Spitalul Municipal Mangalia a achiziționat aparatură medicală pentru Terapie Intensivă

0
183

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia a achi­zi­țio­nat, recent, cu fon­duri de la Con­si­li­ul Local, apa­ra­tu­ră medi­ca­lă pen­tru Tera­pie Inten­si­vă și alte acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce, în peri­oa­da cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce. Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor spi­ta­lu­lui, apa­ra­tu­ra și echi­pa­men­te­le medi­ca­le recent cum­pă­ra­te con­tri­bu­ie la efi­cien­ti­za­rea actu­lui medi­cal și inter­ven­ția promp­tă în tra­ta­rea bol­na­vi­lor cu pato­lo­gii com­ple­xe.

Ast­fel, s‑au achi­zi­țio­nat mai mul­te echi­pa­men­te medi­ca­le nece­sa­re pen­tru eva­lu­a­rea și tra­ta­men­tul de spe­cia­li­ta­te al pacien­ți­lor, pre­cum: un apa­rat de ane­ste­zie, opt moni­toa­re func­ții vita­le, șase elec­tro­car­di­o­gra­fe, cinci ven­ti­la­toa­re, zece injec­to­ma­te, zece apa­ra­te con­cen­tra­tor de oxi­gen, zece lămpi UV, un defi­bri­la­tor, sau un ven­ti­la­tor de ven­ti­la­ție non­in­va­ziv.

Spi­ta­lul Man­ga­lia are 15 paturi la Tera­pie Inten­si­vă, iar pe fie­ca­re sec­ție s‑a ame­na­jat câte un izo­la­tor pen­tru pre­lu­a­rea cazu­ri­lor COVID-19, dacă va fi nevo­ie.

”Ne-am stră­du­it să dotăm uni­ta­tea noas­tră sani­ta­ră cu tot ce este nece­sar în aceas­tă peri­oa­dă a cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce, dar și pen­tru a răs­pun­de nevo­i­lor din acti­vi­ta­tea medi­ca­lă curen­tă și vii­toa­re. Apa­ra­tu­ra medi­ca­lă cum­pă­ra­tă ne aju­tă mult, mai ales în săli­le de ope­ra­ție și post-ope­ra­tor, pre­cum și pen­tru inter­ven­ția asu­pra bol­na­vi­lor onco­lo­gici. În pre­zent, dacă un pacient sus­pect coro­na­vi­rus pre­zin­tă o urgen­ță majo­ră chi­rur­gi­ca­lă, el poa­te fi tra­tat în sigu­ran­ță în spi­ta­lul nos­tru, ulte­ri­or putând fi tra­tat pen­tru pato­lo­gia COVID-19, în Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se”, au pre­ci­zat repre­zen­tanți din con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui.

La nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, de la înce­pu­tul cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce cau­za­te de coro­na­vi­rus, au fost înre­gis­tra­te 12 cazuri de infec­tări, aces­tea fiind asimp­to­ma­ti­ce sau ușoa­re și deja vin­de­ca­te.


Man­ga­lia News, 23.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele