Școala în aer liber – o idee uitată. Se pot organiza astfel de școli, în satele românești?

0
433

Școa­la în aer liber – o idee uita­tă. Se pot orga­ni­za ast­fel de școli, în sate­le româ­nești?

Ide­ea a deve­nit popu­la­ră prin 1904, când ger­ma­nii au inven­tat con­cep­tul de Wal­des­chu­le (scoa­la in padu­re). Pri­ma scoa­la a apa­rut in Char­lot­ten­bu­rg, dar in scurt timp, toa­ta lumea occi­den­ta­la a copi­at mode­lul. Se urmă­rea ca ele­vii să stea in aer curat, in mij­lo­cul natu­rii, in loc sa inve­te inchi­si in nis­te sali de cla­sa. Olan­da, Fran­ta, Spa­nia, Ita­lia, au urmat ime­di­at exem­plul. (foto: messynessychick.com).

In SUA, pri­ma scoa­la in aer liber a apa­rut in 1908 in Pro­vi­den­ce, Rho­de Island. In 1937, spre exem­plu, in UK erau 96 de ast­fel de scoli. 

In Româ­nia, avem azi 250.000 de copii fara table­te, fara posi­bi­li­ta­tea de a inva­ta onli­ne. Cei mai multi din­tre ei pro­vin din medi­ul rural.

Va intreb: Se pot orga­ni­za ast­fel de scoli in sate? Cu ban­ci­le la dis­tan­te de doi metri, in aer liber, la mar­gi­nea padu­rii, pe deal etc… Sau fara băn­cuțe, doar cu sca­u­ne. Se poa­te?

Citiți con­ti­nu­a­rea în cronicipebune.ro

MN: Școa­la Gim­na­zi­a­lă și Aso­ci­a­ția de părinți “Gala Galac­tion” Man­ga­lia: Școa­la în aer liber! Iată: EVOCĂRI — Stu­diu de pei­saj la Ceta­tea Cal­la­tis. Din amin­ti­ri­le pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu [gale­rie FOTO]


Man­ga­lia News, 18.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply