MĂSURI GENERALE PRIVIND ACCESUL PACIENŢILOR LA SERVICIILE MEDICALE OFERITE DE SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRALDR CAROL DAVILA”, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

0
98

MĂSURI GENERALE PRIVIND ACCESUL PACIENŢILOR LA SERVICIILE MEDICALE OFERITE DE SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRALDR CAROL DAVILA”, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ:

 Acce­sul pacienţi­lor la ser­vi­ci­i­le medi­ca­le fur­ni­za­te în cadrul spi­ta­lu­lui, cu exce­pţia cazu­ri­lor de urgenţă, se face numai cu pro­gra­ma­re pre­a­la­bi­lă: tele­fo­ni­că sau prin inter­me­di­ul poș­tei elec­tro­ni­ce (e‑mail);

 Acce­sul pacienţi­lor în spi­tal se face numai prin punc­tul de con­trol din Calea Plev­nei fiind per­mis cu cel mult 15 minu­te îna­in­te de ora sta­bi­li­tă prin pro­gra­ma­re;

 Toți pacien­ții vor efec­tua tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic în punc­te­le spe­cial ame­na­ja­te unde com­ple­tea­ză un ches­tio­nar, vor fi ter­mo­me­tri­zați și echi­pați cu mas­că de pro­tec­ție;

 Pacienţii care, la tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic, pre­zin­tă sem­ne de infec­ție res­pi­ra­to­rie acu­tă sau având cel puțin unul din urmă­toa­re­le simp­to­me: tuse, febră, difi­cul­ta­te în res­pi­ra­ție (scur­ta­rea res­pi­ra­ti­ei) şi febră mai mare de 37ºC, vor fi îndru­ma­ţi obli­ga­to­riu către Uni­ta­tea de Pri­miri Urgenţe (UPU) a spi­ta­lu­lui;

 La nive­lul UPU, pacien­ții care repre­zin­tă urgen­țe medi­co-chi­rur­gi­ca­le vor fi pre­lu­ați de către medi­cii din linia de gar­dă con­form codu­ri­lor de urgen­ță (roșu, gal­ben, ver­de, albas­tru, alb);

 Îna­in­te de a intra în cabi­ne­tul medi­cal sau pe secţii, pacienţii sunt obli­ga­ţi să-şi igie­ni­ze­ze mâi­ni­le cu solu­ţia dez­in­fec­tan­tă pusă la dis­po­zi­ţie în acest scop de către spi­tal;

 Se inter­zi­ce sta­țio­na­rea pacien­ți­lor în faţa cabi­ne­te­lor medi­ca­le, la intra­rea în secţii şi în zone­le de aștep­ta­re;

 În incin­ta spi­ta­lu­lui, pacienţii sunt obli­ga­ţi să poar­te mas­ca de pro­te­cţie şi să res­pec­te limi­ta de 2 m faţă de cele­lal­te per­soa­ne;

 Con­sul­ta­ți­i­le în cabi­ne­te­le medi­ca­le se acor­dă și se vali­dea­ză fără a fi nece­sa­ră uti­li­za­rea car­du­lui națio­nal de sănă­ta­te sau a docu­men­te­lor înlo­cu­i­toa­re ale aces­tu­ia;

 Con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, pacienţii pot bene­fi­cia şi de con­sul­ta­ții la dis­tan­ță, pen­tru ser­vi­cii medi­ca­le ofe­ri­te în ambu­la­to­riu şi în cabi­ne­te­le de medi­ci­nă de fami­lie;

Pro­gra­ma­rea pacien­ți­lor în Ambu­la­to­ri­ul inte­grat - se face:

 pe adre­sa de e‑mail: [email protected]

 tele­fo­nic la numă­rul: 031/9458, de luni până vineri, între ore­le: 07.30 — 19.00.

Pro­gra­ma­rea pacien­ți­lor în sec­ții se face la urmă­toa­re­le adre­se de e‑mail și nume­re de tele­fon, de luni până vineri, în inter­va­lul orar 09:00 — 15:30. Deta­lii, pe www.scumc.ro


Cu res­pon­sa­bi­li­ta­te, pen­tru sănă­ta­te

Tutu­ror ne‑a fost greu în aceas­tă peri­oa­dă, în care pri­veam, cu îngri­jo­ra­re, la evo­lu­ția pan­de­mi­ei viru­su­lui SARS-CoV‑2. Toți a tre­bu­it sa ne dis­tan­țăm de cei dragi, de lucru­ri­le și de acti­vi­tă­ți­le care ne adu­ceau bucu­rie și ne încăr­cau cu ener­gie pozi­ti­vă.

Noul coro­na­vi­rus ne‑a schim­bat via­ța și lumea în care tră­im iar asta nu tre­bu­ie să o pri­vim nea­pă­rat ca pe un lucru rău. Putem să o pri­vim într‑o che­ie opti­mis­tă — șan­sa de a scur­ta dis­tan­țe­le uti­li­zând comu­ni­ca­ți­i­le și Inter­ne­tul. Noi asta am făcut — venim în fața dum­ne­a­voas­tră cu o nouă ofer­tă de ser­vi­cii medi­ca­le care poar­tă nume­le de tele­me­di­ci­nă.

Zil­nic, până la ora 21.00, toți spe­cia­liș­tii noș­tri vă stau la dis­po­zi­ție pen­tru con­sul­ta­ții on-line și pen­tru pro­gra­mări la con­sul­ta­ții sau pen­tru inter­nări, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii inves­ti­ga­ți­i­lor de spe­cia­li­ta­te și sta­bi­li­rea dia­gnos­ti­cu­lui sau pen­tru sta­bi­li­rea unei con­du­i­te tera­pe­u­ti­ce sau chi­rur­gi­ca­le.

Medi­ci­na mili­ta­ră se dove­deș­te, mai ales în aces­te vre­muri cu puter­nic impact soci­al, eco­no­mic și, mai ales, de săna­ta­te, că este o pro­fe­sie care deți­ne toa­te atri­bu­te­le pen­tru a se adap­ta la nevo­i­le soci­e­tă­ții, ale oame­ni­lor, de a fi efi­cien­tă, trans­pa­ren­tă și aproa­pe de bene­fi­ci­a­rii ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te.

Spe­răm ca acest demers să fie încu­ra­jat și de dum­ne­a­voas­tră, pacien­ții, cei care repre­zen­tați rațiu­nea și moti­va­ția noas­tră de a mer­ge mai depar­te, pen­tru că doar așa putem tra­ver­sa, cu res­pon­sa­bi­li­ta­te pen­tru sănă­ta­te, aceas­tă peri­oa­dă de pan­de­mie.

Accesând date­le de con­tact de mai jos, refa­cem, împre­u­nă, pun­ți­le de dia­log și putem con­ti­nua să recu­pe­răm vieți, a noas­tră, a dum­ne­a­voas­tră, a tutu­ror!

Vezi aici date­le de con­tact: http://www.scumc.ro/servicii-medicale-in-stare-de-alerta/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele