Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs 12 posturi vacante

0
501

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a fun­cţi­i­lor con­trac­tu­a­le de exe­cu­ţie vacan­te.

Este vor­ba des­pre urmă­toa­re­le pos­turi:

• 1 post de mun­ci­tor cali­fi­cat (insta­la­tor), treap­ta pro­fe­sio­na­lă I – Biro­ul Admi­nis­tra­re Pie­țe;
• 1 post de mun­ci­tor cali­fi­cat (lăcă­tuș), treap­ta pro­fe­sio­na­lă I – Biro­ul Admi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public și Pri­vat;
• 1 post de mun­ci­tor cali­fi­cat (tubu­la­tor), treap­ta pro­fe­sio­na­lă I – Biro­ul Teh­nic, Admi­nis­tra­tiv, Club Pen­sio­nari;
• 1 post de mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Biro­ul Moni­to­ri­za­re Ser­vi­cii de Uti­li­tăți Publi­ce;
• 1 post de mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Biro­ul Admi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public și Pri­vat;
• 1 post de mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Com­par­ti­men­tul Admi­nis­tra­re Dru­muri și Par­cări;
• 1 post de mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă I – Biro­ul Admi­nis­tra­re Pie­țe;
• 1 post de mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Biro­ul Par­curi și Spa­ții Verzi;
• 1 post de mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Com­par­ti­men­tul Ser­vi­cii Soci­a­le și Aju­toa­re Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce;
• 3 pos­turi de mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Biro­ul Teh­nic, Admi­nis­tra­tiv, Club Pen­sio­nari.

Pen­tru a ocu­pa un post con­trac­tu­al vacant sau tem­po­rar vacant can­di­da­ții tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ții gene­ra­le, con­form art. 3 al Regu­la­men­tu­lui-cadru apro­bat prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 286 din 23 mar­tie 2011, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re:

a) are cetă­țe­nia româ­nă, cetă­țe­nie a altor sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne sau a sta­te­lor apar­ținând Spa­ți­u­lui Eco­no­mic Euro­pean și domi­ci­li­ul în Româ­nia;
b) cunoaș­te lim­ba româ­nă, scris și vor­bit;
c) are vâr­sta mini­mă regle­men­ta­tă de pre­ve­de­ri­le lega­le;
d) are capa­ci­ta­te depli­nă de exer­ci­țiu;
e) are o sta­re de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re pos­tu­lui pen­tru care can­di­dea­ză, ates­ta­tă pe baza ade­ve­rin­ței medi­ca­le eli­be­ra­te de medi­cul de fami­lie sau de uni­tă­ți­le sani­ta­re abi­li­ta­te;
f) înde­pli­neș­te con­di­ți­i­le de stu­dii și, după caz, de vechi­me sau alte con­di­ții spe­ci­fi­ce potri­vit cerin­țe­lor pos­tu­lui scos la con­curs;
g) nu a fost con­dam­na­tă defi­ni­tiv pen­tru săvâr­și­rea unei infrac­țiuni con­tra uma­ni­tă­ții, con­tra sta­tu­lui ori con­tra auto­ri­tă­ții, de ser­vi­ciu sau în legă­tu­ră cu ser­vi­ci­ul, care împie­di­că înfăp­tu­i­rea jus­ti­ți­ei, de fals ori a unor fap­te de corup­ție sau a unei infrac­țiuni săvâr­și­te cu inten­ție, care ar face‑o incom­pa­ti­bi­lă cu exer­ci­ta­rea func­ți­ei, cu excep­ția situ­a­ți­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea.

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

  • mun­ci­tor cali­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă I: stu­dii medii sau gene­ra­le; curs cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă; vechi­me în mun­că – mini­mum 5 ani.
  • mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă 1: stu­dii medii sau gene­ra­le; vechi­me în mun­că – mini­mum 3 ani.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:

-15 iunie 2020, ora 13:00: pro­ba prac­ti­că;

-17 iunie 2020, ora 11:00: pro­ba inter­viu.

Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia din Str. Del­fi­nu­lui nr. 1, tele­fon 0241/751060. Dosa­re­le de con­curs se vor depu­ne la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia din Șos. Con­stan­ței nr. 13.


Man­ga­lia News, 25.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele