Proiectul ”Eu și viitorul meu!” a oferit elevilor din peste 100 de școli și licee acces gratuit la o platformă interactivă de învățare

0
217

Pro­iec­tul ”Eu și vii­to­rul meu!”, ini­țiat de Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia și sus­ți­nut finan­ci­ar de OMV Petrom (prin pro­gra­mul RO SMART în Țara lui Andrei), a impli­cat pes­te 200 de pro­fe­sori și 13.000 de elevi de gim­na­ziu și liceu în acti­vi­tăți edu­ca­țio­na­le pe o plat­for­mă inte­rac­ti­vă (hybrid/blended lear­ning).

Par­ti­ci­pan­ții din pes­te 100 de insti­tu­ții de învă­țământ din 13 jude­țe*, atât din medi­ul urban, cât și mic urban și rural, au avut posi­bi­li­ta­tea de a uti­li­za efi­cient teh­no­lo­gia în edu­ca­ție, par­cur­gând 3 modu­le Juni­or Achi­e­ve­ment prac­ti­ce, pe teme de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă, finan­ci­a­ră și orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă. Ele­vii au des­co­pe­rit pas cu pas dife­ri­te con­ți­nu­turi noi: ini­ți­e­rea și con­du­ce­rea unei afa­ceri, cum pot eco­no­mi­si și chel­tui inte­li­gent banii, ale­ge­rea unei pro­fe­sii în func­ție de inte­re­se­le, valo­ri­le și abi­li­tă­ți­le per­so­na­le.

După deru­la­rea acti­vi­tă­ți­lor edu­ca­țio­na­le, pe par­cur­sul anu­lui șco­lar 2019–2020, atât în cla­să, cât și onli­ne, uti­li­zând în para­lel mate­ri­a­le în for­mat tipă­rit și resur­se digi­ta­le, cele mai acti­ve școli vor fi pre­mi­a­te cu echi­pa­men­te pen­tru învă­ța­rea onli­ne, în valoa­re tota­lă de 72.000 Ron, pen­tru moder­ni­za­rea spa­ți­i­lor de învă­ța­re. Lis­ta șco­li­lor pre­mi­a­te poa­te fi con­sul­ta­tă pe pagi­na pro­iec­tu­lui aici.

În ulti­mii 7 ani, OMV Petrom a sus­ți­nut oame­nii cu inți­a­ti­vă și a finan­țat pes­te 100 de pro­iec­te care au adus schim­bări în  edu­ca­ție, pro­tec­ția mediu­lui și dezvol­ta­re comu­ni­ta­ră, prin com­pe­ti­ții anu­a­le națio­na­le de pro­iec­te. RO SMART este una din­tre aces­te com­pe­ti­ții în care  pro­iec­tul „Eu si vii­to­rul meu!” a fost decla­rat câști­gă­tor, ală­tu­ri de alte 10 pro­iec­te. Aștep­tăm rezul­ta­te con­cre­te și dura­bi­li­ta­te, pen­tru o edu­ca­ție mai bună a tine­ri­lor din Româ­nia”. – echi­pa de pro­iect, RO SMART OMV Petrom.

Pro­fe­so­rii au apre­ciat că acti­vi­tă­ți­le din pro­iec­tul Eu și vii­to­rul meu! i‑au aju­tat pe elevi să:

· înțe­lea­gă mai bine legă­tu­ra din­tre rolul șco­lii și pre­gă­ti­rea pen­tru pro­vo­că­ri­le vie­ții rea­le, con­ști­en­ti­zând valoa­rea edu­ca­ți­ei pen­tru vii­tor;

· iden­ti­fi­ce moda­li­tă­ți­le prin care își pot dezvol­ta anu­mi­te cunoș­tin­țe și abi­li­tăți nece­sa­re pen­tru o vii­toa­re meserie/profesie;

· exer­se­ze abi­li­tă­ți­le nece­sa­re dezvol­tă­rii per­so­na­le şi pro­fe­sio­na­le, inclu­siv pe cele digi­ta­le, prin dife­ri­te exer­ci­ții, apli­ca­ții, stu­dii de caz, tes­te de auto-eva­lu­a­re.

Pro­iec­tul Eu și vii­to­rul meu! a însem­nat pen­tru mine și ele­vii mei o nouă pro­vo­ca­re, adu­când con­ți­nu­turi și meto­de noi, inte­rac­ti­ve, spre explo­ra­re într‑o manie­ră sti­mu­la­ti­vă. Plat­for­ma vine în întâm­pi­na­rea nevo­i­lor actu­a­le ale copi­i­lor, ale căror abi­li­tăți digi­ta­le tre­bu­ie exer­sa­te, îmbu­nă­tă­ți­te și com­ple­ta­te cu ati­tu­dini antre­pre­no­ri­a­le. Acti­vi­tă­ți­le lucra­te de elevi dezvol­tă com­pe­ten­țe și apti­tu­dini per­so­na­le, de comu­ni­ca­re și soci­a­le. Posi­bi­li­ta­tea de lucru indi­vi­du­al și în echi­pă, la școa­lă sau aca­să repre­zin­tă un bene­fi­ciu adus ele­vi­lor care își doresc o abor­da­re în ritm pro­priu a mate­ri­a­le­lor. Ne bucu­răm împre­u­nă de o nouă eră a învă­ță­rii!” – pro­fe­sor Cole­gi­ul Națio­nal Spi­ru Haret, Tecuci.

Des­pre pro­iec­tul Eu și vii­to­rul meu!

Acti­vi­tă­ți­le edu­ca­țio­na­le din pro­iect s‑au deru­lat sub îndru­ma­rea pro­fe­so­ri­lor, pe baza kit-ului JA pri­mit gra­tu­it (ghid pro­fe­sor, manu­a­le elevi, auxi­li­a­re didac­ti­ce, resur­se digi­ta­le și acces la plat­for­mă) în insti­tu­ții de învă­țământ din jude­țe­le Argeș, Bacău, Bihor, Brăi­la, Buzău, Con­stan­ța, Dâm­bo­vi­ța, Dolj, Galați, Pra­ho­va, Sălaj, Tele­or­man, Vran­cea.

Des­pre Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia

Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia este o orga­ni­za­ţie non-pro­fit, având ca misiu­ne dezvol­ta­rea în Româ­nia a pro­gra­me­lor inter­na­ţio­na­le JA de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă, eco­no­mi­că, finan­ci­a­ră, orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, sănă­ta­te şi via­ţă acti­vă şi dezvol­ta­rea abi­li­tă­ţi­lor pen­tru via­ţă. 40 de ţări din Euro­pa şi pes­te 100 de ţări din toa­tă lumea deru­lea­ză pro­gra­me­le JA. În Româ­nia, aces­tea sunt urma­te de pes­te 200.000 de elevi și stu­denți și 4.100 pro­fe­sori din 1.700 de şcoli publi­ce, prin par­te­ne­ri­a­tul cu Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le şi prin susţi­ne­rea finan­ci­a­ră a comu­ni­tă­ţii de afa­ceri din Româ­nia. Web­si­te: www.jaromania.org


Man­ga­lia News, 18.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply