Anca Mizumschi — Oameni învinși

0
265

Măr­tu­ri­sesc, nu am jucat nici­o­da­tă lap­te gros în cur­tea din spa­te­le șco­lii, pen­tru că era un joc rezer­vat cu pre­pon­de­ren­ță băie­ți­lor, dar am sim­țit că dacă nu scriu tex­tul aces­ta, o par­te din mine va rămâ­ne pen­tru tot­dea­u­na în umbră…

Oameni învinși

De când m‑am mutat în Ame­ri­ca, am încer­cat să coop­tez cât mai mulți oameni, cu care să fac pro­iec­te care să aju­te Româ­nia. Unii au răs­puns afir­ma­tiv și entu­zi­ast, drept dova­dă că acum am o emi­siu­ne la o tele­vi­ziu­ne onli­ne româ­neas­că, Arca TV, alții mi-au răs­puns tex­tu­al: “Băi, Anca, nu vreau să îmi mai aduc amin­te, îmi face rău. Acum tră­iesc aici”. Rea­l­ly?

Ce îți face exact rău? Cior­ba de peri­șoa­re de la buni­ca ? Bara de covoa­re din spa­te­le blo­cu­lui unde te-ai jucat când erai mic? Lap­te­le gros de după ore din cur­tea șco­lii gene­ra­le? Fap­tul că ai făcut în ordi­ne cro­no­lo­gi­că: o școa­lă pri­ma­ră, gim­na­zi­a­lă, liceu, facul­ta­te, abso­lut gra­tu­it? Sau poa­te diri­ga? Sau poa­te lice­ul indus­tri­al? Cico și euge­nia cu cre­ma roz? Absol­vi­rea facul­tă­ții? O mese­rie?

Și mie îmi fac rău foar­te mul­te lucruri. În pri­mul rând, îmi face rău corup­ția, apoi sără­cia, min­ciu­na, inver­sa­rea ierar­hi­ei valo­ri­lor, mize­ria mora­lă, din nou sără­cia în spi­rit și trup, apoi vio­len­ța în fami­lie și pe stra­dă, apoi din nou corup­ția și min­ciu­na. Dar nu le las. Pen­tru că dacă le las să exis­te și admit că nu se mai poa­te face nimic, că nu mai vreau să știu de ele, într‑o zi, și ziua ace­ea vine pen­tru fie­ca­re în plan per­so­nal, cu cer­ti­tu­di­ne, am să admit că sunt un om învins.

Și cine pe lumea asta ar vrea să tră­i­as­că pre­cum un învins?

Anca Mizum­schi, iulie 2020.

MN: Vă invi­tăm să intrați și pe Rețe­te Cool­tu­ra­le, Arca TV, ca să vedeți emi­siu­nea cul­tu­ra­lă rea­li­za­tă de Anca Mizum­schi. Des­pre poe­ta și scri­i­toa­rea Anca Mizum­schi, puteți citi AICI mai mul­te arti­co­le publi­ca­te cu drag de Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 18.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply