4034 absolvenţi ai clasei a VIII‑a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, anul școlar 2020–2021, la nivelul județului Constanța

0
211

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei și Cer­ce­tă­rii a publi­cat, vineri, 10 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, rezul­ta­te­le repar­ti­ză­rii com­pu­te­ri­za­te în învă­ţămân­tul liceal de stat a absol­venţi­lor cla­sei a VIII‑a. 

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța au fost repar­ti­zați 4034 elevi în învă­țămân­tul liceal de stat, din­tre care 2096 can­di­dați la fili­e­ra teo­re­ti­că și 1941 can­di­dați la fili­e­ra teh­no­lo­gi­că.

Au fost admiși în eta­pe ante­ri­oa­re repar­ti­ză­rii com­pu­te­ri­za­te:

· 377 de elevi la spe­cia­li­zări voca­ţio­na­le;

· 120 de elevi în învă­ţămân­tul mili­tar;

· 75 de elevi pe locu­ri­le spe­ci­a­le rezer­va­te can­di­da­ţi­lor de etnie rro­mă;

· 21 de elevi cu cerin­țe edu­ca­țio­na­le spe­ci­a­le.

În total, au fost com­ple­ta­te 4265 opțiuni, 8 can­di­dați au fost admiși cu media gene­ra­lă 10.

Con­form calen­da­ru­lui admi­te­rii în învă­țămân­tul liceal de stat, în peri­oa­da 13–20 iulie can­di­da­ții vor depune/transmite dosa­re­le de înscri­e­re la secre­ta­ri­a­te­le lice­e­lor în care au fost admiși. În zile­le de 22, 23 și 24 iulie, comi­sia judeţea­nă de admi­te­re va rezol­va toa­te cazu­ri­le spe­ci­a­le apă­ru­te după eta­pa de repar­ti­za­re com­pu­te­ri­za­tă.

231 de elevi nu au fost repar­ti­za­ţi, deo­a­re­ce nu au com­ple­tat sufi­cien­te opţiuni care să le per­mi­tă înca­dra­rea într‑o uni­ta­te de învă­ţământ liceal. Aceş­tia vor intra în urmă­toa­rea eta­pă de admi­te­re (24 iulie – 3 august 2020), ală­tu­ri de absol­ven­ții cla­sei a VIII‑a repar­ti­za­ţi com­pu­te­ri­zat în pri­ma eta­pă de admi­te­re, dar care nu şi-au depus dosa­re­le de înscri­e­re în ter­men, de can­di­da­ţii care nu au par­ti­ci­pat şi de absol­venţii cla­sei a VIII‑a care nu au susţi­nut Eva­lu­a­rea Naţio­na­lă.

Repar­ti­za­rea se face con­form unei pro­ce­duri sta­bi­li­te de către comi­sia de admi­te­re judeţea­nă, publi­ca­tă pe site-ul Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța şi comu­ni­ca­tă uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ până la data de 24 iulie 2020.


Man­ga­lia News, 13.07.2020. (sur­sa: ISJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply