Bacalaureat iunie 2020 — Rezultate finale la nivelul județului Constanța

0
163

59,27% rata de pro­mo­va­re în pri­ma sesiu­ne a exa­me­nu­lui de Baca­la­u­re­at 2020 (după solu­țio­na­rea con­tes­ta­ți­i­lor), la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța.

Rata de pro­mo­va­re (absol­venți din pro­mo­ția curen­tă și din pro­mo­ți­i­le ante­ri­oa­re), înre­gis­tra­tă la sesiu­nea iunie-iulie 2020 a exa­me­nu­lui națio­nal de Baca­la­u­re­at, la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, fără eta­pa spe­cia­lă, după solu­țio­na­rea con­tes­ta­ți­i­lor, este de 59,27%. Pen­tru pro­mo­ția curen­tă, rata de pro­mo­va­re este de 69,17%, iar pen­tru pro­mo­ți­i­le ante­ri­oa­re de 23,17%.

Ast­fel, din tota­lul celor 5775 de can­di­dați pre­zenți, au pro­mo­vat 3423 de can­di­dați: 3135 can­di­dați apar­țin pro­mo­ți­ei 2020, iar 288 pro­vin din pro­mo­ți­i­le ante­ri­oa­re.

Din­tre cei 6092 de can­di­dați înscriși, s‑au pre­zen­tat 5775 de can­di­dați (4532 de can­di­dați din pro­mo­ția curen­tă, res­pec­tiv 1243 de can­di­dați din pro­mo­ți­i­le ante­ri­oa­re).

Nota mini­mă de pro­mo­va­re, pen­tru fie­ca­re pro­bă, este 5, iar media fina­lă pen­tru pro­mo­va­rea exa­me­nu­lui este cel puțin 6. Pro­cen­tul de pro­mo­va­re s‑a cal­cu­lat din tota­lul can­di­da­ți­lor pre­zenți, inclu­zând în aceas­tă cate­go­rie și can­di­da­ții eli­mi­nați.

Luni, 6.07.2020, debu­tea­ză eta­pa spe­cia­lă a exa­me­nu­lui de baca­la­u­re­at 2020, eta­pă pen­tru care s‑au înscris 2 absol­venți ai cla­sei a XII‑a (unul din loca­li­ta­tea Coba­din și unul din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța). Luni se va des­fă­șu­ra pro­ba scri­să la Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă, marți, 7 iulie, pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui, iar mier­curi, 8 iulie, va avea loc pro­ba la ale­ge­re a pro­fi­lu­lui și spe­cia­li­ză­rii.

Pri­me­le rezul­ta­te vor fi afi­șa­te vineri, 12 iulie, până la ora 12.00.

Exa­me­nul de baca­la­u­re­at repre­zin­tă o pri­mă ima­gi­ne a absol­ven­tu­lui în direc­ția iden­ti­fi­că­rii par­cur­su­lui pro­fe­sio­nal vii­tor. Acest par­curs tre­bu­ie să repre­zin­te o core­la­re rea­lă a capa­ci­tă­ți­lor și apti­tu­di­ni­lor indi­vi­du­a­le cu rezul­ta­te­le obți­nu­te, pre­cum și cu pro­iec­ția în carie­ră. Îi feli­ci­tăm pe can­di­da­ții care au obți­nut note foar­te bune și le dorim suc­ces celor care inten­țio­nea­ză să se pre­zin­te la exa­men, în sesiu­ni­le vii­toa­re, a afir­mat Anca-Iuli­a­na Dra­go­mir, pre­șe­din­te­le Comi­si­ei Jude­țe­ne de Baca­la­u­re­at Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 06.07 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele