­de­rat, încă și azi, cel mai bun Tar­zan din isto­ria cinematografiei. 

Joh­n­ny Wei­ss­mul­ler a fost un erou nu doar pe ecran, ci și în via­ța de zi cu zi. În 1927, o puter­ni­că furt­u­nă s‑a dez­lăn­țu­it pe Lacul Michi­gan, iar vapo­rul Favo­ri­te a fost sur­prins în larg și s‑a răs­tur­nat. Din 71 de pasa­geri, 27 vor muri îne­cați. Joh­n­ny, care împre­u­nă cu fra­te­le său se antre­nau pe lac pen­tru mara­to­nul anu­al de trei mile din Chi­ca­go, s‑a scu­fun­dat în repe­ta­te rân­duri în ape­le tur­bu­len­te și a reu­șit să sal­veze 20 de copii și adulți, din care au supra­vie­țu­it 11. Pes­te ani, în 1962, pri­mea o emo­țio­nan­tă scri­soa­re de mul­țu­mi­re de la unul din­tre supra­vie­țu­i­tori. Dova­dă că, deși mai rar, ero­ii nu se nasc doar în stu­di­o­u­ri­le de la Holywood.

Ioan Iacob, Bucu­rești, iulie 2020.

Citiți și: Pri­mul om de pe pla­ne­tă care a îno­tat 100 m sub un minut a fost… din Banat! FOTO+VIDEO


Man­ga­lia News, 10.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply