Proiectul ”Un viitor pentru trecut — clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, în lucru, la Muzeul de Arheologie ”Callatis” din Mangalia [galerie FOTO]

0
259

Pro­iec­tul ”Un vii­tor pen­tru tre­cut — cla­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui epi­gra­fic și sculp­tu­ral cal­la­tian”, în lucru, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia.

✔️ Deși până azi ne‑a lip­sit inte­rac­țiu­nea cu publi­cul, acti­vi­tă­ți­le pro­iec­tu­lui ”Un vii­tor pen­tru tre­cut — cla­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui epi­gra­fic și sculp­tu­ral cal­la­tian”, finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 — 2021 prin pro­gra­mul RO-CULTURA, au ofe­rit doza de entu­zi­asm care a moti­vat echi­pa să depă­șeas­că aceas­tă peri­oa­dă.

👨‍🎓 În aceas­tă peri­oa­dă, pro­fe­si­o­niș­tii Muze­u­lui și-au dezvol­tat exper­ti­za în dome­ni­ul cla­să­rii sau res­ta­u­ră­rii bunu­ri­lor de patri­mo­niu, bene­fi­ci­ind de men­to­ra­tul uno­ra din cei mai buni experți acre­di­tați de Minis­te­rul Cul­tu­rii, în cla­sa­rea și res­ta­u­ra­rea bunu­ri­lor cul­tu­ra­le.

💻 S‑au făcut pași impor­tanți și în imple­men­ta­rea sis­te­mu­lui de vizu­a­li­za­re inte­rac­ti­vă în rea­li­ta­tea vir­tu­a­lă, unde par­te­ne­rii noș­tri în pro­iect, Labo­ra­to­rul de Cer­ce­ta­re în Rea­li­ta­te Vir­tu­a­lă și Augu­men­ta­tă, din cadrul Uni­ver­si­tă­ții ”Ovi­di­us” din Con­stan­ța, au sca­nat 3D com­po­nen­te ale unui tem­plu antic, acti­vi­ta­te care va sta la baza recon­sti­tu­i­rii vir­tu­ale a aces­tu­ia.

🧐 Pen­tru a valo­ri­fi­ca rezul­ta­te­le, am montat ecra­ne de îna­l­tă rezo­lu­ție pe care vor apă­rea ima­gini ce vor fi con­tro­la­te de vizi­ta­tori prin expri­ma­rea unor ges­turi natu­ra­le detec­ta­te prin dis­po­zi­ti­ve de tip Lea­p­Mo­tion și inter­pre­ta­te de apli­ca­ția softwa­re de vizu­a­li­za­re.

💡 Deta­lii des­pre acest pro­iect, des­pre finan­țări ale pro­iec­te­lor cul­tu­ra­le, sau alte pro­iec­te finan­ța­te, puteți afla aici: www.eeagrants.org, www.ro-cultura.ro, www.culturasport.ro


Man­ga­lia News, 28.05.2020. (sur­sa: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply