Consultări cu mediul de afaceri pe tema accesării fondurilor europene pentru relansare economică, la MEEMA 

0
237

Secre­ta­rii de stat Liviu Rogo­ji­na­ru şi Danie­la Nico­les­cu au avut, mier­curi, o nouă run­dă de con­sul­tări cu repre­zen­tan­ții mediu­lui de afa­ceri pe tema acce­să­rii sche­me­lor de spri­jin pen­tru com­pa­ni­i­le afec­ta­te de cri­za pro­vo­ca­tă de pan­de­mia de coro­na­vi­rus. La dis­cu­ții au par­ti­ci­pat secre­ta­rul de stat în MEEMA Emil-Răzvan Pîr­jol şi secre­ta­rul de stat în cadrul Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor, Infras­truc­tu­rii şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor, Dra­goş Pre­da.

Dis­cu­ți­i­le s‑au axat pe iden­ti­fi­ca­rea codu­ri­lor CAEN afec­ta­te de pan­de­mie și pe sta­bi­li­rea con­di­ți­i­lor de eli­gi­bi­li­ta­te pen­tru acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le alo­ca­te pen­tru repor­ni­rea acti­vi­tă­ții IMM-uri­lor, capi­tal de lucru și inves­ti­ții.

Secre­ta­rul de stat Liviu Rogo­ji­na­ru a pre­zen­tat celor pre­zenți cele trei pro­gra­me pro­pu­se de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri.

Fir­me­le care nu au avut anga­jați vor pri­mi gran­turi în valoa­re de 100 mili­oa­ne de euro,  alte 350 mili­oa­ne de euro vor mer­ge spre com­pa­ni­i­le din dome­ni­i­le cele mai afec­ta­te de cri­ză și 550 mili­oa­ne de euro se vor îndrep­ta spre com­pa­ni­i­le care vor să inves­teas­că în repor­ni­rea pro­duc­ți­ei. Este o șan­să pen­tru fir­me­le româ­nești de a reve­ni pe pia­ță şi a răs­pun­de noi­lor rea­li­tăți eco­no­mi­ce, de ace­ea e impor­tant ca sele­cţia să fie una corec­tă, iar fon­du­ri­le să fie acce­sa­te cât mai rapid şi mai efi­cient”, a trans­mis ofi­ci­a­lul MEEMA.

În acest con­text, secre­ta­rul de stat Liviu Rogo­ji­na­ru a infor­mat şi des­pre cele­lal­te pro­gra­me pen­tru com­pa­nii: Star-Tech Inno­va­tion (Noul pro­gram Start — UP) şi pro­gra­mul pen­tru Come­rţ, o edi­ţie actu­a­li­za­tă care are în vede­re spri­ji­ni­rea reta­i­le­ri­lor a căror acti­vi­ta­te a fost afec­ta­tă pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță şi aler­tă.

Tot­o­da­tă, secre­ta­rul de stat Danie­la Nico­les­cu a amin­tit și des­pre pro­iec­tul aflat încă în lucru între MEEMA, Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne și Auto­ri­ta­tea pen­tru Digi­ta­li­za­rea Româ­ni­ei, prin care se urmă­reș­te digi­ta­li­za­rea IMM-uri­lor prin ofe­ri­rea de vou­che­re pen­tru achi­zi­ția unor ser­vi­cii IT, finan­ța­te din fon­duri euro­pe­ne, prin care între­prin­de­ri­le mici și mij­lo­cii româ­nești să ajun­gă să fie cât mai com­pe­ti­ti­ve într‑o eco­no­mie tot mai digi­ta­li­za­tă.

Repre­zen­tan­ții mediu­lui de afa­ceri au trans­mis pro­pu­neri pen­tru acor­da­rea aces­tor fon­duri, care vor fi ana­li­za­te în cadrul con­sul­tă­ri­lor în deru­la­re din­tre Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri, Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne şi Comi­sia Euro­pea­nă. Banii pen­tru aces­te pro­gra­me de spri­jin pro­vin din fon­duri euro­pe­ne din exer­ci­ţi­ul finan­ci­ar 2014–2020, ceea ce adu­ce cu sine oport­u­ni­ta­tea acce­să­rii și folo­si­rii lor în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, până la fina­lul anu­lui 2020.

* * * * *

Gran­turi de spri­jin pen­tru repor­ni­rea între­prin­de­ri­lor, capi­tal de lucru și inves­ti­ții

Ø  Gran­turi de spri­jin pen­tru microîn­tre­prin­deri:

o   Valoa­re grant: 2000 Euro/SRL fără sala­ri­ați; Toa­te dome­ni­i­le; Chel­tu­ieli: sto­curi, dato­rii fur­ni­zori, chi­rii, uti­li­tăți; Număr bene­fi­ci­ari: 50.000; Buget: 100 mil. euro

Ø  Capi­tal de lucru pen­tru repor­ni­rea acti­vi­tă­ți­lor eco­no­mi­ce pen­tru IMM-uri:

o Valoa­re grant: max. 125.000 Euro; Dome­nii: HoRe­Ca, turism, trans­por­turi, eve­ni­men­te; Chel­tu­ieli: sto­curi, dato­rii fur­ni­zori, echi­pa­men­te; Buget: 350 mil. euro.

Ø  Gran­turi pen­tru inves­ti­ții și pen­tru recon­ver­sia eco­no­mi­că a IMM-uri­lor:

o Valoa­re grant: 50.000 – 200.000 Euro; Dome­nii: Indus­tria sani­ta­ră, far­ma­ce­u­ti­că, ali­men­ta­ră, auto, IT, ener­gie, con­struc­ții, trans­port, turism, con­fec­ții; Chel­tu­ieli: pro­duc­ție, achi­zi­ția de echi­pa­men­te, uti­la­je, teh­no­lo­gii; Buget: 550 mil. euro.


Man­ga­lia News, 03.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply